A great WordPress.com site

Archive for the ‘Tzolkin Maya Kalendar’ Category

The Intelligence of Harmony (13 days and nights) Dec. 5 through Dec. 17

The Intelligence of Harmony

Yellow Wave 16

December 5 through 17 December.

Intelligent Questioning

“Fearlessness” is not a reduction of fears, but rather the capacity to go beyond fear. “Going beyond fear begins when we examine our fear … In the Shambhala tradition, discovering fearlessness comes from working with the softness of the human heart.” – Chogyam Trungpa, Rinpoche

 

De Intelligentie van Harmonie

Gele Golf 16

5 december tot en met 17 December

Flora in the Heart Artwork.Olivia Curry.Yellow Wavespell

“Fearlessness” is geen vermindering van angsten, maar eerder het vermogen om verder te gaan dan angst. “Meer dan angst overschrijden begint wanneer we onze angst onderzoeken … In de traditie van Shambhala komt het ontdekken van onbevreesdheid voort uit het werken met de zachtheid van het menselijk hart.”

– Chogyam Trungpa, Rinpoche

 

General Information/Algemene Informatie:

The spirit of the Yellow Warrior invites us to: access divine guidance; circulate fresh analysis of our convictions to assure they represent our truths; confront uncharted terrain; exercise keen awareness; embrace challenge by recognizing it as the ever-present gift of growth; understand obstacles as opportunities to strengthen ourselves; apply mindfulness (being in the Now), precision, and will; question all appearances, reference points and information to gain deeper insight and intelligence; question and confront fears in order to release their hold and transcend them; apply one-pointed focus and determination in cautiously proceeding towards goals while remaining unweighted by expectations.

 

De geest van de Gele Strijder nodigt ons uit om: toegang te krijgen tot goddelijke leiding; circuleren van een nieuwe analyse van onze overtuigingen om te verzekeren dat zij onze waarheden vertegenwoordigen; confronteer onontgonnen terrein; oefen een scherp bewustzijn; omarm uitdaging door het te erkennen als de altijd aanwezige gave van groei; obstakels te begrijpen als kansen om onszelf te versterken; pas mindfulness toe (in het Nu zijn), precisie en wil; alle verschijningsvormen, referentiepunten en informatie bevragen om dieper inzicht en intelligentie te krijgen; een vraag stellen en de confrontatie aangaan met angsten om hun greep los te laten en ze te transcenderen; pas één puntige focus en vastberadenheid toe bij het voorzichtig nastreven van doelen terwijl je niet gewogen blijft door verwachtingen.

 

December 5 is een ceremonial feast in The Netherlands of “Saint Nicholas” for All Children/Inner Child. This is when the intelligence of the Staff is gifted to All.

5 December is een ceremonie feest in Nederland van “Sinterklaas” voor Allen Kinderen/Innerlijke Kind. Dit is wanneer de intelligentie van de Staf is geschonken aan Allen.

 

Questions/Vragen:

  • How will you channel the power of Intelligence via the Staff?
  • Hoe kan jij een bekrachtiging kanaal zijn van intelligentie via de Staf?

 

  • How can you integrate the 3 forces of mind, will and spirit to pick up the staff of galactic empowerment?
  • Hoe kan je de 3 krachten van denken, wil en geest integreren en de staf oppakken van galactische bekrachtiging?
  • Do you speak the truth, listen well en never strife?
  • Spreek je de waarheid, luister je goed en ga je niet in de strijd?

 

  • In conflict situation(s) do you contemplate life through the eyes of purity to see the beauty?
  • Beschouw je in conflictsituatie (s) het leven door de ogen van puurheid om de schoonheid te zien?

Yellow Wave 16/Gele Golf 16

Wave 16

 

Yellow Magnetic WarriorKIN 196 Yellow Magnetic Warrior/Gele Magnetische Krijger

Chant: Akbal, Cib, Cimi, Chicchan

Planets/Planeten: Saturn/Saturnus, Mars, Asteroid Belt/Asteroide Gordel

 

Prayer/Gebed:

May the power of darkness and the domain of dreams energetic spiral movement support, for the Highest of All, the abundance of information in the Silence of experience(s).

Moge de kracht van de duisternis en het domein van dromen energetische spiralen beweging ondersteunen, voor het Hoogste Goed voor Allen, de overvloed van informatie in de stilte van ervaring(en).

 

May the Highest Good spiral movement be guided in fearlessness to have the courage to step forward in difficult situations to speak the truth in clarity and wisdom.

Moge het Hoogste Goed spiralen beweging geleid worden door onbevreesdheid en de moed om naar voren te treden in moeilijke situaties te spreken in de waarheid van helderheid en wijsheid.

 

May, for the Highest Good for All, face the challenges, strengthening and opportunity of this spiral movement, to release all that no longer serves the Source to BE in the reality of changes to start anew.

Moge, voor de Hoogste Goed voor Allen, het aangezicht aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheden in deze spiralen beweging, om los te laten dat wat niet langer de Bron dient om te Zijn in de realiteit van verandering om opnieuw te beginnen.

 

May the hidden power be revealed in this spiral movement into the consciousness of body wisdom to follow the instincts of dancing, love and artistic flow in all its creations in alignment with Source.

Moge de verborgen kracht onthuld worden in deze spiraalvormige beweging naar het bewustzijn van lichaamswijsheid om de instincten van dansen, liefde en artistieke flow in al zijn creaties te volgen in afstemming met de Bron.

 

May for the Highest Good for All BE centered, grounded and anchored the Divine Intelligence Staff in Harmony with Source.

Moge voor het Hoogste Goed voor Allen ZIJN gecentreerd, gegrond en verankerd de Heilige Intelligentie Staf in Harmonie met de Bron.

 

Yellow Warrior Wavespell

Gratitude, Dankbaarheid

Verslag van de Rondreis in Turkije – Dag 1 en Dag 2

Rondreis in Turkije (10 oktober tot 25 oktober, 2017)

Dag 1 en Dag 2.

 

Dag 1 – De reis begon vanaf Schiphol Airport naar Antalya met Corendon Airways op dinsdag, 10 oktober, 2017.

 

De spiralen energiebeweging van deze dag en avond:

naamloos (8)Gele Planetaire Zon van vervolmaking en kwaliteiten in vertrouwen en dankbaarheid.

De natuurlijke ondersteuning van transformatie die katalyseert de zelfopwekkende spiralen energie binnenin eenieder en brengt deze in schoonheid en elegantie van harmonie terwijl de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid is van een pure liefde stroming in allen relaties. Dan ontwaakt je in bewustzijn van een nieuw begin dat geboren is door een voedende koestering ’s natuur van Oer vertrouwen terwijl het geheel wordt gecentreerd, gegrond en verankerd in het Universele Vuur van Verlichting binnenin Onvoorwaardelijke Liefde en Universele Bewustzijn voor Allen.

 

Bij het vliegveld in Antalya werden wij verwelkomd door onze gids Ayden en de buschauffeur en zo kwam de groep bij elkaar voor de rondreis. Het voelde goed en afgestemd. Een korte rit naar Lara Hotel plus een welkomst diner was een traktatie van de gastvrijheid van Turkije. Het begon met 2 honden die voor de deur lagen van het Hotel volledig ontspannen toch ook opmerkzaam. Inderdaad was het ook een goede nachtrust nadat er eerst een meditatie voorafging om af te stemmen.

 

Dag 2 – Van Antalya naar de Cappadocië. Woensdag, 11 oktober, 2017 (11:10:10) Ongeveer 6 uur in de bus met tussen pauzes en bezichtiging.

De spiralen energiebeweging van deze dag en avond:

Red Spectral DragonRode Spectrale Draak van bevrijding, loslaten en overgeven in nederigheid en acceptatie.

De natuurlijke ondersteuning van de spiralen bewegende energie van inzichten en waarheid binnenin eenieder en brengt deze in de baringskracht van Moeder Aarde in het zijn van stilte en vertrouwen, vrij van gedachten en volledig in het hier en nu terwijl de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid is van de humor en magische speelsheid van het zuivere kind binnenin ons allen. Dan ontwaakt je in de bewustzijn golf van Onvoorwaardelijke Liefde en Universele Bewustzijn het geheel wordt dan gecentreerd, gegrond en verankerd in een nieuwe begin van vertrouwen dat gekoesterd en omarmt wordt in het Nu.

image004

Een prachtig landschap onderweg van de Taurasgebergte naar Konya.

 

Bezoek in Konya.

sultanhani-aksaray

Wij brachten een bezoek aan de “Aksaraq Sultanhan Kervansaray”. De toegang is geplaatst in het Oosten van het gebouw. Hier zie je de Heilige Geometrie dat aangeeft het Universele voor Allen. Ook de open ruimte is in de vorm van de geometrie. De gesloten ruimte met dak is vooral het mooie licht inval dat door de opening schijnt. Het is net of ook hier de tijd van de dag wordt aangegeven. Verder is hier nog een mooie video impressie https://www.youtube.com/watch?v=ioZDta2L4PU

SULTANAKSARAYPLANannotated

image179_preview

53222482

 

De ingang van het gebouw.

kervansaray-resimleri

De open ruimte waar de mensen en dieren bijeenkwamen om te eten, te slapen en in gebed te gaan.

sultanhani-caravansaray

De Moskee in het midden van de open ruimte.

Hierboven de gesloten ruimte met de lichtinval.

 

Daar tussenin ruimte voor koffie/thee pauze/toilet plus een lunch.

Om eind van de middag aan te komen in Cappadocië en het Hotel waar wij 3 nachten hebben verbleven.

 

Volle Maan, Augustus, 2017 – Full Moon – August, 2017

Full Moon

Maandag, 7 augustus Volle Maan – Partiele Maanverduistering en Dinsdag, 8 augustus – 8:8 Leeuwenpoort spiralen beweging.

Monday, August 7 Full Moon – Partial Moon Eclipse and Tuesday, August 8 Lion Port spiral movement.

 

De Kristallen Oeroudere zijn in deze open ruimte aan het resoneren ter voorbereiding van de Volle Maan/Maanverduistering/Leeuwenpoort. Sinds de reis door Peru in Juni manifesteren de sleutels van zuivering, loslaten, transformeren en stilte binnenin en om mij heen. Ik werd begeleid om een “womb healing ceremonie”, een reis om oude pijnen, afwijzingen in dit leven en vorige levens enz. los te laten om te zijn in de vrouwelijk creatie ceremonie op de avond van 7 augustus in Delft. Met moed een stap te nemen om deze Universele Kristallen Zaad Jaar te laten ontkiemen in overgave in deze spiralen beweging resonantie om in de verdieping te gaan. Dit is de synchroniciteit die het samen zijn aan wakkert in zijn vurige navigatie in de natuurlijke ondersteunende stroming van heilige wateren. Het roept om vergeving, compassie en dankbaarheid vanuit de Hogere Zelf met begeleiding in het Zuivere Hart Liefdes Licht.

The Crystal Elders are resonating in this open space in preparation of the Full Moon/Moon Eclipse/Lion Gate. Since the journey through Peru in June the keys of purification, release, transformation and silence are being manifested within and around me. I am guided to go on a journey via “womb healing ceremony”, to let go or let die of old pain, suffering, rejection, previous lives etc. to be within the Female creation birth ceremony, in the evening of August 7 in Delft, The Netherlands. With courage to take a step in allowance and surrender to this Universal Crystal Seed spiral movement Year in resonance of further depth than this is the synchronicity that merges with coming together within awakening in this fiery navigation in the natural supportive flow of Sacred Waters. It calls for forgiveness, compassion and gratitude from within the Higher Self with Divine Guidance in the Pure Heart Love Light.

 

Gezien dat ik sterk verbonden bent met de Tzolkin Maya Kalender and the Kristallen Open Ruimte zal deze reis worden aangezet en afgestemd als een ontluikende bloei  samen met de numerologie vibratie van de KIN galactische signaturen en Tonen in de Aanwezigheid van Nu.

 

Given that I am strongly connected with the Tzolkin Mayan Calendar and the Crystal Open Space, this journey will be attuned and aligned to an emerging flourishing or flowering along with Numerology of the KIN galactic signatures and Tone in the Presence of Now.

 

Maandag, 7 augustus – Volle Maan – Partiele Maanverduistering

Yellow Spectral Warrior Chant: Akbal, Cib, Cimi, Chicchan, Cib

Licht code: 76:11:13 Magnetische Vleermuis Maan

Elementen: Heilige Water, Heilige Vuur, Heilige Lucht/Ether, Heilige Aarde

Planeten: Saturnus, Mars, Asteroide Gordel

Maandag, 7 augustus – Volle Maan – Partiele Maanverduistering.

CIB.Yellow Warrior KIN 76 Hun Lahun Cib – Gele Spectrale Krijger. De staf of sleutel die je laat varen van de ene oever  bank waar je los laat en brengt je en andere dan naar de overkant. (76 opgeteld is dat 13 – numerologie vorige levens en dat is wat ik sterk heb ervaren tijdens de reis in Peru) met de Toon 11 (numerologie een meester getal van intuitie volgen, invoelingsvermogen, moed en inzichten). Toon 11 is het vrijlaten/vrijgeven, integreren en bevrijden in nederigheid en acceptatie.

Persoonlijke noot: Te zijn in de overvloed van stilte om het Hogere Zelf samen met begeleiding de ruimte te geven om de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid om los te laten datgene wat niet langer dienstbaar is en instincten van de lichaams wijsheid te volgen in zijn bewustzijn. Toe te staan dat de verouderde huid/zaad zich los laat om de nieuwe huid/zaad  geboren te laten worden in bewustzijn van ontwakende bloei baren in deze spiralen beweging van de ene oever naar de overkant.

wtt-caladesiboat

 

Yellow Spectral Warrior Chant: Akbal, Cib, Cimi, Chicchan, Cib

Light code: 76:11:13 Magnetic Bat Moon

Elements: Sacred Water, Sacred Fire, Sacred Air/Ether, Sacred Earth

Planets: Saturn, Mars, Asteroid Belt

Monday, August 7 – Full Moon – Partial Moon Eclipse.

CIB.Yellow Warrior KIN 76 Hun Lahun Cib – Yellow Spectral Warrior. The staff or key that what you let go off from one bank will bring you and others across. (76 counted up is 13 – numerology is this connected to previous lives and this is what I strongly experienced during the journey in Peru) together with Tone 11 (numerology a master number of following your intuition, feasibility, courage and insight). The Mayan Tone 11 resonates with letting go of/release, integration and liberation within humility and acceptance.

Personal Note: To be in the abundance of silence within the Higher Self together with Divine Guidance to give the open space to the challenges, strengthening and opportunity of letting die that which no longer serves and follow the instincts of body wisdom in its consciousness. Allowing the old skin to be removed so that the new skin/consciousness can be revealed in its flourishing awakening birth in the spiral movement of the one bank to the other side.

 

Dinsdag, 8 augustus – Leeuwen Portaal – Galactische Activatie Portaal

Red Crystal Earth Chant: Ix, Muluc, Manik, Kan, Caban

Licht code: 77:12:14 Magnetische Vleermuis Maan

Elementen: Heilige Lucht/Ether, Heilige Aarde, Heilige Water, Heilige Vuur

Planeten: Uranus, Mercurius, Aarde, Jupiter

Dinsdag, 8 augustus – Leeuwen Portaal – Galactische Activatie Portaal met hoge resonantie en helderheid. De Regenboog brug.

Rainbow Earth

CABAN.Red Earth KIN 77 Ca Lahun Caban – Rode Kristallen Aarde. De staf of sleutel die je laat navigeren in de evolutie van synchroniciteit van beweging van vertrouwen. (77 is  14 is 5 dimensionaliteit. 77 – numerologie staat voor het verkrijgen van een dieper inzicht, wijsheid en kennis door openbaringen. Soms geeft dat eenzame gevoelens en spanningen. Het getal 7 staat voor inzicht, zelfkennis, overwinning, ook prestige, aanzien geld en eenzame gevoelens, 7= de zegewagen (Tarot) ik heb ook op verschillende Heilige plekken in Peru de regenboog ervaren) met de Toon 12 (numerologie het getal twaalf wordt wel als het getal van perfectie gezien. Omdat 3 en 4 beide “heilige” getallen waren (zijn), is het product hiervan net als de som zeven extra heilig, dus perfect.
Dat 12 als grondtal gekozen is, heeft te maken met de deelbaarheid van het getal. Het is behalve deelbaar door 1 en zichzelf – zoals alle gehele getallen – deelbaar door 2, 3, 4 en 6, dus door de eerste vier getallen.  Tzolkin Toon 12 is het universeel maken, toewijding/opdragen, samenwerking. Ontdekken, delen en expressive geven aan inzichten in openheid en liefde.

Persoonlijke notitie: In de Ademhaling van communicatie met de Geest beweegt Allen om het Hogere Zelf samen met begeleiding het vertrouwen te laten stromen van de Universele Water dat stroomt om te zijn. Sta toe om de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid te volbrengen, te begrijpen in zijn heelwording in handelen, iets vervaardigen, helpen en het helpen helen. Plant het zaad van bewustzijn verborgen kracht om te rijpen en op te Bloeien in zijn doelgerichte actie, potentie, groeikracht en ontwikkeling. Centreer, grond en veranker deze beweging van navigatie kracht van de Aarde in zijn liefdevolle leidende kracht die vraagt om beweging van evolutie en synchroniciteit.

 

 

Red Crystal Earth Chant: Ik, Muluc, Manik, Kan, Caban

Light code: 77:12:14 Magnetic Bat Moon

Elements: Sacred Air/Ether, Sacred Earth, Sacred Water, Sacred Fire

Planets: Uranus, Mercury, Earth, Jupiter

 

Tuesday, August 8 – Lion Gate – Galactic Activation Portal of High Resonance and clarity.

Rainbow Earth

KIN 77 Ca Lahun Caban – Red Crystal Earth. The staff or key that lets you navigate in the evolution of synchronicity of movement in trust. (77 is 14 is 5-dimensionality) 77 – numerology stands for gaining deeper insight, wisdom and knowledge through revelations, sometimes giving lonely feelings and tensions. The number 7 stands for insight, self-knowledge, victory, and prestige and lonely feelings, 7 = the victory wagon (Tarot). I have also experienced the rainbow resonance at various sacred places in Peru) with the Toon 12 (numerology the number twelve is seen as the number of perfection. Because 3 and 4 are both “holy” Numbers were (are), the product like in seven extra sacred, so perfect. 12 has been chosen as the base, this has to do with the divisibility of the number. It is divisible by 1 and itself – like all integers – divisible by 2, 3, 4 and 6, so by the first four numbers. Tzolkin Tone 12 is the universal creation, dedication / assignment, cooperation. Discover, share and expression giving and sharing insights into openness and love.

Personal Note: In the Breath of Communication with Spirit, All Move to Allow the Higher Self with guidance to create the flow of Universal Water movement to be. Allow the fulfillment of the challenge, strengthening and opportunity, to understand this wholeness of being, making something or creating, helping and healing. Now plant the seed of consciousness hidden power to mature and flourish in its purposeful action, potency, growth power and development. Center, ground and anchor this movement of Earth’s Navigation Force in its loving guiding power that demands movement of evolution and synchronism.

Rainbow_02

Zegening voor het Hoogste Goed voor Allen

Blessings for the Highest Good for All.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nieuwe Maan – The New Moon, April 26, 2017

De Nieuwe Maan Resonantie van Kristallijnen Moed van Levenskracht – 26 April, 2017

The New Moon Resonance of Crystalline Courage of Life Force – April 26, 2017

23874_356584331097194_1720486428_n

Deze Nieuwe Maan in de trilling van voortkomende Liefde in zijn Helderheid en Puurheid ontwaakt de Ziel om zich nog meer te initiëren vanuit openheid te tonen oftewel Aanwezigheid in het Nu.

This New Moon in its vibrational forthcoming Love of Clarity and Pureness awakens the Soul to allow this initiation to be opened even more in its toning in others Be Present in the Now.

 

De Tzolkin Maya Kalender spiralen beweging:

naamloos

Kin 233 – Ca Lahun Ben, Rode Kristal Hemelwandelaar

Chant: Cimi, Chicchan, Akbal, Lamat, Ben

Planeten: Mars, Maldek, Saturnus, Venus, Mars

Toon 12: Ontdek, deel en geef expressie aan je inzichten in openheid en liefde. Creëer deze als een Universele toewijding in samenwerking met Alles.

 

Binnenin deze spiralen beweging van samenwerking is de ondersteunende natuurlijk stroming van het loslaten wat niet langer dient als een Universele Bron om een stap te nemen in nieuwe kansen in deze open ruimte. Beweeg dan verder in de resonantie van luisteren naar je instincten met zijn eigen wijsheid en lichaamswijsheid.

Ga verder in de verdieping van de spiralen beweging om uitdagingen, bekrachtiging en mogelijkheden te voelen van de overvloedige stilte van intuïtie die je van binnenin leidt om je dromen in de werkelijkheid te zetten.

 

Ontwaak in deze beweging de verborgen kracht van harmonische balans met zijn schoonheid en elegantie stralingen. Maak gebruik van je artistieke vaardigheden.

 

Centreer, grond en veranker deze ruimte om de onderzoekende ontwaken van het onbekende als kanaal boodschappen te ontvangen.

Dankbaarheid.

 

 

The Tzolkin Mayan Calendar spiral movement:

naamloos

Kin 233 – Ca Lahun Ben, Red Crystal Skywalker

Chant: Cimi, Chicchan, Akbal, Lamat, Ben

Planets: Mars, Maldek, Saturn, Venus, Mars

Tone 12: Discover, share and give expression to insights in the openness and love. Create this as a Universal devotion in working together with All.

 

Within this spiral movement of joint venture is the supportive natural flow of letting go of that which no longer serves the Universal Source to take a further step into new opportunities in this Open Space. Now move further in this resonance of listening to your instincts with its Wisdom and Body Wisdom.

 

Now go onwards in the deeper spiral movement to face and feel the challenge(s), strengthening and open possibilities of the abundant silence of inner intuitive leadership to co create the dream of reality.

 

Awaken in this spiral movement the hidden power of harmonic balance within its beauty and elegance radiance. Make use of your artistic skills for this.

 

Center, ground and anchor this open space to discover the awakening of the unknown as a channel messenger.

Gratitude Blessings

 

23874_356584331097194_1720486428_n

Crystal Elders resonating with the Arcturian Sacred Geometry in the flow of the upcoming New Moon of November, 2016

English: Yesterday, Saturday, November 26 we went to the Open Day Energy Lab of http://www.janosh.com in Broek op Langedijk for the activation of “Unfolding”. Upon leaving we were handed a print of the hologram.

Nederlands: Gisteren, zaterdag, 26 November gingen wij naar de Open Dag van de Energy Lab of http://www.janosh.com in Broek op Langedijk voor de activatie van “Ontvouwen”. Bij de uitgang ontvingen wij een print van de hologram.

20161127_161603.jpg

English: Today the Crystal Elders called to resonate with the Arcturian Sacred Geometry in the flow of the upcoming New Moon of November 29, 2016.

Nederlands: Vandaag, riepen de Kristallen Oerouderen om te resoneren met de Arcturiaanse Heilige Geometrie, in de stroming van de komende Nieuwe Maan op 29 November, 2016.

20161127_161508.jpg

English: From the East, the supportive planetary flow of UC IX, White Resonant Wizard, Light Code: 254:7, Asteroid Belt of inspiration to be a connected channel of Collective Source in ceremonial magic of the Inner Shaman with its Sacred Breathing.

Nederlands: Vanuit het Oosten, de ondersteunde planetaire stroming van UC IX, Witte Resonante Tovenaar, Licht Code 254:7 van inspiratie om je te verbinden als een kanaal van de Collectieve Bron in een magische ceremonie van de Innerlijke Sjamaan met zijn Heilige Adem.

20161127_161529.jpg

English: From the North, on top of the Pyramid in the Sacred Temple,  the Higher Self within Divine Guidance, synchronizing the navigation of evolution for All in resonance with UC CABAN, Red Resonant Earth, the Core Blue Mystic Column Activation Portal, Light Code 137:7, Planet Uranus, Sacred Earth.

Nederlands: Vanuit het Noorden, bovenop de Pyramid in de Heilige Tempel van het Hogere Self binnenin  Heilige Begeleiding, het synchroniseren van de navigatie van evolutie voor Allen in resonatie met UC CABAN, Rode Resonante Aarde, de Kern van de Blauwe Mystieke Kolom Activatie Portaal, Licht code 137:7, Planeet Uranus, Heilige Aarde.

20161127_161653.jpg20161127_161631.jpg

English: From the West, the challenge, strengthening and opportunity of the channel of inspiration to connect with source via UC MEN, Blue Resonant Eagle, Light Code 215:7, Planet Jupiter to empower the visions and dreams whilst also allowing and surrendering to the nourishment and rest.

Nederlands: Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid van het kanaal van inspiratie die zich verbindt met de bron via UC MEN, Blauwe Resonante Adelaar, Licht Code 215:7, Planeet Jupiter om de visie en dromen te verwezenlijken terwijl je ook ruimte open laat om je over te geven aan voeding en rust.

20161127_161717.jpg

English: From the South, the hidden power of awakening awareness into the Consciousness of connecting with Source. Let yourself, others and creative projects be inspired via UC CIB, Yellow Resonant Warrior, Light code 176:7 a Galactic Activation Portal with High Resonance and clarity, Planet Saturn with its grace and trust. Listening to the inner voice as a galactic conduit of mystic reception; as a Divine communicator of Intelligence whilst attuning to the clear signals.

Nederlands:   Vanuit het Zuiden, de verborgen kracht van ontwakende bewustzijn van de verbinding met de Bron. Laat jezelf, anderen en creatieve projecten geinspireerd worden via UC CIB, Gele Resonante Krijger, Licht code 176:7 een Galactische Activatie Portaal met Hoge Resonantie en helderheid, Planeet Saturnus met zijn gratie en vertrouwen. Luister naar de innerlijke stem als een galactische dragen van mystieke receptive; als een Heilige communicator van Intelligentie terwijl je afstemd naar de heldere signalen.

20161127_1615291

English: Center, ground and anchor on the attunement of November 29, 2016 the New Moon Galactic Activation Portal of High Resonance and clarity connecting with Source to be inspired, to inspire others and creative projects via UC CHICCHAN, Red Resonant Serpent, Light code 85:7:15 Overtone Moon of Radiance with its tools of Life Force of body wisdom transformation as your learn and develop that passion and the senses are a means of access and alignment to higher consciousness. Follow your gut-level intuitions and instincts to make choices in the now.

Nederlands: Centreer, grond en veranker op de afstemming van 29 November, 2016 de Nieuwe Maan Galactische Activatie Portaal van Hoge Resonantie en helderheid die zich verbindt met de Bron om geinspireerd te zijn, anderen te inspireren en creatieve projecten via UC CHICCHAN, Rode Resonante Slang, Licht code 85:7:15 de Boventoon Maan van Uitstraling met de instrumenten van levenskracht van lichaamswijsheid terwijl je leert en ontwikkeld passie en sensitiviteit zijn de middelen tot de toegang van verlichting tot een hogere bewustzijn.  Volg je intuitieve gevoel en instincten om keuzes te maken in het nu.

20161127_161603.jpg

A Blessing for All this New Moon.

Een verfijnde Nieuwe Maan voor Allen.

 

 

 

 

De Loyaliteit van Een – Samenzijn

“De Loyaliteit van Een “

naamloos

Mantra: Muluc, Cimi, Ahau, Akbal, Oc

Kin 30, Can Oc, Witte Zelfbestaande Hond

Blauwe Golf 3 – Resonate Maan van Afstemming

De Kanaal die inspireert om af te stemmen.

 

Maandag, 18 januari, 2016

 

Introductie:

Samen met een Kristal, Kristallen Schedel of a favoriete Heilige plek op Aarde, een Heilige Ceremonie of Krachtdier stem je af met een Hart Liefdes frequentie.

Sta toe om je aandacht te brengen naar de ademhaling van je neusvleugels. Je observeert de ademhaling en ga dan naar de onderbuik en observeer de ademhaling aldaar die in en uit gaat. Beinvloed niet de ademhaling en voor het geval dat je gedachten afdwalen breng deze dan op een vriendelijke manier weer terug naar de bewustzijn en nieuwsgierigheid van de ademhaling in het Nu.

Geef je over om een verbinding aan te gaan met de Kristal, Kristallen Schedel of een Heilige Plek op Aarde of je Krachtdier om samen te smelten in de spiralen beweging vn de Heilige Cirkel of Wiel.

 

De Heilige Spirale Cirkel/Wiel/Grid Reis:

Vanuit de ademhaling binnenin geef je over aan de ontwakende Aanwezigheid terwijl je binnen gaat in de Oosterlijke richting van de Tzolkin Spiralen Heilige Cirkel of Wiel met de ondersteuning van de Heilige Aarde met zijn Kristallijnen Lotus Bloem.

c6ebcbcdcd49f720f4995be980833394

Voel de hartverbinding en innerlijke zicht die beweegt van het initieren van Verenigd Zijn in Dankbaarheid voor Allen samen met:

MULUC.Red Moon  De Tzolkin code 69:4 – Galactische Activatie Portaal – Can Muluc, Red Zelfbestaande Maan – heb vertrouwen in de signalen en symbolen terwijl je ontwaakt in de herinnering van je innerlijke begeleiding als een Kosmische kanaal een lichtbaken samen met Planeet Mercurius, de Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidhoeders enz.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging. Volg je adem bewustzijn om toe te staan en je over te geven aan de creatie die binnenkomt om je te ondersteunen in deze reis voor Allen zoals kleuren, geluiden, geuren, symbolen en signalen, geometrische figuren, de licht taal van artistieke inspiratie – observeer terwijl de Heilige Lotus Bloem zich opent en doorstroomt door zijn wortelen.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

Stilte

Nu gaan wij verder in de spiralen beweging van het Heilige Cirkel/Wiel/Grid naar de Noordelijke richting terwijl de Heilige Geest Wind ademt de natuurlijke cyclus met inhoudelijke afstemming van Kinich Ahau onze fysieke Zon voor Allen terwijl wij afsterven en loslaten in balans met de openbaring met betrekking tot het Hogere Zelf samen met Begeleiding in Dankbaarheid met:

Ruach

 

CIMI.White Worldbridger  De Tzolkin code 166:4 Can Cimi, Witte Zelfbestaande Wereld overbrugger – terwijl het beleeft de perfectie om wijsheid te ontvangen van sereniteit samen met Planeet Mars, Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidhoeders enz. –observeer terwijl de adem passeert.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid. Volg de bewuste ademhaling om toe te staan en je over te geven aan wat naar voren komt in deze samenzijn in de Heilige Cirkel met de Oerouderen die delen deze Eenheid via kleuren, klanken, geuren, symbolen of licht taal en geometrische vormen. Observeer en voel dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Nu gaan wij verder naar de Westelijke richting in de spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid met zijn vlammen en vonken van Heilgie Vuur geef je over en sta toe om de uitdaging aan te gaan, te bekrachtigen en een open gelegenheid te creeren voor Allen als een Verenigde Eenheid samen met:

Sacred Fire

AHAU.Yellow Sun  De Tzolkin code 160:4 Can Ahau, Gele Selfbestaande Zon van de Universele Bewustzijn van Ik Ben terwijl de innerlijke warmte stroomt in Onvoorwaardelijke Liefde van solaire meesterschap van creatie samen met Planeet Pluto, de Kristallen Ouderen, de Solaire Raad van Licht, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidhoeders enz. – observeer terwijl de vonken en vlammen langskomen voor Allen.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid. Volg de bewuste ademhaling die in en uit gaat om toe te staan en je over te geven aan de klanken, geuren, symbolen of licht taal, geometrische vormen en kleuren. Observeer en voel dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Verder nu naar de Zuidelijke richting om te zijn in de druppels, golven en stromingen van het Heilige Water van de Alpha Moeder Heelal met zijn intentie en motivatie van het fundament van Essentie terwijl het meanderdt in de verborgen kracht van het ontwakende Universele Bewustzijn voor Alle samen met:

Sacred Water

AKBAL.Blue Night   De Tzolkin code 23:10 – Lahun Akbal, Blauwe Planetaire Nacht van de mysterie van sereniteit van vrede, een open ruimte om naar binnen te gaan terwijl het donkerer je omringt in het Licht van de Hart van je Stilte Essentie van de dromen samen met Planeet Saturnus, de Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oerouderen Wijsheidhoeders enz. Observeer nu de druppels en golven van het Heilige Water waarin je aan het baden bent.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid. Volg de Heilige Water die meanderdt binnenin je wezen om toe te staan en je over te geven aan de druppels en golven van klanken, geuren, symbolen of tekens van de licht taal, geometrische vormen en kleuren die langskomen. Observeer en voel dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Centeren, Gronden en Verankeren in het Nu in deze nul punt van de spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid samen met de Heilige Wind Adem die waait en ademt terwijl het samensmelt als Een met de Heilige Aarde, Heilige Vuur en Heilige Water in Dankbaarheid voor Alle samen met:

breath-of-life

 

OC.White Dog  De Tzolkin code 30:4:9 Resonante Maan van Afstemming, Krachtdier Aap – Can Oc, Witte Zelfbestaande Hond van een doorbraak en nieuw begin van de affiniteite kracht van begeleiding samen met Planeet Mercurius, de Kristallen Oerouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidhoeders enz.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid. Volg de ontwaakte ademhaling om toe te staan en je over te geven aan wat binnenkomt aan klanken, geuren, symbolen of licht taal, geometrische vormen, artistieke expressie en kleuren van de Hart Loyaliteit van Een terwijl het ademt. Observeer en voel dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Afsluiting:

Voel je voeten op de grond en je gehele lichaam. Beweeg je tenen, vingers en andere delen van je lichaam terwijl je uitrekt en open je ogen.

naamloos (2)

Geliefde diepe Dankbaarheid.

 

Het Oervertrouwen van Een – Winter Zonnewende

Live recording of Ceremony of The Ancient Trust of One – Winter Solstice – Sunday, December 20, 2015

South.Sacred Earth.awakening the flowering of One

 

Tag Cloud