A great WordPress.com site

Archive for the ‘Nieuwe Maan’ Category

“Creation” New Moon/”Creatie” Nieuwe Maan

“Creation”

 New Moon flow October 2017

in connection with the Crystallinerainbow

 

“Creatie”

Nieuwe Maan Oktober 2017

in verbinding met de Kristallijnenregenboog

May from the East BE, for the Highest Good for All, the supportive energetic spiral movement that manifests the inner reflection of Unconditional Love.

Moge Vanuit het Oosten ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, de ondersteunende energetische spiralen beweging die manifesteert de Innerlijke reflectie van Onvoorwaardelijke Liefde.

20171114_2353081391547753.jpg

 

May from the North BE, for the Highest Good for All, the enlightenment of the soul-energetic spiral movement  of Inner Guidance Empowerment that is connected to Universal Galactic Source. Allow and surrender to the beams of Love Light. Allow and surrender to the beams of Love Light.

Moge vanuit het Noorden ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, de verlichtende ziel- energetische spiralen beweging van Innerlijke Begeleiding Kracht die verbonden is met de Universele Galactische Bron. Sta toe en geef je over aan de stralen van Liefdes Licht.

20171114_235339-1421842087.jpg

May from the West BE, for the Highest Good for All, the facing of challenges, strengthening and opportunity that are made visible in purified Universal Crystalline Rainbow Water for bathing, cleansing and birthing the Trusted Creation of inner communication.

Moge vanuit het Westen ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, het aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid die zichtbaar zijn in de zuiverende Universele Kristallijnen Regenboog Water om te Baden, Verschonen en Geboorte te geven aan de Vertrouwde Creatie van Innerlijke Communicatie.

20171114_235359-605253313.jpg

May from the South BE, for the Highest Good for All, the invisible hidden power revealed through the breath of surrender and allowance of communication, inspiration, flexibility and changes of Love Light Source in its spiral movement codes.

Moge vanuit het Zuiden ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, het onzichtbare verborgen kracht door de adem van toestaan en overgave van communicatie, inspiratie, flexibiliteit en verandering van Liefde Licht Bron in zijn spiralen beweging codes.

20171114_2354141690219477.jpg

Now in Presence, for the Highest Good for All, BE centered, grounded and anchored the Creation of this New Moon Manifestation with Gratitude.

Nu in Aanwezigheid, voor het Hoogste Goed voor Allen, gecentreerd, gegrond en verankerd zijn de Creatie van deze Nieuwe Maan Manifestatie van Dankbaarheid.

 

 

 

 

 

De Eenheid van Onvoorwaardelijke Liefde – Nieuwe Maan

 

De Eenheid Keuze van Onvoorwaardelijke Liefde

Stroming van de Nieuwe Maan

19/1:11:1

e1ba222521932dd0591596ac709c6efb--sacred-feminine-divine-feminine

 

Wees Welkom als Een in de Aanwezigheid van Nu om op reis te zijn in de natuurlijke spiralen beweging van de transformerende zelfopwekkende energie van liefde en zachtheid.

Via het Universele Vuur van Zijn, dat alles is en verbondenheid in de Eenheid van het Hoogste Goed of Hogere Zelf in Onvoorwaardelijke Liefde.

In de stroming van de spiralen beweging gaan wij de Eenheid van Uitdaging, Kracht en Openheid in van Liefde in al zijn schakeringen binnenin relaties.

Om het oer vertrouwen van de verborgen kracht van het onbewuste in de Oeroude Water geboorte te schenken in het bewustzijn van de spiralen beweging van voeding en koesteren.

 

Deze reis wordt begeleid door de Kristallen Schedels, Kristallen en de klanken van Muziek Instrumenten.

 

Datum: zondag, 19 november

Tijd: 13:00 tot ongeveer 17:00 uur

Waar: Centrum Licht & Liefde, Moutmolen 72, 1703 TN Heerhugowaard

Bijdrage: Euro 22,00 (50% gaat naar het project in Laos “Tia 5555”)

 

Mocht kristallen of kristallen schedels roepen om mee te gaan deze zijn van Harte Welkom.

20171001_133544.jpg

In Dankbaarheid

 

Sound flow Prayer for the New Moon – August 21, 2017

Geluid stroming gebed voor de Nieuwe Maan – 21 augustus, 2017

 

New Moon Prayer – May 25 – Communication of Timelessness via the Crystal Elders. In English and Dutch Language.

 

13-22-ascention

Thursday, May 25 – Donderdag, 25 Mei

naamloos (14)Chant: Caban, Ix, Eb, Cauac, Ik

Planets: Uranus, Maldek or Asteroid Belt, Earth, Pluto

Planeten: Uranus, Maldek of Asteroide, Aarde, Pluto

NEW MOON PRAYER – NIEUWE MAAN GEBED

May the natural supportive spiral move from the East flow into the evolution of synchronicity of Earth Force in alignment with the Universe as all are Earth Keepers.

Moge de natuurlijke ondersteunende spiralen beweging vanuit het Oosten stromen binnenin the evoluties van synchroniciteit van de Aarde Kracht in afstemming met het Universum als Allen zijn Aarde Hoeders.

May the Inner Pureness of the Northern Wisdom be the Journey of the Inner Shaman or Magician with its magical timelessness and the key of realizing the dream as All receive what is there Now.

Moge de Innerlijke Zuiverheid van de Noordelijke Wijsheid zijn de Reis van de Innerlijke Sjamaan of Magier met zijn Magische tijdloosheid en de sleutel van het realiseren van dromen zoals Allen deze ontvangen wat er is Nu.

May the challenge, strengthening and open opportunity of the West be the freedom of choice as it becomes the self-nurturing of what brings you joy and fulfillment. In this empty chalice expanded consciousness of Divine Wisdom is revealed.

Moge de uitdaging, bekrachtiging en open gelegenheid van het Westen zijn de vrijheid van keuze zoals het wordt de voeding van vreugde en vervulling. In deze lege kelk uitbreidende bewustzijn van Heilige Wijsheid is geopenbaard.

May the hidden power of flowering of the South be the purification and transformation that reunites the light body with the Universal Alignment of Ascension with the ecstasy of freedom for All.

Moge de verborgen kracht van bloei van het Zuiden zijn de zuivering en transformative dat verenigd het licht lichaam met de Universele Afstemming van Ascensie met de extase van Vrijheid voor Allen.

In the Presence of Now center, ground and anchor the communication of Spirit to be inspired by truth, presence and integration in the co creation of reality, simplicity and unseen forces.

In de Aanwezigheid van Nu centreer, grond en veranker de communicatie van de Geest om te worden geinspireerd door de waarheid, presentie en integratie in de co creatie van realiteit, eenvoud en onzichtbare krachten.

Gratitude Blessings to All. Dankbaarheid

De Nieuwe Maan – The New Moon, April 26, 2017

De Nieuwe Maan Resonantie van Kristallijnen Moed van Levenskracht – 26 April, 2017

The New Moon Resonance of Crystalline Courage of Life Force – April 26, 2017

23874_356584331097194_1720486428_n

Deze Nieuwe Maan in de trilling van voortkomende Liefde in zijn Helderheid en Puurheid ontwaakt de Ziel om zich nog meer te initiëren vanuit openheid te tonen oftewel Aanwezigheid in het Nu.

This New Moon in its vibrational forthcoming Love of Clarity and Pureness awakens the Soul to allow this initiation to be opened even more in its toning in others Be Present in the Now.

 

De Tzolkin Maya Kalender spiralen beweging:

naamloos

Kin 233 – Ca Lahun Ben, Rode Kristal Hemelwandelaar

Chant: Cimi, Chicchan, Akbal, Lamat, Ben

Planeten: Mars, Maldek, Saturnus, Venus, Mars

Toon 12: Ontdek, deel en geef expressie aan je inzichten in openheid en liefde. Creëer deze als een Universele toewijding in samenwerking met Alles.

 

Binnenin deze spiralen beweging van samenwerking is de ondersteunende natuurlijk stroming van het loslaten wat niet langer dient als een Universele Bron om een stap te nemen in nieuwe kansen in deze open ruimte. Beweeg dan verder in de resonantie van luisteren naar je instincten met zijn eigen wijsheid en lichaamswijsheid.

Ga verder in de verdieping van de spiralen beweging om uitdagingen, bekrachtiging en mogelijkheden te voelen van de overvloedige stilte van intuïtie die je van binnenin leidt om je dromen in de werkelijkheid te zetten.

 

Ontwaak in deze beweging de verborgen kracht van harmonische balans met zijn schoonheid en elegantie stralingen. Maak gebruik van je artistieke vaardigheden.

 

Centreer, grond en veranker deze ruimte om de onderzoekende ontwaken van het onbekende als kanaal boodschappen te ontvangen.

Dankbaarheid.

 

 

The Tzolkin Mayan Calendar spiral movement:

naamloos

Kin 233 – Ca Lahun Ben, Red Crystal Skywalker

Chant: Cimi, Chicchan, Akbal, Lamat, Ben

Planets: Mars, Maldek, Saturn, Venus, Mars

Tone 12: Discover, share and give expression to insights in the openness and love. Create this as a Universal devotion in working together with All.

 

Within this spiral movement of joint venture is the supportive natural flow of letting go of that which no longer serves the Universal Source to take a further step into new opportunities in this Open Space. Now move further in this resonance of listening to your instincts with its Wisdom and Body Wisdom.

 

Now go onwards in the deeper spiral movement to face and feel the challenge(s), strengthening and open possibilities of the abundant silence of inner intuitive leadership to co create the dream of reality.

 

Awaken in this spiral movement the hidden power of harmonic balance within its beauty and elegance radiance. Make use of your artistic skills for this.

 

Center, ground and anchor this open space to discover the awakening of the unknown as a channel messenger.

Gratitude Blessings

 

23874_356584331097194_1720486428_n

Crystal Elders resonating with the Arcturian Sacred Geometry in the flow of the upcoming New Moon of November, 2016

English: Yesterday, Saturday, November 26 we went to the Open Day Energy Lab of http://www.janosh.com in Broek op Langedijk for the activation of “Unfolding”. Upon leaving we were handed a print of the hologram.

Nederlands: Gisteren, zaterdag, 26 November gingen wij naar de Open Dag van de Energy Lab of http://www.janosh.com in Broek op Langedijk voor de activatie van “Ontvouwen”. Bij de uitgang ontvingen wij een print van de hologram.

20161127_161603.jpg

English: Today the Crystal Elders called to resonate with the Arcturian Sacred Geometry in the flow of the upcoming New Moon of November 29, 2016.

Nederlands: Vandaag, riepen de Kristallen Oerouderen om te resoneren met de Arcturiaanse Heilige Geometrie, in de stroming van de komende Nieuwe Maan op 29 November, 2016.

20161127_161508.jpg

English: From the East, the supportive planetary flow of UC IX, White Resonant Wizard, Light Code: 254:7, Asteroid Belt of inspiration to be a connected channel of Collective Source in ceremonial magic of the Inner Shaman with its Sacred Breathing.

Nederlands: Vanuit het Oosten, de ondersteunde planetaire stroming van UC IX, Witte Resonante Tovenaar, Licht Code 254:7 van inspiratie om je te verbinden als een kanaal van de Collectieve Bron in een magische ceremonie van de Innerlijke Sjamaan met zijn Heilige Adem.

20161127_161529.jpg

English: From the North, on top of the Pyramid in the Sacred Temple,  the Higher Self within Divine Guidance, synchronizing the navigation of evolution for All in resonance with UC CABAN, Red Resonant Earth, the Core Blue Mystic Column Activation Portal, Light Code 137:7, Planet Uranus, Sacred Earth.

Nederlands: Vanuit het Noorden, bovenop de Pyramid in de Heilige Tempel van het Hogere Self binnenin  Heilige Begeleiding, het synchroniseren van de navigatie van evolutie voor Allen in resonatie met UC CABAN, Rode Resonante Aarde, de Kern van de Blauwe Mystieke Kolom Activatie Portaal, Licht code 137:7, Planeet Uranus, Heilige Aarde.

20161127_161653.jpg20161127_161631.jpg

English: From the West, the challenge, strengthening and opportunity of the channel of inspiration to connect with source via UC MEN, Blue Resonant Eagle, Light Code 215:7, Planet Jupiter to empower the visions and dreams whilst also allowing and surrendering to the nourishment and rest.

Nederlands: Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid van het kanaal van inspiratie die zich verbindt met de bron via UC MEN, Blauwe Resonante Adelaar, Licht Code 215:7, Planeet Jupiter om de visie en dromen te verwezenlijken terwijl je ook ruimte open laat om je over te geven aan voeding en rust.

20161127_161717.jpg

English: From the South, the hidden power of awakening awareness into the Consciousness of connecting with Source. Let yourself, others and creative projects be inspired via UC CIB, Yellow Resonant Warrior, Light code 176:7 a Galactic Activation Portal with High Resonance and clarity, Planet Saturn with its grace and trust. Listening to the inner voice as a galactic conduit of mystic reception; as a Divine communicator of Intelligence whilst attuning to the clear signals.

Nederlands:   Vanuit het Zuiden, de verborgen kracht van ontwakende bewustzijn van de verbinding met de Bron. Laat jezelf, anderen en creatieve projecten geinspireerd worden via UC CIB, Gele Resonante Krijger, Licht code 176:7 een Galactische Activatie Portaal met Hoge Resonantie en helderheid, Planeet Saturnus met zijn gratie en vertrouwen. Luister naar de innerlijke stem als een galactische dragen van mystieke receptive; als een Heilige communicator van Intelligentie terwijl je afstemd naar de heldere signalen.

20161127_1615291

English: Center, ground and anchor on the attunement of November 29, 2016 the New Moon Galactic Activation Portal of High Resonance and clarity connecting with Source to be inspired, to inspire others and creative projects via UC CHICCHAN, Red Resonant Serpent, Light code 85:7:15 Overtone Moon of Radiance with its tools of Life Force of body wisdom transformation as your learn and develop that passion and the senses are a means of access and alignment to higher consciousness. Follow your gut-level intuitions and instincts to make choices in the now.

Nederlands: Centreer, grond en veranker op de afstemming van 29 November, 2016 de Nieuwe Maan Galactische Activatie Portaal van Hoge Resonantie en helderheid die zich verbindt met de Bron om geinspireerd te zijn, anderen te inspireren en creatieve projecten via UC CHICCHAN, Rode Resonante Slang, Licht code 85:7:15 de Boventoon Maan van Uitstraling met de instrumenten van levenskracht van lichaamswijsheid terwijl je leert en ontwikkeld passie en sensitiviteit zijn de middelen tot de toegang van verlichting tot een hogere bewustzijn.  Volg je intuitieve gevoel en instincten om keuzes te maken in het nu.

20161127_161603.jpg

A Blessing for All this New Moon.

Een verfijnde Nieuwe Maan voor Allen.

 

 

 

 

“De Oeroude Triquetra Licht Essence”

Oeroude Triquetra Licht Essence/Elixer

18 November, 2016

2016-11-17-12.50.29.jpg.jpeg

“De Magie van het Hart van Liefde Loyaliteit”

Een 30-ml. fles is te bestellen via Carla

charren@kpnplanet.nl

Prije: Euro 11,00 exclusief verzendkosten.

2016-11-17-12.42.13.jpg.jpeg

Oeroude Moeder/Kind Essence:

Vreugde, opliftend en een uitgebreiden vertrouwen in Alles.

20161014_091744.jpg

 

Oeroude Grootmoeder Essence:

Solaire gebieden, Alchemie van Goud, Synergie, Spirituele verlichting, Schoonheid, Fortuin, Welvaart, Heling, Versnelling van evolutie

20161101_201253.jpg 

Oeroude Grootvader Essence:

Vitaliteit, geluk, lang leven, sensualiteit, magnetism, zuivering, waardigheid, bescherming

 20161111_135555.jpg

Integratie van de Oeroude Grootmoeder (Kunziet Kristal met Mimosa Olie), Oeroude Grootvader (Amber Kristallen Schedel met Wierrook Essence), Oeroude Moeder/Kind met Lotus Essence) als Een Spiralen Beweging. Om te zijn in het Nu “Oeroude Triquetra Licht Essence”.

20161117_123552.jpg

Vrijdag 14 oktober werden we aangeroepen (de Egyptisch Essence Een Bloem Mimosa en een kristallen Kunziet samen met de Kristallen, Kristallen Schedels, heilige voorwerpen uit Egypte, zoals de Gratitude ANKH (bescherming), 2 Eeuwig Leven ANKH’s, Albast Scarabee) om te bereiden een Oeroude Moeder/ Kind Essence in de stroom van de Volle Maan tot de Nieuwe Maan van donderdag 3 november Zie ook blog https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2016/10/14/de-oermoeder-egyptische-essence/

 

Zondag 30 oktober: “De Oeroude Grootmoeder Essence” – Solaire -energiesystemen – alchemie van goud -De Aqua Aura Kristallen Schedel Skull samen met de “Lotus” Een Essentie van de Bloem Egyptische Olie, Wereldwijde Heilige Water Moeder Essence en Alcohol. Een speciale dank aan Mark Villalobos en de Crystal Skull Ezra uit Mexico op woensdag 26 oktober, die de tekens en signalen met betrekking tot deze Oeroude Grootmoeder Essence hielpen met de voorbereiding.

Op zondag 30 oktober – Nieuwe Maan – de voorbereiding gestart van de “Oeroude Grootmoeder Essence” tot de Volle Maan – maandag 14 november, 2016. Zie ook blog https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2016/10/29/oeroude-grootmoeder-essence/

 

Woensdag, 1 November: “De Oeroude Grootvader Essence” bereid met de Amber Kristallen Schedel samen met de “Wierrook Olie vanuit Egypte”, Wereldwijde Heilige Wateren en Alcohol. Zie ook de blog in het Engels https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2016/11/01/ancient-grandfather-essence/

 

Woensdag, 17 November 17: “Oeroude Triquetra Licht Essence” samengevoegd met de Oeroude Moeder/Kind, Oeroude Grootmoeder Essence en Oeroude Grootvader Essence als Een Liefdes Licht. One Love Light. ’s Avonds is er nog een feest gevierd via de Kristallen Wiel met begeleiding van de Kristallen Ouderen.

 

De Persoonlijke en Collectieve Zielen begeleidende Reis van Voorbereiding van de “Oeroude Triquetra Licht Essence/Elixer:

Januari Een reis geboekt via Rosetta Reizen in Oktober and November dit jaar.

6 Mei tot en met 20 Mei: – Deze reis begon toen wij samen werden geroepen met dochter, Jessica en kleinzoon Diego om naar Canada en de Verenigde Staten te gaan om broers en hun familie te bezoeken plus nog verschillende andere locaties in de USA. Zie ook de blog in het Engels https://wordpress.com/post/crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/76199

2016-11-17-12.54.21.jpg.jpeg

14 Juni: Ais afscheidscadeau, gezien ik inmiddels 65 jaar en 6 maanden was, ontving ik een Triquetra Steen van de Cluster Manager, Imma Houtenbos, en het Team van de Dag Activiteiten Centrum “Steunpunt Bogert”, van Esdege-Reigersdaal, Broek op Langedijk.

17 Augustus: De volgende stap was een prive sessie met Greet Spaander, regressietherapeut, voor een familie inzicht samen met een uitzuivering, loslaten en transformatie van de familielijn in de Kristallen Pyramide Kamer bij Centrum Licht & Liefde te Heerhugowaard. Dit was zeker een diep inzicht en legde uit waarom ik geroepen werd om naar Egypte te gaan.

sylvia

3 en 4 September: Lezing en Workshop van Silvia Calisaya over Aymara Ceremonies, Peru om hiermee te verbinden samen met de Spirituele Wereld in Kerkdriel. Het was voornamelijk een uitleg van de Andeskruis, Ceremonie met despacho en Heling.

20160922_142630.jpg

13 en 22 September: Een creatieve reis via een Workshop van het maken van een Mandala Geboorte Horoscoop via Numerologie met Astrid Strooper in Heerhugowaard. Verschillende Kristallen en Kristallen Schedels riepen plus een Graancirkel hanger to in deze open ruimte te zijn. Deze innerlijke reis was ook een voorbereiding met signalen en symbolen om toe te staan van het onbewust zijn naar het bewustzijn te brengen als voorbereiding voor de reis naar Egypte. Zie ook blog in het Engels https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2016/09/22/dankbaarheid-voor-de-creatieve-stroming-tijdens-de-herfst-equinox-gratitude-for-this-creative-flow-of-the-autumn-equinox/

44914113_v7pllb7ho-t9f2i_mkpf2tbdgopdppbae3xwirr63ps   38666722-img_8048_2_1

24 September tot en met 9 Oktober: Dit was een groep reis langs de Nijl River van Egypte naar verschillende Heilige Plekken en Temples. Op een van deze dagen namelijk 28 September 28 werd ik geroepen om parfums te kopen (Mimosa, Lotus, Lavendel, Wierrook en Zwarte Cumin Olie) in Aswan. Zie ook de blog in het Engels https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2016/10/17/78662/

20161003_131159.jpg

3 Oktober: In de ochtend hebben wij een Kristallen Wiel gecreëerd in de kamer van het Resort en toen ben ik naar de Zout Water Zwembad gegaan bij Serenity Makadi Beach Resort, Hurghada, Egypt, een Kunstenaar heeft aldaar een Henna ontwerp gemaakt op mijn linkerhand. Een intensieve stroming kwam op gang tijdens deze creatieve uiting van een Mannelijke en Vrouwelijke innerlijke huwelijk. Het voelde goed om in deze open ruimte te zijn.

6 Oktober: Nogmaals ontmoeten ik de Henna Kunstenaar bij het Zout Water Zwembad. Deze keer is een Henna ontwerp geplaatst op mijn linkervoet met 3 Salamanders. Later op de dag ben ik met hem samengegaan naar het stadscentrum van Hurghada. Zie ook blog in het Engels https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2016/10/19/final-review-of-a-gratitude-journey-along-the-nile-river-and-red-sea/

 

12 en 26 Oktober: Deze avonden met ik naar een lezing gegaan van Raoul de Haan over de Nazca Woestijn en de Heilige Vallei in Peru. Mijn gehele hart gebied was aan het uitbreiden en resoneren gedurende deze presentatie. Het voelde als een roep om naar Peru te gaan in 2017. Inmiddels heb ik een groepsreis geboekt in Juni, 2017.

 

20161014_092045.jpg

Vrijdag, 14 Oktober: Wij werden geroep (een Egyptische Een Bloem Essence Mimosa samen met een Kunziet kristal in de Wereldwijde Wateren met Alcohol te plaatsen met daarom heen Kristallen, Kristallen Schedels, Heilige Egyptische voorwerpen de Gratitude ANKH (bescherming), 2 Eeuwige Leven ANKH’s, Albast Scarabee) om een “Oeroude Moeder/Kind Essence te bereiden in de stroming van de Volle Maan tot en met de Nieuwe Maan op Donderdag, 3 november. Zie ook blog https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2016/10/14/de-oermoeder-egyptische-essence/

 

20161113_173528.jpg

Zondag, 30 Oktober: “Oeroude Grootmoeder Essence”- Solaire energiesystemen – de alchemie van goud –de Aqua Aura Kristallen Schedel samen met de “Lotus Een Bloem Olie”, Wereldwijde Heilige Waters en Alcohol. Een speciale dank aan Mark Villalobos and de Kristallen Schedel Ezra van Mexico op Woensdag, 26 Oktober 26, die de signalen en symbolen doorgave om de “Oeroude Grootmoeder Essence” te bereiden.

Op Zondag, 30 Oktober – Nieuwe Maan – is de bereiding van start gegaan tot de Volle Maan op 14 November. Zie ook de blog in het Engels voor meer informatie. https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2016/10/28/ancient-grandmother-essence/

 

20161111_135555.jpg

Woensdag, 1 November: “Oeroude Grootvader Essence” bereid met de Amber Kristallen Schedel samen met de “Wierrook Egyptische Olie”, Wereldwijde Heilige Water en Alcohol. Zie ook de blog in het Engels https://crystallinerainbowbridgercarlaharren.com/2016/11/01/ancient-grandfather-essence/

 

20161117_170548.jpg

Woensdag, 17 November: “Oeroude Triquetra Licht Essence” de samensmelting van de Oeroude Moeder/Kind Essence, Oeroude Grootmoeder Essence en Oeroude Grootvader Essence als Een Liefdes Licht.

 Dankbaarheid.

trinity-knot-church

Tag Cloud