A great WordPress.com site

Archive for the ‘Crystal Grid’ Category

Half Moon Ceremony – Halve Maan Ceremonie

Sunday, November 26, 2017

The Collective of Inner and

Outer Resources Empowerment –

Half Moon Ceremony with Stones

20171126_022832-782520815.jpg

Zondag, 26 November, 2017

Het Verzamelen van Inwendige en

Uitwendige Bronnen Bekrachtiging –

Halve Maan Ceremonie met Stenen.

20171126_022851-1361076314.jpg

From the East may flow for the Highest Good for All the free choice of Wisdom in the Now.

Vanuit het Oosten moge stromen voor het Hoogste Goed voor Allen de vrije keus van Wijsheid in het Nu.

 

From the North may the vision BE created of Highest Consciousness for the Highest Good for All-in the Now.

Vanuit het Noorden moge de visie ZIJN de creatie van Hoger Bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

 

From the West may the spiral movement BE the navigation of evolution in synchronicity with the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Westen moge de spiralen beweging ZIJN de navigatie van evolutie in synchroniciteit voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_023019-1627592690.jpg

 

From the South may the Inner spiral movement BE the receptiveness of enchantment in the magical timelessness of consciousness for the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Zuiden moge de spiralen beweging ZIJN de ontvankelijkheid in de betoverende magische tijdloosheid van bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_034028-304241303.jpg

 

Now Center, Ground and Anchoring of the step by step empowerment of Accomplishment, Understanding and Wholeness for the Highest Good for All.

Centreer, Grond en Veranker Nu de stap voor stap bekrachtiging van Volbrenging, Begrijpen en Heelwording voor het Hoogste Goed voor Allen.

20171126_023102717637729.jpg

 

 

Gratitude/Dankbaarheid

20171126_0230431959169973.jpg

Crystal Elders gathering for Peace

Light Energy Bubble for All

Infinite Peace, Infinite Respect, Infinite Safety and Infinite Dignity

September 20 through September 23

20170918_202228

The East spiral movement of natural support for the Highest Good for All.

20170918_202059

The North spiral movement of Highest Good or Higher Self with Divine Guidance.

20170918_202838

The West spiral movement of challenge, strengthening and opportunity for the Highest Good for All.

20170918_202138

The South spiral movement of the hidden power revealed into the consciousness to flourish and flower for the Highest Good for All.

20170918_203907

The centering, grounding and anchoring of Together for Peace, Respect, Safety and Dignity for the Highest Good for All together with the Light codes: 120:3:1 New Moon, 121:4:2 International Day of Peace, 122:5:3 Equinox and 123:6:4 Electric Deer Moon the Unconditional Love, Birthing the nourishing nature, Spirit Breath of Communication and the innocent, vulnerable magical playfulness of the Divine Child within.

Gratitude

20170918_202310

Crystal Elders resonating the Highest Good for All

Prayer – September 9, 2017

20170908_184625

May All gather inner and outer resources within and for others to be empowered in Love Light Radiance.

20170908_184708

From the East spiral movement may we All Be in the natural supportive flow of Heart Love Light Loyalty in our relationships.

20170908_184747

From the North spiral movement may we All Be in the Highest Good or Higher Self light bubble with Guidance in the cycle of Mother Earth’s loving leading empowerment to move, release and trust in the navigation and evolutionary synchronicity.

20170908_184819

From the West spiral movement may we All face the challenges, strengthening and opportunity of self-generative energy, transformation and healing to be in Divine Truth of Love, Tenderness and Vision that will transform All.

20170908_184853

From the South spiral movement may we All allow and surrender to the power within to awaken to the Divine Wisdom of Free Will to Be for every living creature and Human upon this Sacred Earth. Allow the flowering to flourish.

20170908_184916

Now we center, ground and anchor with the Great Sun and Crystalline Core of Earth to Be with All in this Light protective bubble of purifying Galactic Water flow.

20170908_184938

Gratitude Light Blessings for the Highest Good for All.

Beams of Light

Audio

The Purifying Blue Storm 7 Spiral Movement Transformation 

Overview

Crystal Elders resonating the natural support spiral movement of the Cosmic Womb

20170810_200335

 

The Higher Self with Guidance within the Cosmic Womb

20170810_200359

 

The spiral movement of the West with its challenges, strenghthening and opportunity within the Cosmic Womb

20170810_200411

 

The Hidden Power revealed within the Cosmic Womb consciousness

20170810_200430

 

The entering, grounding and anchoring of the spiral movement within the Cosmic Womb in Gratitude together with the Sacred Water

20170810_200449

Gratitude

 

Crystalline Portal Grid in the flow of the Full Partial Moon Eclipse and Lion Gate – August, 2017

Kristallijnen Portaal Grid in de stroming van de Volle Partiele Maan Eclipse en de Leeuwen Poort – KIN 76 en KIN 77 – in de Gele Kristallen Regenboog Jaar

Wees Welkom in deze centrum van gronden en verankeren.

Be Welcome in this central of grounding and anchoring.

20170804_150343

Moge Allen Zijn in het Oosten in de stroming van natuurlijke ondersteunende bevrijding om los te laten dat wat niet langer dienstbaar is via vergeving in nederigheid en acceptatie binnenin de light code 63:11 Volle Maanverduistering van de overvloedige stilte waar de intuïtie  resoneert.

May All Be in the Eastern flow of natural supportive liberation to let go of that which no longer serves via forgiveness in humility and acceptance within the light code 63:11 Full Moon Eclipse of abundant silence where the resonance of intuition resonates.

20170804_150406

Moge Allen Zijn in het Oosten in de spiralen beweging van natuurlijke ondersteunende bevrijding om los te laten dat wat niet langer dienstbaar is via vergeving in nederigheid en acceptatie binnenin de light code 102:12 met zijn Leeuwen Poort van de Ademhaling van Communicatie met de Geest.

May All Be in the Eastern spiral movement of natural supportive liberation to let go of that which no longer serves via forgiveness in humility and acceptance within the light code 102:12 with its Lion Gate of the breath of communication with Spirit.

Bat Moon

Moge Allen Zijn in het Noorden in de stroming van het Hogere Zelf met begeleiding binnenin de light code 76:11:13 Magnetische Vleermuis Volle Maanverduistering van onbevreesdheid om vragen te stellen om wijsheid te ontvangen.

May All Be in the Northern flow of the Higher Self with guidance within the light code 76:11:13 Magnetic Bat Full Eclipse Moon of the flow of fearlessness to ask questions and receive answers to be in Divine Intelligence.

20170804_150434

Moge Allen Zijn in het Noorden in de spiralen beweging van het Hogere Zelf met begeleiding binnenin de light code 129:12 Leeuwen Poort plus de Mystieke Blauwe Kolom van de Universele Wateren voor zuivering en vertrouwen.

May All Be in the North in the spiral movement of the Higher Self with guidance within the light code 129:12 Lion Gate plus Mystic Blue Column of the flow of Universal Water for purification and trust.

sunlight

 

Moge Allen Zijn in het Westen in de stroming van de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid binnenin de light code 206:11 Volle Maanverduistering van het laten afstervende of loslaten dat wat niet langer dienstbaar is aan de Bron op ruimte te maken voor nieuwe kansen.

May All Be in the Western flow of challenges, strengthening and opportunity within the light code 206:11 Full Moon Eclipse of letting die or releasing that which no longer serves the Source to allow and surrender to the open space of opportunity.

20170804_150449

Moge Allen Zijn in het Westen in de spiralen beweging van de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid binnenin de light code 207:12 Leeuwen Poort van aanraken, aanpakken en omvatten een creatie van vorm, vandaaruit komt het begrijpen en heel wording.

May All Be in the West in the spiral movement of challenges, strengthening and opportunity within the light code 207:12 Lion Gate of touching, handling and embracing a creation of form, from which we understand and healing.

Day out of time

Moge Allen Zijn in het Zuiden in de stroming van de verborgen kracht die tot bloei komt in het bewustzijn binnenin de light code 185:3 Volle Maanverduistering en zich verbindt en activeert om dienstbaar te zijn in mogelijkheden en oplossingen door je instincten te volgen in zijn lichaamswijsheid.

May All Be in the Southern flow of hidden power that flourishes into the consciousness within the light code 185:3 Full Moon Eclipse and connects and activates the possibilities and solutions through following your instincts in its bodywisdom.

20170804_150509

 

Moge Allen Zijn in het Zuiden in de spiralen beweging van de verborgen kracht die zich openbaart in bewustzijn de light code 184:2 Leeuwen Poort een Galactische Activatie Portaal met hoge resonantie en helderheid van rijpen in groei en ontwikkeling in vruchtbare grond.

May All Be in the South in the spiral movement of hidden power that reveals itself in consciousness within the light code 184:2 Lion Gate a Galactic Activation Portal with high resonance and clarity of ripening in growth and development in fertile ground of germination.

Rainbow Earth

Moge Allen Zijn in het Centrum van gronden en verankeren in de spiralen beweging binnenin de light code 75:11:13 Magnetische Vleermuis Volle Maanverduistering van de kwaliteit van gratie en vertrouwen zodat wij kunnen luisteren naar onze innerlijke stem als een galactisch voertuig van mysterie perceptie zodat wij met de staf in onze handen onszelf en anderen kunnen brengen naar de overkant en verder in dankbaarheid.

May All Be in the Center of grounding and anchoring in the spiral movement within the light code 75:11:13 Magnetic Bat Full Moon Eclipse of the quality of grace and trust to listen to the inner voice as a galactic conduit of mystic reception so that with the staff in our sacred hands bring ourselves and others to the other side of the shore or beyond in gratitude.

20170804_150727

Moge Allen Zijn in het Centrum van gronden en verankeren in de spiralen beweging met de light code 77:12:14 Magnetische Vleermuis Maan Leeuwen Poort met zijn Galactische Activatie Portaal van hoge resonantie en helderheid binnenin de evolutie van navigeren en synchroniciteit van Een Aarde, Een Mensheid geleid door de Universele Kracht van Een Zuivere Hart Liefdes Licht in dankbaarheid. 

May All Be in the Center of grounding and anchoring in the spiral movement of the light code 77:12:14 Magnetic Bat Moon Lion Gate with its Galactic Activation Portal with high resonance and clarity of the evolution of navigation and synchronicity of One Earth, One Humanity guided through the Universele Force of One Pure Heart Love Light in gratitude.ripening in growth and development in fertile ground of germination.

 

Zegeningen, Blessings

The Crystal Yellow Seed New Year – Prayer and Sound – Wednesday, July 26, 2017 – in English and Nederlands

Rainbow Welcome and Connection Prayer in the Spiral Movement

of the Crystal Yellow Seed Year

and Magnetic Bat Moon

via Crystal Ancient Elders together with Sound

 

Regenboog Welkom en Verbinding Gebed in de Spiralen Beweging

van de Kristallen Gele Zaad Jaar

en Magnetische Vleermuis Moon

via de Kristallen Oeroudere samen met Geluid.

 

https://soundcloud.com/c-harren-centrum-liefde/sounds-from-tuesday-morning-1

 

In the flow of the Crystal Yellow Seed New Year and the Magnetic Bat Moon on Wednesday, July 26, 2017. Let All Be in the flow of working together in exploration, sharing and expression of insight in Openness and Love Light within the Rainbow.

20170725_061331

In de stroming van de Kristallen Gele Zaad Nieuwe Jaar en de Magnetische Vleermuis Maan op Woensdag, 26 juli 2017. Laat Allen Zijn in de stroming van het samenwerken in ontdekkingen, delen en expressie aan inzichten in openheid en liefdes licht binnenin de Regenboog.

 

May the natural supportive Vision BE created for All on this Sacred Earth as it moves the spiral from the East.

20170725_060525

Moge de natuurlijke ondersteunende Visie in Zijn worden gecreëerd voor Allen op deze Aarde terwijl het beweegt in de spiraal vanuit het Oosten.

 

May Guidance from within allow the questioning to be answered in Divine Intelligence from the North.

20170725_060541

Moge Begeleiding vanuit binnenin toegestaan worden in vragen stellen die beantwoord worden in Intelligentie vanuit het Noorden.

 

May Challenges, Strengthening and Opportunity in this spiral movement of the West Be the Magical Timelessness within the Wizard or Inner Shaman to receive what is there Now.

20170725_060552

Moge Uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheden in deze spiralen beweging vanuit het Westen Zijn de Magische Tijdloosheid binnenin de Magiër of Innerlijke Sjamaan om te ontvangen wat er Nu is.

 

May the Hidden Power be revealed in the consciousness of the South to stabilize the spiral movement of trust in the evolution in its navigation and synchronicity.

20170725_060606

Moge de Verborgen Kracht zich openbaren in het bewustzijn van het Zuiden om te stabiliseren de spiralen beweging van vertrouwen in de evolutie in zijn navigatie en synchroniciteit.

 

Now we All center, ground and anchor the spiral movement of the Rainbow in Conscious Universal gathering of working together to seed this germination of ripening flowers that flourish in action, potential, growth and development.

20170725_060625

Nu centeren, gronden en verankeren Allen in deze spiralen beweging van de regenboog in het bewustzijn van Universele bijeenkomsten of het samenwerken om te zaaien deze opbloei van rijpen bloemen die opbloeien in actie, potentieel, groei en ontwikkeling.

 

Oh Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho

All Hail the Harmony of Spirit and Nature

Wees Gegroet de Harmonie van Geest en Natuur.

Day out of time

Gratitude

Dankbaarheid

Crystal Elders the coming home and new beginnings – July 14, 2017

The Overview of Pure Heart Love Light Essence.

Overzicht van Pure Hart Liefdes Licht Essentie.

20170714_130055

Light code 52:13:18 resonating Cosmic Moon of Presence

Licht code 52:13:18 aan het resoneren de Kosmische Maan van Aanwezigheid.

20170714_130116

The East supportive natural spiral movement via Clear Quartz Fathom Crystal Skull “Bhanumati” enlightening the Presence of Now.

Het Oosten met zijn ondersteunende natuurlijke spiralen beweging via de Bergkristallen Fantoom Kristallen Schedel “Bhanumati” verlicht de Aanwezigheid van Nu.

20170714_130129

The North of the Higher Self with the guidance of the Citrine Crystal Skull “Kuthumi”. The balanced mergence of Suns, Moons and Omni Galactic Source in the Sacred Open Space spiral movement.

Het Noorden van het Hogere Zelf met begeleiding van de Citrien Kristallen Schedel “Kuthumi”. De gebalanceerde samensmelting van de Zonen, Manen en Omni Galactische Bron in de Heilige Open Ruimte spiralen beweging.

20170714_130141

The West of the staircase of challenges, strengthening and opportunity guided by Aqua Aura Crystal Skull “Ancient Grandmother Waters”.

Het Westen van de trappengang van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid begeleid door Aqua Aura Kristallen Schedel “Oeroude Grootmoeders Wateren”.

20170714_130200

The South of hidden power that is awakened within the flourishing flowering guided by the Amber Crystal Skull “Ancient Remembrance”.

Het Zuiden van de verborgen kracht dat ontwaakt binnenin de bloeiende begeleiding door de Amber Kristallen Schedel “Oeroude Herinneringen”.

20170714_130214

The Centering, Grounding and Anchoring of Pure Heart Love Light Gratitude Blessings for the Highest Good of All via the Rose Quartz Star Crystal Skull “Eternity”.

Het Centeren, Gronden en Verankeren van Pure Hart Liefde Licht Dankbaarheid Zegening voor het Hoogste Goed voor Allen via de Roze Ster Kwartskristal Kristallen Schedel “Eeuwigheid”.

Tag Cloud