A great WordPress.com site

Archive for the ‘Carla Harren’ Category

The Birthing of Energetic Elixirs

The Birthing of Energetic Elixirs

Dec. 8, 2017 through March 8, 2018

 

Description: Clear Quartz Clusters and Color Vibration

Reference: Andre Molenaar

20171210_153111-569341930.jpg

The aim is to give the quartz a heavier accent on a plane so that this stone could come to a relatively rapid exchange of color vibration in the energetic field of humans in those areas where an extra energy boost is required.

 

Preparation: place a cluster in a glass bottle to obtain a good rounding (fix with adhesive tape) pour some Gin in the glass bottle. Put this on a sheet of bright white paper and place it on the window sill for 90 days and nights (energy from the sun and the moon).

 

Root chakra Red 1 People who experience extreme fatigue, without a change in their lifestyle. This is usually a spiritual process although physical processes can underlie as well (For example: iron deficiency).

Contra indication: high blood pressure. Take care not to give this to someone who has a aggressive behavior.

 

Spleenchakra

 

Orange 2 Deeply stored and unprocessed emotions. (Bladder, urinary tract, kidneys including adrenals, spleen and genitals.)
Solar plexus Yellow 3 Self-denial or not experiencing heat or complete love for oneself. (Stomach, liver, gall bladder and pancreas)
Heart chakra Green 4 People who have problems with “sharing”, assuming things for themselves or others (physically, energetically, spiritually) or giving these will notice that this problem disappears by placing the green color vibration cluster within.

 

It connects the lower energetic parts (root, spleen, solar plexus, small brain) with the higher energetic parts (throat, forehead, crown, large brain). (The Physical heart is strengthened; the beat becomes more regular and more powerful).

 

Thymus Roze 9 Negative thoughts disappear and one can open to the small rewards of this life. Joy of life (enjoying nature, fellow human beings and themselves). The Thymus is located between the heart chakra and throat chakra below the sternum. (For physical energetic defense – cold or infections.) Restoration of tissue, broken bones or after surgery.

 

Throat chakra Blue 5 Promoting creativity in all sorts of forms, people get the sense to express themselves, to show themselves or to listen. Closed people will notice that they are better able to profile themselves. (Physically on the vocal cords, the thyroid gland, the tonsils and the lungs).

 

Forehead or third eye/pineal gland Purple 6 Insight into the being that you are, your own functioning, but also that of others. Promotes clear “seeing” and enhances premonitions. (Headaches goes away, resolves hormonal disorders and works positively on nasal passages in colds).

 

Crown White   Wholeness.

 

Combinations:

Red and Blue: People who are unable to manifest themselves, or barely communicate, break away from themselves, do not know how to verbalize themselves in favor of themselves, always let themselves be pushed into a corner and experience pain here. “It is fine just as you are”.

 

Orange and Purple: This combination makes it possible to allow emotions that have been fixed “tangible” and “workable”. One gains insight into one’s own emotional experience and learns to understand why one has stored things often as unnecessary ballast. Emotional memories can be stripped of pain, what remains is the lesson that is drawn from this. For imbalances in the hormonal household. PMS.
Yellow and White: This gives humans, in feeling and knowing, a valuable place on this Earth. One experiences that they are a part of the great cosmic event and knows or experiences to have a purpose in this dimension.

Nervousness because of uncertainty disappears, as does the physical disbalances resulting from this, such as, for example, heartburn and imbalances in the sugar balance.
Red and White: To restore day-night rhythm. Works against insomnia and gives the feeling of being present at all energetic, spiritual and physical levels, a clarity in the here and now of the essential “being”.

As a result, if a person is once again adjusted to their basic values, he or she can be completely stripped of all the tricks that they have begun to use during their lives.

Along with this music instruments will be played on a regular basis.

Will inform when these are available.

Gratitude

De Geboorte van Energetische Middelen/Elixers

20171210_153111-569341930.jpgDe Geboorte van Energetische Middelen/Elixers

8 december, 2017 tot 8 maart, 2018

 

Omschrijving: Bergkristal Clusters en Kleur Trilling

Bron: Andre Molenaar

Het doel is om de kwarts op een vlak een zwaarder accent mee te geven waardoor deze steen tot een relatief snelle uitwisseling van kleur trilling in het energetische veld van de mens zou kunnen komen op die plaatsen waar een extra energiebehoefte gevraagd wordt.

Prepareren: plaats een cluster in glazen fles om een goede ronding te verkrijgen (doorzichtig plakband fixeren). Zet deze op een vel hagelwit papier en plaats deze gedurende 90 dagen en nachten op de vensterbank (energie van de zon en de maan).

 

Stuitchakra Rood 1 Mensen die extreme vermoeidheden optreden, zonder dat het leefpatroon zich veranderd heeft. Dit is meestal een geestelijk proces ondanks het feit dat ook fysieke processen eraan ten grondslag kunnen liggen. (Bijvoorbeeld ijzer te kort)

Contra indicatie: hoge bloeddruk

 

Miltchakra

Heiligbeen

Oranje 2 Diep opgeslagen en onverwerkte emoties. (Blaas, de urinewegen, de nieren inclusief bijnieren, de milt en de genitaliën.)
Zonnevlecht Geel 3 Zelfontkenning ofwel geen warmte of complete liefde voor zichzelf beleven. (Maag, lever, galblaas en pancreas)
Hartchakra Groen 4 Mensen die problemen hebben met “delen”, het aannemen van zaken (fysiek, energetisch, geestelijk) of het schenken van deze zullen merken dat dit probleem verdwijnt door plaatsing van de groene kleurtrilling cluster. Verbinden van de lagere energetische delen (stuit, milt, zonnevlecht, kleine hersenen) met de hogere energetische delen (keel, voorhoofd, kruin, grote hersenen). (Fysieke hart wordt versterkt, de slag wordt regelmatiger en krachtiger).
Thymus Roze 9 Negatieve gedachten verdwijnen en men kan zich openen voor de kleine beloningen van dit leven. Levensvreugde (genieten van de natuur, de medemens en zichzelf). Tussen het hartchakra en keelchakra onder het borstbeen. (Voor fysiek energetische afweer – verkoudheid of infecties. Herstel van weefsel, botbreuken of na een operatie.
Keelchakra Blauw 5 Bevorderen van creativiteit in allerlei vormen, men krijgt zin om zichzelf te uiten, te laten zien of horen. Gesloten mensen zullen merken dat ze beter in staat zijn zichzelf te profileren. (Fysiek op de stembanden, de schildklier, de amandelen en de longen).
Voorhoofd Paars 6 Inzicht in het wezen die je bent, het eigen functioneren, maar ook dat van anderen. Bevordert het heldere “zien” en versterkt voorgevoelens. (Hoofdpijnen weg, verhelpt hormonale storingen en werkt positief op neusholtes bij verkoudheid).
Kruin Wit   Algehele welbevinden.

 

Combinaties:

Rood en Blauw: Mensen die zichzelf niet of nauwelijks weten te manifesteren, zichzelf wegcijferen, zich niet weten te verbaliseren ten gunste van zichzelf, zich altijd in een hoekje laten drukken en hier pijn uit ervaren. “Het is goed zoals je bent”.

 

Oranje en Paars: Door deze combinatie wordt het mogelijk gemaakt om emoties welke zich vastgezet hebben “tastbaar” en “verwerkbaar” te maken. Men krijgt inzicht over de eigen emotionele beleving en leert begrijpen waarom men zaken opgeslagen heeft vaak als onnodige ballast. Emotionele herinneringen kunnen ontdaan worden van pijn, wat overblijft is de les welke hieruit getrokken wordt. Voor disbalansen in het hormonale huishouden. PMS.

 

Geel en Wit: Dit geeft de mens, in gevoel en weten, een waardevolle plaats op deze Aarde. Men ervaart een deel van het grote kosmische gebeuren te zijn en weet of ervaart een doel te hebben in deze dimensie.

Nervositeit ten gevolge van onzekerheid verdwijnt evenals de hier ten gevolge van ontstane fysieke disbalansen zoals bijvoorbeeld, brandend maagzuur en disbalansen in de suikerhuishouding.

 

Rood en Wit: Om dag- nacht ritme te herstellen. Werkt tegen slapeloosheid en geeft het gevoel van aanwezigheid op alle energetische, geestelijke en fysieke niveaus, een helderheid in het hier en nu van het wezenlijke “zijn”.

 

Hierdoor kan een mens, als deze wederom ingesteld wordt op zijn grondwaardes, enorm veranderen ontdaan worden van alle trucjes van welke men zich in de loop van het leven is gaan bedienen.

 

Deze zal tevens begeleid worden met muziek.

Verder informatie wordt nog doorgegeven als de Middelen klaar zijn.

The Rhythmic Lizard Moon of Balance, Organizing, Equality

The Rhythmic Lizard Moon of Balance, Organizing, Equality

Mission starts with the Lucia Midwinter Light Feast

December 13, 2016 through January 9, 2017

including the New Moon and Winter/Summer Solstice

naamloos

 

“When we give our light to the light of the world, we make a connection of light to light that helps the world in its process of dynamic change.” – Llewellyn Vaughan-Lee.

“Music is behind life, and rules life; from music springs, all life. The whole creation exists in rhythm, and in a general phrase, it may be said that there is one common source of human disease; and that is disorder in rhythm” – Hazrat Inayat Khan

Organize resources and bring in an efficient way balance in your life for the next 28 days and nights.

General Information:

Tone 6

When you imagine 6 dots on a sheet of paper or on a dice, there is a rhythm. Involuntarily you are going to group the dots. .. .. .. or … …This is the rhythm. Each rhythm has a measure which is equal. Otherwise, we do not experience it as rhythm. Therefore 6 is the Tone of equality. Than do what rhythm asks for: cradle it in rhythm and let it flow.

Life is death and dying is life. Time is a cycle. And a cycle is rhythm. Because the trees have lost their leaves, we experience the movement of the seasons, the passage of time. Right in the sixth moon the winter solstice takes place, the turning point. In the Northern Hemisphere, we have just experienced the darkest period of the year. It is a time that for some people are difficult. Recognition of the cycle of life offers security for the return of light. In this cycle, we initiate the Life Force.

All life on Earth, including the rhythms of our body, are influenced by the rhythms of ever-changing combinations of celestial movements. Daytime, for example, offers high energy of the sun for outward exertion and communication. Nighttime, conversely welcomes the deepening of intuition, supporting expansive, internal processes. By noticing the fluctuations of nature, we can receive the support of its cycles to enhance our endeavors. As we give attention to our personal rhythms, we can actualize deeper levels of organic balance, both physically and emotionally.! When we organize the elements of our life we invite efficiency and functionality into our reality. Organization assists us to streamline and coordinate, producing greater ease and equilibrium. May we respect the various aspects of maintenance as the foundation which supports the art of our life! Thr0ough the eyes of equality, all moments equally contribute to the sacred balance of our lives. We are reminded that “this too shall pass,” and “this too shall return.” Source Reference Jose Arguelles.

naamloos (2)

There is a reason why the Lizard is the totem animal for this month. According to a Mexican story the sun has ever disappeared for seven days and nights. All the people and animals were anxious and waiting for its return, but it was in vain. The sun did not return. Than various animals decided to search for the sun. They searched in rivers, in lakes, in forests and even in the crater of the volcano but unfortunately, they did not find the sun. Everyone decided to stop searching accept the small green lizard. She remained searching and ultimately found the sun sleeping under a stone. So, it was the lizard that brought the light into the world. Therefore, the Lizard is the totem of this darkest period of the year. Lizard is well known with the knowledge of cycles. Lizard can regenerate that what was lost. When the Lizard loses its tail another one grows back again. This is a lesson for all of us. Everything comes and goes … and comes again.

Question: What do you need to be in the regeneration of balance?

Reference: written by Nicole E. Zonderhuis, www.mayatzolkin.com, translation into English by Carla Harren

Review your dreams before you manifest them physically. Is it what you really want? Perhaps you are worth so much more!

naamloos (3)

If Lizard has come passing through your life:

Lizard is letting you know that it is time to take down an internal audit.

Question: Are you being ruled by your ego or are you coming from your heart?

Be aware – simply because the ego is the master of deception and you will often have to peel back many layers to get at the truth – and to discover what your heart is really telling you. Take the time to really focus on your personal dreams.

 

Alternatively, this reptile is letting you know that you have become so caught up with the day to day drudgery of your life that you have forgotten to dream! Take time out and start imagining a new reality for yourself. It is the only way to break out of the place you currently find yourself in. All new things are born in your dreams.

 

If Lizard is your Animal Totem:

When this reptile is one of your personal Animal Totems you have the power to regenerate that which is lost. You are prone to repeating some cycles simply because your energy loves to re-create your emotional attachments in some way. You are extremely good at facing your fears and moving between realities and “other worlds”.

If Lizard crawls through your dream time:

It is reminding you that you have hidden gifts and that it is your responsibility to use these gifts for your own well-being. We have an innate ability to recognize danger and can remove ourselves from harm’s when the situation calls for it.

The above article is written by http://www.spirit-animals.com/lizard/

 

Mission or Theme of the Rhythmic Lizard Moon (28 days and nights)

The Growth and Development of Universal Consciousness and Love including some meditation exercises.

Note: The Yellow Seed is also resonating in this Galactic Year as well.

Solar Yellow SeedChant: Men, Ahau, Ix, Caban. Kan

Planets: Jupiter, Pluto, Asteroid Belt, Uranus

Now we review the theme or mission of the Rhythmic Moon of Balance. It vibrates with the Four directions and its centering, grounding and anchoring of the Lucia Midwinter Light feast flow of:

East supportive: From Midnight through Sunset.

MEN.Blue Eagle  Bolon Men, Blue Solar Eagle (the vision of creating a Higher Consciousness for All). Sacred Water – Place your left hand on the navel area. Now allow and surrender to the spiral movement of how you wish the world to BE in Balance with Source. Place your right hand on the heart area. Now allow and surrender to the Pureness of Love Light to be in the spiral movement of supporting this flow.

KIN 35 – Vaxac Cauac, Blue Galactic Storm, Light code 35:9.

 

North Higher Self within Divine Guidance: From Sunrise through Noon.

AHAU.Yellow Sun   Bolon Ahau, Yellow Solar Sun, Light code 100:9, Planet Pluto. The Sacred Fire spiral movement (place your right and left hand on your Heart area). Now allow and surrender to the spiral movement of generating the balance of Universal Consciousness pulsating the Unconditional Love. Transform All that no longer serves the Collective Soul Source and allows the Seed to grow and develop. You can do this in the morning, afternoon and evening.

 

West: Challenge, strengthening and opportunity: From Noon through Sunset.

IX.White Wizard  Bolon Ix, White Solar Wizard, Light code 74:9 – Planet Asteroid Belt, Sacred Air spiral movement.

Lie on your back or sit in a chair. Hand palms facing downwards. Just allow and surrender to the rhythm of your breath. Whatever comes forward let it pass by. BE in the magical ceremony.

Note: Who you are now and where you are now is All you ever wished for. This is the open space key of realizing your dreams.

 

South: Awakening awareness that flowers and flourishes: From Sunset to Midnight.

CABAN.Red Earth  Ho Caban, Red Overtone Earth, Light code 57:5, Planet Uranus, Sacred Earth spiral movement of the Crystalline Lotus Core of Mother Earth/Pachamama.

Note: How do you gather your inner and outer resources for yourself and others?

How do you navigate this evolution and synchronize it?

 

KAN.Yellow Seed  To center, ground and anchor All these Sacred Elements including Sacred Ether with Bolon Kan, Yellow Solar Seed, Light code 204:9:1 Rhythmic Lizard Moon of Balance. Realizing the pulsation of action with passion, enthusiasm and directness to ripen the growth and development in fertile ground of germination for the Highest Good for All.

Mudra: hands cupped over each other at the Solar Plexus, as if holding a seed; then opening your hands, offering the seed into your Being.

context_sunflower

Gratitude Blessings to All in this spiral movement flow of the Rhythmic Lizard Moon including the New Moon on Monday, December 18, Winter/Summer Solstice December 21 “The Free Choice of Harmony and Wisdom”

The Intelligence of Harmony (13 days and nights) Dec. 5 through Dec. 17

The Intelligence of Harmony

Yellow Wave 16

December 5 through 17 December.

Intelligent Questioning

“Fearlessness” is not a reduction of fears, but rather the capacity to go beyond fear. “Going beyond fear begins when we examine our fear … In the Shambhala tradition, discovering fearlessness comes from working with the softness of the human heart.” – Chogyam Trungpa, Rinpoche

 

De Intelligentie van Harmonie

Gele Golf 16

5 december tot en met 17 December

Flora in the Heart Artwork.Olivia Curry.Yellow Wavespell

“Fearlessness” is geen vermindering van angsten, maar eerder het vermogen om verder te gaan dan angst. “Meer dan angst overschrijden begint wanneer we onze angst onderzoeken … In de traditie van Shambhala komt het ontdekken van onbevreesdheid voort uit het werken met de zachtheid van het menselijk hart.”

– Chogyam Trungpa, Rinpoche

 

General Information/Algemene Informatie:

The spirit of the Yellow Warrior invites us to: access divine guidance; circulate fresh analysis of our convictions to assure they represent our truths; confront uncharted terrain; exercise keen awareness; embrace challenge by recognizing it as the ever-present gift of growth; understand obstacles as opportunities to strengthen ourselves; apply mindfulness (being in the Now), precision, and will; question all appearances, reference points and information to gain deeper insight and intelligence; question and confront fears in order to release their hold and transcend them; apply one-pointed focus and determination in cautiously proceeding towards goals while remaining unweighted by expectations.

 

De geest van de Gele Strijder nodigt ons uit om: toegang te krijgen tot goddelijke leiding; circuleren van een nieuwe analyse van onze overtuigingen om te verzekeren dat zij onze waarheden vertegenwoordigen; confronteer onontgonnen terrein; oefen een scherp bewustzijn; omarm uitdaging door het te erkennen als de altijd aanwezige gave van groei; obstakels te begrijpen als kansen om onszelf te versterken; pas mindfulness toe (in het Nu zijn), precisie en wil; alle verschijningsvormen, referentiepunten en informatie bevragen om dieper inzicht en intelligentie te krijgen; een vraag stellen en de confrontatie aangaan met angsten om hun greep los te laten en ze te transcenderen; pas één puntige focus en vastberadenheid toe bij het voorzichtig nastreven van doelen terwijl je niet gewogen blijft door verwachtingen.

 

December 5 is een ceremonial feast in The Netherlands of “Saint Nicholas” for All Children/Inner Child. This is when the intelligence of the Staff is gifted to All.

5 December is een ceremonie feest in Nederland van “Sinterklaas” voor Allen Kinderen/Innerlijke Kind. Dit is wanneer de intelligentie van de Staf is geschonken aan Allen.

 

Questions/Vragen:

  • How will you channel the power of Intelligence via the Staff?
  • Hoe kan jij een bekrachtiging kanaal zijn van intelligentie via de Staf?

 

  • How can you integrate the 3 forces of mind, will and spirit to pick up the staff of galactic empowerment?
  • Hoe kan je de 3 krachten van denken, wil en geest integreren en de staf oppakken van galactische bekrachtiging?
  • Do you speak the truth, listen well en never strife?
  • Spreek je de waarheid, luister je goed en ga je niet in de strijd?

 

  • In conflict situation(s) do you contemplate life through the eyes of purity to see the beauty?
  • Beschouw je in conflictsituatie (s) het leven door de ogen van puurheid om de schoonheid te zien?

Yellow Wave 16/Gele Golf 16

Wave 16

 

Yellow Magnetic WarriorKIN 196 Yellow Magnetic Warrior/Gele Magnetische Krijger

Chant: Akbal, Cib, Cimi, Chicchan

Planets/Planeten: Saturn/Saturnus, Mars, Asteroid Belt/Asteroide Gordel

 

Prayer/Gebed:

May the power of darkness and the domain of dreams energetic spiral movement support, for the Highest of All, the abundance of information in the Silence of experience(s).

Moge de kracht van de duisternis en het domein van dromen energetische spiralen beweging ondersteunen, voor het Hoogste Goed voor Allen, de overvloed van informatie in de stilte van ervaring(en).

 

May the Highest Good spiral movement be guided in fearlessness to have the courage to step forward in difficult situations to speak the truth in clarity and wisdom.

Moge het Hoogste Goed spiralen beweging geleid worden door onbevreesdheid en de moed om naar voren te treden in moeilijke situaties te spreken in de waarheid van helderheid en wijsheid.

 

May, for the Highest Good for All, face the challenges, strengthening and opportunity of this spiral movement, to release all that no longer serves the Source to BE in the reality of changes to start anew.

Moge, voor de Hoogste Goed voor Allen, het aangezicht aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheden in deze spiralen beweging, om los te laten dat wat niet langer de Bron dient om te Zijn in de realiteit van verandering om opnieuw te beginnen.

 

May the hidden power be revealed in this spiral movement into the consciousness of body wisdom to follow the instincts of dancing, love and artistic flow in all its creations in alignment with Source.

Moge de verborgen kracht onthuld worden in deze spiraalvormige beweging naar het bewustzijn van lichaamswijsheid om de instincten van dansen, liefde en artistieke flow in al zijn creaties te volgen in afstemming met de Bron.

 

May for the Highest Good for All BE centered, grounded and anchored the Divine Intelligence Staff in Harmony with Source.

Moge voor het Hoogste Goed voor Allen ZIJN gecentreerd, gegrond en verankerd de Heilige Intelligentie Staf in Harmonie met de Bron.

 

Yellow Warrior Wavespell

Gratitude, Dankbaarheid

Full Moon Ceremony/Volle Maan Ceremonie – 3:3:1

Full Moon Ceremony “The Magic of Release” – December 3, 2017

Volle Maan Ceremonie “De Magie van Loslaten” – 3 december, 2017

20171202_115119-2004674596.jpg

Connect with the Crystalline Rainbow Love Light embrace that surrounds Mother Earth to discover, share and give expression to insight in Openness.

Verbind je met de Kristallijnen Regenboog Liefdes Light die Moeder Aarde omarmt om te ontdekken, delen en expressie te geven aan inzichten in openheid.

 

20171202_115135-321972050.jpg

From the East, the supportive energy spiral movement of Instinctual Life Force shedding the old skin to reveal the new via sensitivity of nourishment, grounding, breathing, stretching, dancing and creativity.

Vanuit het Oosten, de ondersteunende energetische spiralen beweging van instinct levenskracht het loslaten van de oude huid om de nieuwe huid te openbaren via sensitiviteit van voeding, gronding, Ademhaling, strekken, dansen en creativiteit.

 

20171202_1151472014646207.jpg

From the North, the Highest Good for All (Higher Self) including Light Guidance, energetic spiral movement of the revelation of life and death; the realm of neutrality which facilitates bridging and connection; intimate exchange with the spirit of the Ancient Ancestors.

Vanuit het Noorden, het Hoogste Goed voor Allen (Hogere Zelf) inclusief Licht Begeleiding, energetische spiralen beweging van de openbaring van leven en dood; het rijk van neutraliteit dat de overbrugging en verbinding vergemakkelijkt; intieme uitwisseling met de geest van Oude Voorouders.

 

20171202_115156-925611392.jpg

From the West, the challenge, strengthening and open opportunity of the energetic spiral movement of the Source Seed of Growth and Development in germination of this Galactic Year its potential flowering.

Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid van de energetische spiralen beweging van de Bron Zaad van Groei en Ontwikkeling die ontkiemd in deze Galactische Jaar met zijn potentieel en bloei.

 

From the South, the energetic spiral movement of the hidden power that flourishes into the Consciousness step by step accomplishment that touches and embraces the idea or project so that understanding can be expressed via artistry, craft and skills to uplift ourselves, our community and our environment.

Vanuit het Zuiden, de energetische spiralen beweging van de verborgen kracht die stap voor stap tot boei komt in het Bewustzijn dat het idee of project raakt en omarmt, zodat het begrip kan worden uitgedrukt via kunst, ambachten en vaardigheden in onszelf, onze gemeenschap en onze omgeving te verheffen.

 

20171202_115246130596432.jpg

Within the energetic spiral movement of the Center, grounding and anchoring is the open space of play; enchantment emerges from receptivity to the expansion of the present Now with the light tools of authenticity, transparency and healing within timelessness.

Binnenin de energetische spiraalbeweging van het Centrum, Aarding en Verankering in de open ruimte van spelen; de betovering komt voort uit ontvankelijkheid voor de uitbreiding in het Heden. Nu met de licht instrumenten van authenticiteit, transparantie en genezing binnen tijdloosheid.

20171202_1153121357309542.jpg

Gratitude, Dankbaarheid

Half Moon Ceremony – Halve Maan Ceremonie

Sunday, November 26, 2017

The Collective of Inner and

Outer Resources Empowerment –

Half Moon Ceremony with Stones

20171126_022832-782520815.jpg

Zondag, 26 November, 2017

Het Verzamelen van Inwendige en

Uitwendige Bronnen Bekrachtiging –

Halve Maan Ceremonie met Stenen.

20171126_022851-1361076314.jpg

From the East may flow for the Highest Good for All the free choice of Wisdom in the Now.

Vanuit het Oosten moge stromen voor het Hoogste Goed voor Allen de vrije keus van Wijsheid in het Nu.

 

From the North may the vision BE created of Highest Consciousness for the Highest Good for All-in the Now.

Vanuit het Noorden moge de visie ZIJN de creatie van Hoger Bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

 

From the West may the spiral movement BE the navigation of evolution in synchronicity with the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Westen moge de spiralen beweging ZIJN de navigatie van evolutie in synchroniciteit voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_023019-1627592690.jpg

 

From the South may the Inner spiral movement BE the receptiveness of enchantment in the magical timelessness of consciousness for the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Zuiden moge de spiralen beweging ZIJN de ontvankelijkheid in de betoverende magische tijdloosheid van bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_034028-304241303.jpg

 

Now Center, Ground and Anchoring of the step by step empowerment of Accomplishment, Understanding and Wholeness for the Highest Good for All.

Centreer, Grond en Veranker Nu de stap voor stap bekrachtiging van Volbrenging, Begrijpen en Heelwording voor het Hoogste Goed voor Allen.

20171126_023102717637729.jpg

 

 

Gratitude/Dankbaarheid

20171126_0230431959169973.jpg

“Creation” New Moon/”Creatie” Nieuwe Maan

“Creation”

 New Moon flow October 2017

in connection with the Crystallinerainbow

 

“Creatie”

Nieuwe Maan Oktober 2017

in verbinding met de Kristallijnenregenboog

May from the East BE, for the Highest Good for All, the supportive energetic spiral movement that manifests the inner reflection of Unconditional Love.

Moge Vanuit het Oosten ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, de ondersteunende energetische spiralen beweging die manifesteert de Innerlijke reflectie van Onvoorwaardelijke Liefde.

20171114_2353081391547753.jpg

 

May from the North BE, for the Highest Good for All, the enlightenment of the soul-energetic spiral movement  of Inner Guidance Empowerment that is connected to Universal Galactic Source. Allow and surrender to the beams of Love Light. Allow and surrender to the beams of Love Light.

Moge vanuit het Noorden ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, de verlichtende ziel- energetische spiralen beweging van Innerlijke Begeleiding Kracht die verbonden is met de Universele Galactische Bron. Sta toe en geef je over aan de stralen van Liefdes Licht.

20171114_235339-1421842087.jpg

May from the West BE, for the Highest Good for All, the facing of challenges, strengthening and opportunity that are made visible in purified Universal Crystalline Rainbow Water for bathing, cleansing and birthing the Trusted Creation of inner communication.

Moge vanuit het Westen ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, het aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid die zichtbaar zijn in de zuiverende Universele Kristallijnen Regenboog Water om te Baden, Verschonen en Geboorte te geven aan de Vertrouwde Creatie van Innerlijke Communicatie.

20171114_235359-605253313.jpg

May from the South BE, for the Highest Good for All, the invisible hidden power revealed through the breath of surrender and allowance of communication, inspiration, flexibility and changes of Love Light Source in its spiral movement codes.

Moge vanuit het Zuiden ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, het onzichtbare verborgen kracht door de adem van toestaan en overgave van communicatie, inspiratie, flexibiliteit en verandering van Liefde Licht Bron in zijn spiralen beweging codes.

20171114_2354141690219477.jpg

Now in Presence, for the Highest Good for All, BE centered, grounded and anchored the Creation of this New Moon Manifestation with Gratitude.

Nu in Aanwezigheid, voor het Hoogste Goed voor Allen, gecentreerd, gegrond en verankerd zijn de Creatie van deze Nieuwe Maan Manifestatie van Dankbaarheid.

 

 

 

 

 

Tag Cloud