A great WordPress.com site

Archive for the ‘Gebed’ Category

The Purification Waters of Ancient Trust Grid – Wave 17 – New Moon

The Purification Waters of Ancient Trust Grid resonating

Het Zuiverende Water van Oeroud Vertrouwen Grid aan het resoneren

20171217_201930247102721.jpg

Tzolkin Wave 17

from Monday, December 18 to Saturday, December 30, 2018

Tzolkin Golf 17

van Maandag, 18 December tot Zaterdag, 30 December, 2018

Blessings to All

 

Prayer:

20171217_194703-366533621.jpg

From the supportive East spiral swirl light May All BE One Loyalty in the Heart within and every relationship.

Vanuit het Oosten de ondersteunde spiralen beweging licht Moge Allen Een Zijn in de Loyaliteit van binnenin het Hart en relaties.

 

20171217_194716580463274.jpg

 

From the Highest Good for All in the North spiral swirl BE the cleansing, bathing, birthing of letting be was is and taking off the veil of forgetfulness to awaken the remembrance of One.

Vanuit het Hoogste Goed voor Allen in het Noordelijke spiralen beweging van Zijn in het Schoonhouden, Baden, Geboorte van het laten wat is en het weghalen van vergetelheid om te ontwaken in de herinnering van Een.

20171217_194731-1413559370.jpg

Within the challenges, strengthening and opportunity for All in the Western spiral swirl BE as the catalyzer within the eye of the storm from denial and judgement of the experience by transforming it into self-generative energy within Love, Tenderness and vision as One.

Binnenin de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid voor Allen in het Westelijke spiralen beweging van Zijn als een katalysator binnenin het oog van de storm van ontkenning en veroordeling van de ervaring door de transformatie in zelf-generatieve energie binnenin de Liefde, Tederheid en Visie als Een.

 

20171217_1947451512720499.jpg

In the Southern spiral swirl for All BE the discovery of conscious choosing from a Free Will to self-nurture radiance by finding out what brings you joy and fulfillment and for others in this empty and silent adventure.

In het Zuidelijke spiralen beweging voor Allen ZIJN het ontdekken van bewustzijn in Keuze(ns) Vanuit een Vrije Wil van zelf voedende uitstraling  door het uitvinden wat je vreugde en vervulling brengt en ook voor anderen in deze lege en stille adventuur.

 

20171217_194756-76424045.jpg

In the Presence of Now center, ground and anchor with the quality of trust to be awakened to all the sign, signals and symbols to understand the remembrance of guidance within the seed of communication as One.

In de Aanwezigheid van Nu centreer, grond en veranker met de kwaliteit van vertrouwen om te ontwaken naar al de tekenen, signalen en symbolen om te begrijpen de herinnering van begeleiding binnenin het zaad van communicatie als Een.

 

Gratitude, Dankbaarheid

 

 

 

 

 

Sound flow Prayer for the New Moon – August 21, 2017

Geluid stroming gebed voor de Nieuwe Maan – 21 augustus, 2017

 

Prayer within the Crystal Rabbit Moon of Cooperation. Gebed binnenin de Kristallen Konijnen Maan van Samenwerking.

Crystal Rabbit Moon of Cooperation

via the Crystal Grid and Sound

(28 days and nights).

Kristal Konijnen Maan van Samenwerking

via de Kristallen Grid en Geluid

(28 dagen en nachten).

Prayer – Gebed

20170529_204057

May All be aligned within this Spiral to be inspired, to inspire others, group journeys and creative projects.

Moge Allen in deze Spiraal afgestemd worden om geïnspireerd te zijn, anderen te inspireren, met groepsreizen en creatieve projecten te inspireren.

20170529_204113

Within the Eastern spiral movement may All be attuned to the Divine Will as Humans have the freedom of being able to choose.

Binnenin de Oostelijke spiraalbeweging moge Allen afgestemd zijn op de Goddelijke Wil zoals alle mensen de vrijheid hebben om te kunnen kiezen.

20170529_204125

Within the Northern spiral movement may All catalyze the self-generative transformative flow of Love, Tenderness and Vision.

Binnenin de Noordelijke-Spiraalbeweging moge Allen de zelf genererende transformatie stroom van Liefde, Tederheid en Visie katalyseren.

20170529_204146

Within the Western spiral movement may All face the challenges, to be strengthened and to create opportunities that synchronizes the navigation of evolution.

Binnenin de Westerse spiraalbeweging moge alle de uitdaging aangaan om versterkt te worden en kansen te creëren die de navigatie van de evolutie synchroniseren.

20170529_204157

Within the Southern spiral movement may All surrender and allow the hidden power to flower and flourish in its clarifying magic of Heart Creation in the Now.

Binnenin de Zuidelijke spiraalbeweging moge Allen zich overgeven en toestaan om de verborgen kracht tot bloei te laten komen in zijn verduidelijkende magie van hart creaties in het nu.

20170529_204216

Now we All center, ground and anchor the wholeness of this Spiral to be fulfilled, healed and completed in this beauty of the Sacred Crystallized Sound Dance.

Nu zijn wij Allen gecentreerd, gegrond en verankerd in de heelheid van deze Spiraal om vervuld te worden, genezen en afgerond te zijn in deze schoonheid van de Heilige Gekristalliseerde Geluid Dans.

 

Gratitude – Dankbaarheid

Crystal Elders resonating the Galactic Directions

20170224_123759.jpg 

From the East, House of Light, House of Love Light Birth Being

May Divine Wisdom BE the insight of clarity with the instinct of Life Force.

 

Vanuit het Oosten, Huis van Licht, Huis van Licht Geboorte Zijn

Mogen Heilige Wijsheid ZIJN in inzicht van helderheid met het instinct van Levenskracht.

 

20170224_123857.jpg

From the North, House of Night and Darkness,

May Divine Wisdom ripen so we may see, feel and know all from within.

May we breathe and communicate together with Spirit to All be inspired.

 

Vanuit het Noorden, Huis van Nacht en Duisternis.

Mogen Wijsheid binnenin rijpen zodat wij kunnen zien, voelen en alles weten.

Mogen wij Ademhalen en communiceren met de Geest die ons allen inspireert.

 

20170224_123915.jpg

From the West, House of Transformation,

May Divine Wisdom BE radiant on our pathway and transforming so we may do what is asked for.

May the Cosmic Seed flower in fertile ground.

 

Vanuit het Westen, Huis van Transformatie

Mogen Heilige Wijsheid stralend ZIJN op onze pad en transformeren zodat wij doen wat wordt gevraagd.

Mogen het Kosmische Zaad bloeien in vruchtbare grond.

 

20170224_124013.jpg

From the South, House of the Eternal Sun,

May Purity reap the harvest so we may enjoy the fruition of Universal Being in relationships.

May fulfillment of passion, creation and deeds BE materialized so that we Understand All relationships.

Vanuit het Zuiden, Huis van de Eeuwige Zon

Mogen Zuiverheid zich oogsten zodat wij allen kunnen genieten van de vruchtbaarheid van Universele Zijn in allen relaties.

Mogen de vervulling van passie, creatie en daden zich materialiseren in begrip in Allen relaties.

 

20170224_124120.jpg

From Above, House of Heaven or Spirit or Cosmos

May Star, Planetary, Suns Elders and Ancient Ancestors be with us now.

Vanuit Boven, Huis van de Hemel of Geest of Kosmos

Mogen de Sterren Ouderen, Planetaire Licht Wezens, Zonne Wezen en Oeroudere met ons Allen NU Zijn.

 

20170224_124035.jpg

From Below, House of Earth,

May the Pure Heartbeat of her Crystal Core bless us in harmony, love and peace in All relationships.

 

Vanuit Beneden, Huis van de Aarde,

Mogen de Zuivere Hartslag van haar Kristallijnen Kern zegen ons in harmonie, Liefde en vrede in Allen relaties.

 

unfolding_rainbow_synth_flower_by_wolfepaw

From the Center, which is everywhere and nowhere in the Here and Now.

May everything be known as the Golden Rainbow Sparkle Light of Mutual Love in All Relationships.

 

Vanuit het Centrum, die overall is en nergens in het Hier en Nu.

Mogen alles ZIJN in Weten, als een Gouden Regenboog Glinsterende Licht van Liefde in allen relaties.

 

*Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

*translation:

“Oh Mother, Source – the Harmony of Mind and Nature”.

This phrase combines Mayan and Tibetan language.

 

*vertaling:

“Oh Moeder Bron – de Harmonie van Geest en Natuur”.

Dit combineert de Maya en Tibetaanse taal.

communion-frank-howell

Gratitude – Dankbaarheid

 

 

 

Tag Cloud