A great WordPress.com site

Archive for the ‘Full Moon’ Category

Full Moon Ceremony/Volle Maan Ceremonie – 3:3:1

Full Moon Ceremony “The Magic of Release” – December 3, 2017

Volle Maan Ceremonie “De Magie van Loslaten” – 3 december, 2017

20171202_115119-2004674596.jpg

Connect with the Crystalline Rainbow Love Light embrace that surrounds Mother Earth to discover, share and give expression to insight in Openness.

Verbind je met de Kristallijnen Regenboog Liefdes Light die Moeder Aarde omarmt om te ontdekken, delen en expressie te geven aan inzichten in openheid.

 

20171202_115135-321972050.jpg

From the East, the supportive energy spiral movement of Instinctual Life Force shedding the old skin to reveal the new via sensitivity of nourishment, grounding, breathing, stretching, dancing and creativity.

Vanuit het Oosten, de ondersteunende energetische spiralen beweging van instinct levenskracht het loslaten van de oude huid om de nieuwe huid te openbaren via sensitiviteit van voeding, gronding, Ademhaling, strekken, dansen en creativiteit.

 

20171202_1151472014646207.jpg

From the North, the Highest Good for All (Higher Self) including Light Guidance, energetic spiral movement of the revelation of life and death; the realm of neutrality which facilitates bridging and connection; intimate exchange with the spirit of the Ancient Ancestors.

Vanuit het Noorden, het Hoogste Goed voor Allen (Hogere Zelf) inclusief Licht Begeleiding, energetische spiralen beweging van de openbaring van leven en dood; het rijk van neutraliteit dat de overbrugging en verbinding vergemakkelijkt; intieme uitwisseling met de geest van Oude Voorouders.

 

20171202_115156-925611392.jpg

From the West, the challenge, strengthening and open opportunity of the energetic spiral movement of the Source Seed of Growth and Development in germination of this Galactic Year its potential flowering.

Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid van de energetische spiralen beweging van de Bron Zaad van Groei en Ontwikkeling die ontkiemd in deze Galactische Jaar met zijn potentieel en bloei.

 

From the South, the energetic spiral movement of the hidden power that flourishes into the Consciousness step by step accomplishment that touches and embraces the idea or project so that understanding can be expressed via artistry, craft and skills to uplift ourselves, our community and our environment.

Vanuit het Zuiden, de energetische spiralen beweging van de verborgen kracht die stap voor stap tot boei komt in het Bewustzijn dat het idee of project raakt en omarmt, zodat het begrip kan worden uitgedrukt via kunst, ambachten en vaardigheden in onszelf, onze gemeenschap en onze omgeving te verheffen.

 

20171202_115246130596432.jpg

Within the energetic spiral movement of the Center, grounding and anchoring is the open space of play; enchantment emerges from receptivity to the expansion of the present Now with the light tools of authenticity, transparency and healing within timelessness.

Binnenin de energetische spiraalbeweging van het Centrum, Aarding en Verankering in de open ruimte van spelen; de betovering komt voort uit ontvankelijkheid voor de uitbreiding in het Heden. Nu met de licht instrumenten van authenticiteit, transparantie en genezing binnen tijdloosheid.

20171202_1153121357309542.jpg

Gratitude, Dankbaarheid

Full Moon – October 5, 2017 – Volle Maan

Prayer and Resonance of Full Moon – October 5, 2017

Gebed en Resonantie van de Volle Maan – 5 oktober, 2017

20171004_174337.jpg

Within the Infinite Love, Infinite Light, Infinite Wisdom and Healing we gather inner and outer resources to empower All for the Highest Good.

Binnenin de Oneindig Liefde, Oneindig Licht, Oneindig Wijsheid en Heling verzamelen Allen de inwendige en uitwendige bronnen van bekrachtiging voor het Hoogste Goed.

20171004_174308.jpg

In the spiral movement of the East of Natural support we seed the potential empowerment of growth and development.

In de spiralen beweging van het Oosten van Natuurlijke ondersteuning plaatsen wij het zaad van potentieel bekrachtiging van groei en ontwikkeling20171004_174403.jpg

In the spiral movement of the North of the Higher Selves or Highest Good together with Divine Guidance we embrace the Silence, Intuition and Abundance.

In de spiralen beweging van het Noorden van het Hogere Zelven of Hoogste Goed samen met Begeleiding omarmen wij de Stilte, Intuïtie en Overvloed.

20171004_174417.jpg

In the spiral movement of the West of challenges, strengthening and opportunity we follow our instincts and body wisdom of sensitivity.

In de spiralen beweging van het Westen van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid volgen wij de instincten en lichaamswijsheid van sensitiviteit.

20171004_174432.jpg

In the spiral movement of the South of the Hidden Power revealed into the Consciousness we allow and surrender to let die or release that which no longer serves the Highest Good for All in the Presence of Now to create an open space of opportunity.

In de spiralen beweging van het Zuiden van de Verborgen Kracht die zich openbaard in het Bewustzijn geven wij ons over om te laten afsterven of loslaten datgene wat niet langer meer dient aan het Hoogste Goed in de Aanwezigheid van Nu om te creëren een open ruimte van gelegenheid.

20171004_174442.jpg

In the spiral movement of Centering, Grounding and Anchoring with the light code 135:5:16 Electric Deer Moon we create the vision of a Higher Consciousness for All.

In de spiralen beweging van Centreren, Gronden en Verankeren met de licht code 135:5:16 Elektrische Hert Maan creëren wij de visie van een Hogere Bewustzijn voor Allen.

Ixchel

Gratitude, Dankbaarheid

Crystalline Portal Grid in the flow of the Full Partial Moon Eclipse and Lion Gate – August, 2017

Kristallijnen Portaal Grid in de stroming van de Volle Partiele Maan Eclipse en de Leeuwen Poort – KIN 76 en KIN 77 – in de Gele Kristallen Regenboog Jaar

Wees Welkom in deze centrum van gronden en verankeren.

Be Welcome in this central of grounding and anchoring.

20170804_150343

Moge Allen Zijn in het Oosten in de stroming van natuurlijke ondersteunende bevrijding om los te laten dat wat niet langer dienstbaar is via vergeving in nederigheid en acceptatie binnenin de light code 63:11 Volle Maanverduistering van de overvloedige stilte waar de intuïtie  resoneert.

May All Be in the Eastern flow of natural supportive liberation to let go of that which no longer serves via forgiveness in humility and acceptance within the light code 63:11 Full Moon Eclipse of abundant silence where the resonance of intuition resonates.

20170804_150406

Moge Allen Zijn in het Oosten in de spiralen beweging van natuurlijke ondersteunende bevrijding om los te laten dat wat niet langer dienstbaar is via vergeving in nederigheid en acceptatie binnenin de light code 102:12 met zijn Leeuwen Poort van de Ademhaling van Communicatie met de Geest.

May All Be in the Eastern spiral movement of natural supportive liberation to let go of that which no longer serves via forgiveness in humility and acceptance within the light code 102:12 with its Lion Gate of the breath of communication with Spirit.

Bat Moon

Moge Allen Zijn in het Noorden in de stroming van het Hogere Zelf met begeleiding binnenin de light code 76:11:13 Magnetische Vleermuis Volle Maanverduistering van onbevreesdheid om vragen te stellen om wijsheid te ontvangen.

May All Be in the Northern flow of the Higher Self with guidance within the light code 76:11:13 Magnetic Bat Full Eclipse Moon of the flow of fearlessness to ask questions and receive answers to be in Divine Intelligence.

20170804_150434

Moge Allen Zijn in het Noorden in de spiralen beweging van het Hogere Zelf met begeleiding binnenin de light code 129:12 Leeuwen Poort plus de Mystieke Blauwe Kolom van de Universele Wateren voor zuivering en vertrouwen.

May All Be in the North in the spiral movement of the Higher Self with guidance within the light code 129:12 Lion Gate plus Mystic Blue Column of the flow of Universal Water for purification and trust.

sunlight

 

Moge Allen Zijn in het Westen in de stroming van de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid binnenin de light code 206:11 Volle Maanverduistering van het laten afstervende of loslaten dat wat niet langer dienstbaar is aan de Bron op ruimte te maken voor nieuwe kansen.

May All Be in the Western flow of challenges, strengthening and opportunity within the light code 206:11 Full Moon Eclipse of letting die or releasing that which no longer serves the Source to allow and surrender to the open space of opportunity.

20170804_150449

Moge Allen Zijn in het Westen in de spiralen beweging van de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid binnenin de light code 207:12 Leeuwen Poort van aanraken, aanpakken en omvatten een creatie van vorm, vandaaruit komt het begrijpen en heel wording.

May All Be in the West in the spiral movement of challenges, strengthening and opportunity within the light code 207:12 Lion Gate of touching, handling and embracing a creation of form, from which we understand and healing.

Day out of time

Moge Allen Zijn in het Zuiden in de stroming van de verborgen kracht die tot bloei komt in het bewustzijn binnenin de light code 185:3 Volle Maanverduistering en zich verbindt en activeert om dienstbaar te zijn in mogelijkheden en oplossingen door je instincten te volgen in zijn lichaamswijsheid.

May All Be in the Southern flow of hidden power that flourishes into the consciousness within the light code 185:3 Full Moon Eclipse and connects and activates the possibilities and solutions through following your instincts in its bodywisdom.

20170804_150509

 

Moge Allen Zijn in het Zuiden in de spiralen beweging van de verborgen kracht die zich openbaart in bewustzijn de light code 184:2 Leeuwen Poort een Galactische Activatie Portaal met hoge resonantie en helderheid van rijpen in groei en ontwikkeling in vruchtbare grond.

May All Be in the South in the spiral movement of hidden power that reveals itself in consciousness within the light code 184:2 Lion Gate a Galactic Activation Portal with high resonance and clarity of ripening in growth and development in fertile ground of germination.

Rainbow Earth

Moge Allen Zijn in het Centrum van gronden en verankeren in de spiralen beweging binnenin de light code 75:11:13 Magnetische Vleermuis Volle Maanverduistering van de kwaliteit van gratie en vertrouwen zodat wij kunnen luisteren naar onze innerlijke stem als een galactisch voertuig van mysterie perceptie zodat wij met de staf in onze handen onszelf en anderen kunnen brengen naar de overkant en verder in dankbaarheid.

May All Be in the Center of grounding and anchoring in the spiral movement within the light code 75:11:13 Magnetic Bat Full Moon Eclipse of the quality of grace and trust to listen to the inner voice as a galactic conduit of mystic reception so that with the staff in our sacred hands bring ourselves and others to the other side of the shore or beyond in gratitude.

20170804_150727

Moge Allen Zijn in het Centrum van gronden en verankeren in de spiralen beweging met de light code 77:12:14 Magnetische Vleermuis Maan Leeuwen Poort met zijn Galactische Activatie Portaal van hoge resonantie en helderheid binnenin de evolutie van navigeren en synchroniciteit van Een Aarde, Een Mensheid geleid door de Universele Kracht van Een Zuivere Hart Liefdes Licht in dankbaarheid. 

May All Be in the Center of grounding and anchoring in the spiral movement of the light code 77:12:14 Magnetic Bat Moon Lion Gate with its Galactic Activation Portal with high resonance and clarity of the evolution of navigation and synchronicity of One Earth, One Humanity guided through the Universele Force of One Pure Heart Love Light in gratitude.ripening in growth and development in fertile ground of germination.

 

Zegeningen, Blessings

Volle Maan, Augustus, 2017 – Full Moon – August, 2017

Full Moon

Maandag, 7 augustus Volle Maan – Partiele Maanverduistering en Dinsdag, 8 augustus – 8:8 Leeuwenpoort spiralen beweging.

Monday, August 7 Full Moon – Partial Moon Eclipse and Tuesday, August 8 Lion Port spiral movement.

 

De Kristallen Oeroudere zijn in deze open ruimte aan het resoneren ter voorbereiding van de Volle Maan/Maanverduistering/Leeuwenpoort. Sinds de reis door Peru in Juni manifesteren de sleutels van zuivering, loslaten, transformeren en stilte binnenin en om mij heen. Ik werd begeleid om een “womb healing ceremonie”, een reis om oude pijnen, afwijzingen in dit leven en vorige levens enz. los te laten om te zijn in de vrouwelijk creatie ceremonie op de avond van 7 augustus in Delft. Met moed een stap te nemen om deze Universele Kristallen Zaad Jaar te laten ontkiemen in overgave in deze spiralen beweging resonantie om in de verdieping te gaan. Dit is de synchroniciteit die het samen zijn aan wakkert in zijn vurige navigatie in de natuurlijke ondersteunende stroming van heilige wateren. Het roept om vergeving, compassie en dankbaarheid vanuit de Hogere Zelf met begeleiding in het Zuivere Hart Liefdes Licht.

The Crystal Elders are resonating in this open space in preparation of the Full Moon/Moon Eclipse/Lion Gate. Since the journey through Peru in June the keys of purification, release, transformation and silence are being manifested within and around me. I am guided to go on a journey via “womb healing ceremony”, to let go or let die of old pain, suffering, rejection, previous lives etc. to be within the Female creation birth ceremony, in the evening of August 7 in Delft, The Netherlands. With courage to take a step in allowance and surrender to this Universal Crystal Seed spiral movement Year in resonance of further depth than this is the synchronicity that merges with coming together within awakening in this fiery navigation in the natural supportive flow of Sacred Waters. It calls for forgiveness, compassion and gratitude from within the Higher Self with Divine Guidance in the Pure Heart Love Light.

 

Gezien dat ik sterk verbonden bent met de Tzolkin Maya Kalender and the Kristallen Open Ruimte zal deze reis worden aangezet en afgestemd als een ontluikende bloei  samen met de numerologie vibratie van de KIN galactische signaturen en Tonen in de Aanwezigheid van Nu.

 

Given that I am strongly connected with the Tzolkin Mayan Calendar and the Crystal Open Space, this journey will be attuned and aligned to an emerging flourishing or flowering along with Numerology of the KIN galactic signatures and Tone in the Presence of Now.

 

Maandag, 7 augustus – Volle Maan – Partiele Maanverduistering

Yellow Spectral Warrior Chant: Akbal, Cib, Cimi, Chicchan, Cib

Licht code: 76:11:13 Magnetische Vleermuis Maan

Elementen: Heilige Water, Heilige Vuur, Heilige Lucht/Ether, Heilige Aarde

Planeten: Saturnus, Mars, Asteroide Gordel

Maandag, 7 augustus – Volle Maan – Partiele Maanverduistering.

CIB.Yellow Warrior KIN 76 Hun Lahun Cib – Gele Spectrale Krijger. De staf of sleutel die je laat varen van de ene oever  bank waar je los laat en brengt je en andere dan naar de overkant. (76 opgeteld is dat 13 – numerologie vorige levens en dat is wat ik sterk heb ervaren tijdens de reis in Peru) met de Toon 11 (numerologie een meester getal van intuitie volgen, invoelingsvermogen, moed en inzichten). Toon 11 is het vrijlaten/vrijgeven, integreren en bevrijden in nederigheid en acceptatie.

Persoonlijke noot: Te zijn in de overvloed van stilte om het Hogere Zelf samen met begeleiding de ruimte te geven om de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid om los te laten datgene wat niet langer dienstbaar is en instincten van de lichaams wijsheid te volgen in zijn bewustzijn. Toe te staan dat de verouderde huid/zaad zich los laat om de nieuwe huid/zaad  geboren te laten worden in bewustzijn van ontwakende bloei baren in deze spiralen beweging van de ene oever naar de overkant.

wtt-caladesiboat

 

Yellow Spectral Warrior Chant: Akbal, Cib, Cimi, Chicchan, Cib

Light code: 76:11:13 Magnetic Bat Moon

Elements: Sacred Water, Sacred Fire, Sacred Air/Ether, Sacred Earth

Planets: Saturn, Mars, Asteroid Belt

Monday, August 7 – Full Moon – Partial Moon Eclipse.

CIB.Yellow Warrior KIN 76 Hun Lahun Cib – Yellow Spectral Warrior. The staff or key that what you let go off from one bank will bring you and others across. (76 counted up is 13 – numerology is this connected to previous lives and this is what I strongly experienced during the journey in Peru) together with Tone 11 (numerology a master number of following your intuition, feasibility, courage and insight). The Mayan Tone 11 resonates with letting go of/release, integration and liberation within humility and acceptance.

Personal Note: To be in the abundance of silence within the Higher Self together with Divine Guidance to give the open space to the challenges, strengthening and opportunity of letting die that which no longer serves and follow the instincts of body wisdom in its consciousness. Allowing the old skin to be removed so that the new skin/consciousness can be revealed in its flourishing awakening birth in the spiral movement of the one bank to the other side.

 

Dinsdag, 8 augustus – Leeuwen Portaal – Galactische Activatie Portaal

Red Crystal Earth Chant: Ix, Muluc, Manik, Kan, Caban

Licht code: 77:12:14 Magnetische Vleermuis Maan

Elementen: Heilige Lucht/Ether, Heilige Aarde, Heilige Water, Heilige Vuur

Planeten: Uranus, Mercurius, Aarde, Jupiter

Dinsdag, 8 augustus – Leeuwen Portaal – Galactische Activatie Portaal met hoge resonantie en helderheid. De Regenboog brug.

Rainbow Earth

CABAN.Red Earth KIN 77 Ca Lahun Caban – Rode Kristallen Aarde. De staf of sleutel die je laat navigeren in de evolutie van synchroniciteit van beweging van vertrouwen. (77 is  14 is 5 dimensionaliteit. 77 – numerologie staat voor het verkrijgen van een dieper inzicht, wijsheid en kennis door openbaringen. Soms geeft dat eenzame gevoelens en spanningen. Het getal 7 staat voor inzicht, zelfkennis, overwinning, ook prestige, aanzien geld en eenzame gevoelens, 7= de zegewagen (Tarot) ik heb ook op verschillende Heilige plekken in Peru de regenboog ervaren) met de Toon 12 (numerologie het getal twaalf wordt wel als het getal van perfectie gezien. Omdat 3 en 4 beide “heilige” getallen waren (zijn), is het product hiervan net als de som zeven extra heilig, dus perfect.
Dat 12 als grondtal gekozen is, heeft te maken met de deelbaarheid van het getal. Het is behalve deelbaar door 1 en zichzelf – zoals alle gehele getallen – deelbaar door 2, 3, 4 en 6, dus door de eerste vier getallen.  Tzolkin Toon 12 is het universeel maken, toewijding/opdragen, samenwerking. Ontdekken, delen en expressive geven aan inzichten in openheid en liefde.

Persoonlijke notitie: In de Ademhaling van communicatie met de Geest beweegt Allen om het Hogere Zelf samen met begeleiding het vertrouwen te laten stromen van de Universele Water dat stroomt om te zijn. Sta toe om de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid te volbrengen, te begrijpen in zijn heelwording in handelen, iets vervaardigen, helpen en het helpen helen. Plant het zaad van bewustzijn verborgen kracht om te rijpen en op te Bloeien in zijn doelgerichte actie, potentie, groeikracht en ontwikkeling. Centreer, grond en veranker deze beweging van navigatie kracht van de Aarde in zijn liefdevolle leidende kracht die vraagt om beweging van evolutie en synchroniciteit.

 

 

Red Crystal Earth Chant: Ik, Muluc, Manik, Kan, Caban

Light code: 77:12:14 Magnetic Bat Moon

Elements: Sacred Air/Ether, Sacred Earth, Sacred Water, Sacred Fire

Planets: Uranus, Mercury, Earth, Jupiter

 

Tuesday, August 8 – Lion Gate – Galactic Activation Portal of High Resonance and clarity.

Rainbow Earth

KIN 77 Ca Lahun Caban – Red Crystal Earth. The staff or key that lets you navigate in the evolution of synchronicity of movement in trust. (77 is 14 is 5-dimensionality) 77 – numerology stands for gaining deeper insight, wisdom and knowledge through revelations, sometimes giving lonely feelings and tensions. The number 7 stands for insight, self-knowledge, victory, and prestige and lonely feelings, 7 = the victory wagon (Tarot). I have also experienced the rainbow resonance at various sacred places in Peru) with the Toon 12 (numerology the number twelve is seen as the number of perfection. Because 3 and 4 are both “holy” Numbers were (are), the product like in seven extra sacred, so perfect. 12 has been chosen as the base, this has to do with the divisibility of the number. It is divisible by 1 and itself – like all integers – divisible by 2, 3, 4 and 6, so by the first four numbers. Tzolkin Tone 12 is the universal creation, dedication / assignment, cooperation. Discover, share and expression giving and sharing insights into openness and love.

Personal Note: In the Breath of Communication with Spirit, All Move to Allow the Higher Self with guidance to create the flow of Universal Water movement to be. Allow the fulfillment of the challenge, strengthening and opportunity, to understand this wholeness of being, making something or creating, helping and healing. Now plant the seed of consciousness hidden power to mature and flourish in its purposeful action, potency, growth power and development. Center, ground and anchor this movement of Earth’s Navigation Force in its loving guiding power that demands movement of evolution and synchronism.

Rainbow_02

Zegening voor het Hoogste Goed voor Allen

Blessings for the Highest Good for All.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Full Moon Blessings via Crystal Elders – 8 July, 2017

20170707_150235

Crystalline Prayer for the Highest Good for All

From the East, the supportive natural energy flow.

May All be aligned to Universal Source to be inspired, to inspired others and creative projects in the spiral movement of courage to explore in wakefulness of open space.

Vanuit het Oosten, de ondersteunende natuurlijke energie stroming.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron om te worden geinspireerd, om andere te inspireren en creatieve projecten in de spirale beweging van moed om te onderzoeken de waakzaamheid van een open ruimte.

20170707_150250

 

From the North, the Higher Self with Divine Guidance energy flow.

May All be aligned to Universal Source to be within the Inner Shaman and its journeys; to be where you are now, to be who you are now is all you ever wished for. May the key be of realizing dream(s) upon this Planet Earth.

Vanuit het Noorden, het Hogere Zelf met begeleiding energie stroming.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron om te zijn binnenin de Innerlijke Sjamaan en zijn reizen; om te zijn waar je nu bent, om te zijn which jij werkelijk bent is alles wat je ooit gewenst hebt. Moge de sleutel zijn het realiseren van je droom(dromen) op deze Planeet Aarde.

20170707_150301

From the West, the challenge, strengthening and open opportunity.

May All be aligned to Universal Source to be within the fearlessness. Be now in the open field of stepping forward in difficult situation to relate Divine Truth. Ask questions to come into Divine Wisdom and Intelligence so that you may receive answers as a conduit for Divine Source.

 

Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en open ruimte van gelegenheid.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron om te zijn in onbevreesdheid. Wees in het open veld van naar voren treden in moeilijke situaties om zijn waarheid te ondervinden. Stel vragen om binnen te treden in wijsheid en intelligentie zodat je antwoorden mag ontvangen als een boodschapper van de Heilige Bron.

20170707_150311

 

From the South, the hidden power that will be revealed into the Consciousness.

May All be aligned to Universal Source to be uplifted to envision how you wish the world to be. Create this from a Pure Heart Love Light Source by using the Vision and Higher Consciousness flowering and flourishing.

 

Vanuit het Zuiden, de verborgen kracht dat zich openbaart in je Bewustzijn.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron en op getild worden om te handelen vanuit de visie van hoe je wilt data de wereld er uit zou zien. Deze wereld kun je zelf creeren vanuit een Pure Hart Liefdes Licht Bron door gebruik te maken van de visie en hogere bewustzijn bloei.

 

20170707_150325

Now Center, Ground and Anchor the wholeness offered during this Full Moon.

May All be aligned to Universal Source to be gifted the knowledge of dying or releasing that which no longer serves the Soul Source in the Presence of Now. This was just a boundary where behind it reality goes onwards. Only there were a open space is something can be revealed, learned and developed. Dare to let go! Purify, release and transform!

 

Nu Centreer, Grond en Veranker deze heelheid die aangeboden wordt tijdens deze Volle Maan.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron en geschonken worden de wijsheid van af laten sterven of los te laten dat wat niet langer dient de Zielen Bron in de aanwezigheid van Nu. Dit is slechts een scheidslijn waarachter de reliteit doorloopt. Alleen daar waar een open ruimte is kan iets nieuws ontstaan. waar genomen, geleerd of ontwikkeld. Durf los te laten! Zuiver, laat los en transformer!

20170707_150339

Gratitude, Dankbaarheid

Cosmic Turtle Moon Spiral – June 27 through Monday, July 24.

A little early but we will just have returned from Peru and also I promised a friend I would place this for him.

Cosmic Moon of Presence

Cosmic Turtle Moon Spiral

The Creative Vision of Communicating with Spirit

Tuesday, June 27 through Monday, July 24

Keys: Presence, Transcendence, to Bare/to Persist

“To transcend is to go beyond the present state of conditioned being:

This is the purpose of life.” – Cosmic History Chronicles.

General Information:

Full Moon on Saturday, July 8 = White Resonant Worldbridger guided by White Resonant Mirror

Vayeb – Friday, July 21= Start 5-day End of Year Purification Cycle = Blue Resonant Storm guided by Blue Resonant Monkey.

New Moon on Sunday, July 23 = Red Solar Dragon guided by Red Solar Earth.

Day out of Time – Tuesday, July 25 = Blue Spectral Night.

Tone 13

An open space to relax and rest. Enjoy what has been created and brought forward and at the same space receive the energy for the next moon spiral. You no longer have to do anything, just BE. Live! You are at the magic space/spiral of what has been and what will be. It’s the rest after you’ve been to the highest point of the wave. Listen to the crushing splash of the little bubbles on the water!

Written by Nicole Zonderhuis and translated into English by Carla Harren.

Tone 13, symbolized by the spiral, represents the dynamic of movement present in everything and by which everything is ever-changing and vivified by universal, cosmic life force.

The gift of your cosmic identity is to access the power of Omnipresence.

Activate your Cosmic powers by being a disciple of the present moment; by cultivating your capacities to be wakeful and receptive to each new now; by going beyond the rational mind and letting yourself think with your ancient heart; by being conscious of your continuum, while still living in the moment; by learning to “ride the spiral,” ascending to higher levels of being; by allowing your cosmic spirit to carry you through the many journeys of trial and triumph this life has to offer; by transcending fears of the future; by transcending regrets of the past; by transcending the limits of linear time and synchronizing with the radial flow of synchronic reality; by recognizing us all to be but evolving children of an ever-unfolding cosmos…

Written by www.13moon.com

Turtle

The Turtle or “Aak” in Mayan, is famous for its high age and her patience, and is therefore appropriate for the last Moon of the year.

Turtle

According to the Story or Legend or Myth of the Turtle and the Tree they are the Wisest Grandchildren of the Galaxy, because they are initiated in the Wisdom or Knowledge of Time. The Turtle carries the Wisdom of Time on its shield or back. The inner shield consists of 13 faces just like the 13 Moons of a Year. The outer ring of the shield consists of 28 faces, just as many days are in a Moon month.

Turtle.2

But also in many other cultures, the Turtle is considered as a sacred animal because of its many special qualities; the Turtle is always home because she carries her house on her back. She does not get attached to places. She feels at home, as well as in the water as on land. If there is a risk of danger, she pulls her head into her shield, but Turtle also knows that to get on or move in life, she should protrude her neck.

Turtle.4

The Mayan Goddess “Mayahuel” is the nutrition and fertility goddess. She was portrayed in a squatting position on a Turtle. She is the guardian of the uterus from which life is born. As such, she was also called “Ayopechtli”, sitting on a Turtle.

The sweat lodge is also a symbol for the uterus and for the Turtle.

Written by Nicole Zonderhuis and translated into English by Carla Harren.

To bare/to persist

The American Indians call their land also “Turtle Island”. According to an old legend, when there was a conflict between the first humans, the Great Mystery decided to purify the Earth via Water. The only survivor after this Great Flood was one man, a couple of animals and some birds. The man drifted there, a lonely soul in this big ocean, restraining himself on a tree trunk. Turtle saw the man’s critical condition and allowed him to take place on her back. Thus, Turtle became a home for all that lives and this island is the current continent of America.

This is what this last Moon of the year asks you to do; be compassionate with all that lives and too offer help or assistance. Let everything or nothing Be in its full Presence of Now, from there a state of inner peace exists. And with a smile within and without, just as the Buddhist say.

Written by Nicole Zonderhuis and translated into English by Carla Harren.

 

The mission or theme of the Cosmic Turltle

Blue Solar EagleChant: Kan, Chuen, Chicchan, Cimi, MEN

Planets: Jupiter, Venus, Asteroid Belt of Planet Maldek, Mars

KIN 35, Blue Solar Eagle, light code 35:9: Cosmic Moon of Presence.

Mudra: hands cupped together at the heart, moving hands up over the eyes and then out to the sides, as if soaring like an eagle or condor.

Symbol: gathering of eagles or condors, third eye, violet flame

Color: lavender

Herbs: nasturtium, raspberry, mint

Flowers: daisy, zinnia

Scents: lavender, lilac, heather

Stones: lepidolite, singing crystals, amethyst, amethyst elestial crystal

In this supportive or that what comes natural spiral movement of growth and development seeding into the fertile ground for germination to go inwardly in the spiral movement of magical playfulness of humor with its innocence, spontaneity of the Pure Inner Child allowing the artistry to be transparent.  As we now face the challenge, strengthening and opportunity of listening to messages of our body as a tool or transformation sign or signal. Learn how to use passion and the senses as a means of access and alignment to higher consciousness. Follow your gut level intuition and instincts to make choices in the Presence of Now to emerge into flowering awakened awareness of dying, releasing that which no longer serves the Now whilst transmuting to forgiveness and humility being in balance in revealation.  Now in Presence Center, ground and anchor in this spiral of hope and commitment to give passionate service to the universal consciousness with a Universal Mind as you believe in the Pureness of One Heart Love to allow and surrender to dreams and visions to bring it into reality.

bald_eagles_space_planets_galaxies_art_poster-r93a70bd7a6c441c4af2217b2e317bbf4_7mq2_400

 

Full Moon, Friday, June 9 – Journey within Peru

Full Moon, Friday, June 9 – Flight Nazca Lines and excursion to Temple Cahuasi. In the evening a bus to Lima.

Personal notes:

We went first to visit the Temple of Cahuasi seeing that the weather did not allow flights yet over the Nazca lines. This Sacred Site allowed a awe of Silence and also a Ceremony for someone within Arthur and Pieter’s clients who had passed over so compassionately and willingly. The guide allowed us to enter one of the Ceremonial centers to do this in a spiral movement flow. Have no words for our experience here.

Tempel Cahuachi.peru

How synchronicity arranged this day with the flight over the Nazca lines and figures. We were split up into three groups for this adventure. There was a touring guide who assisted here who seemed to have his own agenda. Some strange “ego minded” occurrences happened here.  One of them was at the end that he tried to push our group into a private taxi bus but just in time our touring bus and chauffeur entered and we quickly moved out of the taxi.

Some images some of the group members made of this flight.

CIMG3402

 

Scan_20170705 (8)

Scan_20170705 (9)

 

KIN 17 – Red Self Existing Earth of the Crystal Rabbit Moon of Cooperation, light code 17:4:11 to create a plan of action defining the boundaries and create a blue print for success. To navigate and evolve the synchronicity of the spiral movement. The power of Earth is a loving leading empowerment that asks to stay in movement, to let go off and trust the outcome of the pathway.

Red Self Existing EarthChant: Ik, Ben, Manik, Kan, CABAN

Planets: Uranus, Mars, Earth, Jupiter

Tone 4 is to measure and define the form

Archetypes17.navigator.Red Earth

 

The Nazca Lines

51-geoglifos-entre-Nasca-Vista-Alegre-cerro-blanco-y-rio-taruga-55pr

The Nazca Lines /ˈnæzkɑː/ are a series of large ancient geoglyphs in the Nasca Desert, in southern Peru. The largest figures are up to 1,200 ft (370 m) long. They were designated as a Unesco World Heritage Site in 1994. The high, arid plateau stretches more than 80 km (50 mi) between the towns of Nazca and Palpa on the Pampas de Jumana, about 400 km south of Lima. Although some local geoglyphs resemble Paracas motifs, scholars believe the Nazca Lines were created by the Nazca culture between 500 BCE and 500 CE The figures vary in complexity. Hundreds are simple lines and geometric shapes; more than 70 are zoom morphic designs of animals, such as birds, fish, llamas, jaguars, and monkeys, or human figures. Other designs include phytomorphic shapes, such as trees and flowers.

 

The designs are shallow lines made in the ground by removing the reddish pebbles and uncovering the whitish/grayish ground beneath. Scholars differ in interpreting the purpose of the designs but, in general, they ascribe religious significance to them.

Because of its isolation and the dry, windless, stable climate of the plateau, the lines have mostly been naturally preserved. Extremely rare changes in weather may temporarily alter the general designs. As of 2012, the lines are said to have been deteriorating because of an influx of squatters inhabiting the lands.

Contrary to the popular belief that the lines and figures can be seen only with the aid of flight, they are visible from the surrounding foothills.

Purpose

Archeologists, ethnologists, and anthropologists have studied the ancient Nazca culture to try to determine the purpose of the lines and figures. One hypothesis is that the Nazca people created them to be seen by their gods in the sky. Kosok and Reiche advanced a purpose related to astronomy and cosmology: the lines were intended to act as a kind of observatory, to point to the places on the distant horizon where the sun and other celestial bodies rose or set in the solstices. Many prehistoric indigenous cultures in the Americas and elsewhere constructed earthworks that combined such astronomical sighting with their religious cosmology, as did the later Mississippian culture at Cahokia in present-day United States. Another example is Stonehenge in England.

Gerald Hawkins and Anthony Aveni, experts in archaeoastronomy, concluded in 1990 that the evidence was insufficient to support such an astronomical explanation.

Reiche asserted that some or all of the figures represented constellations. By 1998, Phyllis B. Pitluga, a protégé of Reiche and senior astronomer at the Adler Planetarium in Chicago, had concluded that the animal figures were “representations of heavenly shapes”. According to The New York Times, “she contends they are not shapes of constellations, but of what might be called counter constellations, the irregularly-shaped dark patches within the twinkling expanse of the Milky Way” Aveni criticized her work for failing to account for all the details.

In 1985, the archaeologists Johan Reinhard published archaeological, ethnographic, and historical data demonstrating that worship of mountains and other water sources predominated in Nazca religion and economy from ancient to recent times. He theorized that the lines and figures were part of religious practices involving the worship of deities associated with the availability of water, which directly related to the success and productivity of crops. He interpreted the lines as sacred paths leading to places where these deities could be worshiped. The figures were symbols representing animals and objects meant to invoke the gods’ aid in supplying water. The precise meanings of many of the individual geoglyphs remained unknown as of 2013.

 

Henri Stierlin, a Swiss art historian specializing in Egypt and the Middle East, published a book in 1983 linking the Nazca Lines to the production of ancient textiles that archeologists have found wrapping mummies of the Paracas culture. He contended that the people may have used the lines and trapezes as giant, primitive looms to fabricate the extremely long strings and wide pieces of textiles typical of the area. According to his theory, the figurative patterns (smaller and less common) were meant only for ritualistic purposes. This theory is not widely accepted, although scholars have noted similarities in patterns between the textiles and the Nazca Lines, which they take as sharing in a common culture.

Alternative explanations

Satellite picture of an area containing lines: North is to the right. (Coordinates:

WikiMiniAtlas 14°43′S 75°08′W / 14.717°S 75.133°W / -14.717; -75.133)

Other theories were that the geometric lines could indicate the flow of water, irrigation schemes, or be a part of rituals to “summon” water. The spiders, birds and plants may be fertility symbols. It has also been theorized that the lines could act as an astronomical calendar.

Phyllis Pitluga, senior astronomer at the Adler Planetarium and a protégé of Reiche, performed computer-aided studies of star alignments. She asserted the giant spider figure is an anamorphic diagram of the constellation Orion. She further suggested that three of the straight lines leading to the figure were used to track the changing declinations of the three stars of Orion’s Belt. In a critique of her analysis, Dr. Anthony F. Aveni noted she did not account for the other 12 lines of the figure. He commented generally on her conclusions, saying:

I really had trouble finding good evidence to back up what she contended. Pitluga never laid out the criteria for selecting the lines she chose to measure, nor did she pay much attention to the archaeological data Clarkson and Silverman had unearthed. Her case did little justice to other information about the coastal cultures, save applying, with subtle contortions, Urton’s representations of constellations from the highlands. As historian Jacquetta Hawkes might ask: was she getting the pampa she desired?

Jim Woodmann theorized that the Nazca lines could not have been made without some form of manned flight to see the figures properly. Based on his study of available technology, he suggests a hot-air balloon was the only possible means of flight. To test this hypothesis, Woodmann made a hot-air balloon using materials and techniques he understood to have been available to the Nazca people. The balloon flew, after a fashion. Most scholars have rejected Woodmann’s thesis as ad hoc because of the lack of any evidence of such balloons.

reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Nazca_Lines

 

Cahuachi

 Temple Cuhuachi

Definition:

Cahuachi was a major ceremonial center of the Nasca civilization in Peru, occupied from between AD 1-500, and it was important among the Nazca people as a ceremonial center during that time. The site is located near the Nazca lines, and evidence clearly connects Cahuachi with the construction of the lines.

Cahuachi is an enormous site, including some 370 acres in area, dominated by a central pyramid and plaza. It was a major center of the Nasca during the early period (before about AD 450), and was the central residence and seat of power. After then, Nasca society diversified, but Cahuachi remained an important site, for rituals and burials. At least 5000 tombs have been identified, many of them have been looted. The site has been intensively studied by a team led by Italian archaeologist Giuseppe Orefici.

Bus to Lima

 

Tag Cloud