Crystalline Rainbow

New Moon – Nieuwe Maan

Photographs will follow with the Ancient Stones and Mediterranean Sea.

Foto’s zullen volgen samen met de Oeroude Stenen en Zee.

Prayer for New Moon – Oct. 10, 2017 – 1:1:1 – Light code 149:6:2 Self Existing Owl Moon

Gebeld voor Nieuwe Maan – 10 Okt. 2017 – 1:1:1 – Light code 149:6:2 Zelfbestaande Uil Maan.

Be welcome New Moon Galactic Activation Portal of One for All.

Wees welkom in deze Nieuwe Maan Galactische Activator Portaal van Even voor Allen.
May the Natural flow of Unconditional Love Light in All relationships BE in the spiral movement in the Presence of Now.

Moge de Natuurlijke stroming van Onvoorwaardelijke Liefdes Licht in Allen relaties ZIJN in de spiralen beweging in de Aanwezigheid van Nu. 
May the Highest Good for All together within Divine Love Light guidance BE embraced in the spiral movement of Presence in the Now.

Moge het Hoogste Goed voor Allen samen binnenin het Liefdes Licht worden begeleid in ZIJN omarming in deze spiralen beweging van het Aanwezige Nu.
May the challenges, strenghthening and openness of self-generative healing and trust BE the Transformative Spiral Movement. 

Moge de uitdaging, bekrachtiging en openheid van zelf-generative healing en vertrouwen Zijn in de transformative spiralen beweging. 
May the hidden power of the subconscious BE in the choice of Humans to activate the integration of Conscious Divine Universal Wisdom’s Spiral Movement. 

Moge de verborgen kracht van het onbewuste Zijn in de Kruse van de Mensheid om te active ten de integrative van Bewuste Universele Wijsheid in deze spiralen beweging van Nu.
Now Center, ground and anchor the Pure Transformed Balance of Inner Communication in the Oneness Spiral Movement Womb Healing in the Presence of Now. 

Centreer, ground en veranker Nu de Zuiver Transformerende Balans van Innerlijke Communicator in het Eenheids Spiralen Beweging van de Baarmoeder Heling in ZIJN Nu Aanwezigheid.
Gratitude, Dankbaarheid

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: