A great WordPress.com site

Archive for the ‘Volle Maan’ Category

Full Moon Ceremony/Volle Maan Ceremonie – 3:3:1

Full Moon Ceremony “The Magic of Release” – December 3, 2017

Volle Maan Ceremonie “De Magie van Loslaten” – 3 december, 2017

20171202_115119-2004674596.jpg

Connect with the Crystalline Rainbow Love Light embrace that surrounds Mother Earth to discover, share and give expression to insight in Openness.

Verbind je met de Kristallijnen Regenboog Liefdes Light die Moeder Aarde omarmt om te ontdekken, delen en expressie te geven aan inzichten in openheid.

 

20171202_115135-321972050.jpg

From the East, the supportive energy spiral movement of Instinctual Life Force shedding the old skin to reveal the new via sensitivity of nourishment, grounding, breathing, stretching, dancing and creativity.

Vanuit het Oosten, de ondersteunende energetische spiralen beweging van instinct levenskracht het loslaten van de oude huid om de nieuwe huid te openbaren via sensitiviteit van voeding, gronding, Ademhaling, strekken, dansen en creativiteit.

 

20171202_1151472014646207.jpg

From the North, the Highest Good for All (Higher Self) including Light Guidance, energetic spiral movement of the revelation of life and death; the realm of neutrality which facilitates bridging and connection; intimate exchange with the spirit of the Ancient Ancestors.

Vanuit het Noorden, het Hoogste Goed voor Allen (Hogere Zelf) inclusief Licht Begeleiding, energetische spiralen beweging van de openbaring van leven en dood; het rijk van neutraliteit dat de overbrugging en verbinding vergemakkelijkt; intieme uitwisseling met de geest van Oude Voorouders.

 

20171202_115156-925611392.jpg

From the West, the challenge, strengthening and open opportunity of the energetic spiral movement of the Source Seed of Growth and Development in germination of this Galactic Year its potential flowering.

Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid van de energetische spiralen beweging van de Bron Zaad van Groei en Ontwikkeling die ontkiemd in deze Galactische Jaar met zijn potentieel en bloei.

 

From the South, the energetic spiral movement of the hidden power that flourishes into the Consciousness step by step accomplishment that touches and embraces the idea or project so that understanding can be expressed via artistry, craft and skills to uplift ourselves, our community and our environment.

Vanuit het Zuiden, de energetische spiralen beweging van de verborgen kracht die stap voor stap tot boei komt in het Bewustzijn dat het idee of project raakt en omarmt, zodat het begrip kan worden uitgedrukt via kunst, ambachten en vaardigheden in onszelf, onze gemeenschap en onze omgeving te verheffen.

 

20171202_115246130596432.jpg

Within the energetic spiral movement of the Center, grounding and anchoring is the open space of play; enchantment emerges from receptivity to the expansion of the present Now with the light tools of authenticity, transparency and healing within timelessness.

Binnenin de energetische spiraalbeweging van het Centrum, Aarding en Verankering in de open ruimte van spelen; de betovering komt voort uit ontvankelijkheid voor de uitbreiding in het Heden. Nu met de licht instrumenten van authenticiteit, transparantie en genezing binnen tijdloosheid.

20171202_1153121357309542.jpg

Gratitude, Dankbaarheid

Full Moon – October 5, 2017 – Volle Maan

Prayer and Resonance of Full Moon – October 5, 2017

Gebed en Resonantie van de Volle Maan – 5 oktober, 2017

20171004_174337.jpg

Within the Infinite Love, Infinite Light, Infinite Wisdom and Healing we gather inner and outer resources to empower All for the Highest Good.

Binnenin de Oneindig Liefde, Oneindig Licht, Oneindig Wijsheid en Heling verzamelen Allen de inwendige en uitwendige bronnen van bekrachtiging voor het Hoogste Goed.

20171004_174308.jpg

In the spiral movement of the East of Natural support we seed the potential empowerment of growth and development.

In de spiralen beweging van het Oosten van Natuurlijke ondersteuning plaatsen wij het zaad van potentieel bekrachtiging van groei en ontwikkeling20171004_174403.jpg

In the spiral movement of the North of the Higher Selves or Highest Good together with Divine Guidance we embrace the Silence, Intuition and Abundance.

In de spiralen beweging van het Noorden van het Hogere Zelven of Hoogste Goed samen met Begeleiding omarmen wij de Stilte, Intuïtie en Overvloed.

20171004_174417.jpg

In the spiral movement of the West of challenges, strengthening and opportunity we follow our instincts and body wisdom of sensitivity.

In de spiralen beweging van het Westen van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid volgen wij de instincten en lichaamswijsheid van sensitiviteit.

20171004_174432.jpg

In the spiral movement of the South of the Hidden Power revealed into the Consciousness we allow and surrender to let die or release that which no longer serves the Highest Good for All in the Presence of Now to create an open space of opportunity.

In de spiralen beweging van het Zuiden van de Verborgen Kracht die zich openbaard in het Bewustzijn geven wij ons over om te laten afsterven of loslaten datgene wat niet langer meer dient aan het Hoogste Goed in de Aanwezigheid van Nu om te creëren een open ruimte van gelegenheid.

20171004_174442.jpg

In the spiral movement of Centering, Grounding and Anchoring with the light code 135:5:16 Electric Deer Moon we create the vision of a Higher Consciousness for All.

In de spiralen beweging van Centreren, Gronden en Verankeren met de licht code 135:5:16 Elektrische Hert Maan creëren wij de visie van een Hogere Bewustzijn voor Allen.

Ixchel

Gratitude, Dankbaarheid

Crystalline Portal Grid in the flow of the Full Partial Moon Eclipse and Lion Gate – August, 2017

Kristallijnen Portaal Grid in de stroming van de Volle Partiele Maan Eclipse en de Leeuwen Poort – KIN 76 en KIN 77 – in de Gele Kristallen Regenboog Jaar

Wees Welkom in deze centrum van gronden en verankeren.

Be Welcome in this central of grounding and anchoring.

20170804_150343

Moge Allen Zijn in het Oosten in de stroming van natuurlijke ondersteunende bevrijding om los te laten dat wat niet langer dienstbaar is via vergeving in nederigheid en acceptatie binnenin de light code 63:11 Volle Maanverduistering van de overvloedige stilte waar de intuïtie  resoneert.

May All Be in the Eastern flow of natural supportive liberation to let go of that which no longer serves via forgiveness in humility and acceptance within the light code 63:11 Full Moon Eclipse of abundant silence where the resonance of intuition resonates.

20170804_150406

Moge Allen Zijn in het Oosten in de spiralen beweging van natuurlijke ondersteunende bevrijding om los te laten dat wat niet langer dienstbaar is via vergeving in nederigheid en acceptatie binnenin de light code 102:12 met zijn Leeuwen Poort van de Ademhaling van Communicatie met de Geest.

May All Be in the Eastern spiral movement of natural supportive liberation to let go of that which no longer serves via forgiveness in humility and acceptance within the light code 102:12 with its Lion Gate of the breath of communication with Spirit.

Bat Moon

Moge Allen Zijn in het Noorden in de stroming van het Hogere Zelf met begeleiding binnenin de light code 76:11:13 Magnetische Vleermuis Volle Maanverduistering van onbevreesdheid om vragen te stellen om wijsheid te ontvangen.

May All Be in the Northern flow of the Higher Self with guidance within the light code 76:11:13 Magnetic Bat Full Eclipse Moon of the flow of fearlessness to ask questions and receive answers to be in Divine Intelligence.

20170804_150434

Moge Allen Zijn in het Noorden in de spiralen beweging van het Hogere Zelf met begeleiding binnenin de light code 129:12 Leeuwen Poort plus de Mystieke Blauwe Kolom van de Universele Wateren voor zuivering en vertrouwen.

May All Be in the North in the spiral movement of the Higher Self with guidance within the light code 129:12 Lion Gate plus Mystic Blue Column of the flow of Universal Water for purification and trust.

sunlight

 

Moge Allen Zijn in het Westen in de stroming van de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid binnenin de light code 206:11 Volle Maanverduistering van het laten afstervende of loslaten dat wat niet langer dienstbaar is aan de Bron op ruimte te maken voor nieuwe kansen.

May All Be in the Western flow of challenges, strengthening and opportunity within the light code 206:11 Full Moon Eclipse of letting die or releasing that which no longer serves the Source to allow and surrender to the open space of opportunity.

20170804_150449

Moge Allen Zijn in het Westen in de spiralen beweging van de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid binnenin de light code 207:12 Leeuwen Poort van aanraken, aanpakken en omvatten een creatie van vorm, vandaaruit komt het begrijpen en heel wording.

May All Be in the West in the spiral movement of challenges, strengthening and opportunity within the light code 207:12 Lion Gate of touching, handling and embracing a creation of form, from which we understand and healing.

Day out of time

Moge Allen Zijn in het Zuiden in de stroming van de verborgen kracht die tot bloei komt in het bewustzijn binnenin de light code 185:3 Volle Maanverduistering en zich verbindt en activeert om dienstbaar te zijn in mogelijkheden en oplossingen door je instincten te volgen in zijn lichaamswijsheid.

May All Be in the Southern flow of hidden power that flourishes into the consciousness within the light code 185:3 Full Moon Eclipse and connects and activates the possibilities and solutions through following your instincts in its bodywisdom.

20170804_150509

 

Moge Allen Zijn in het Zuiden in de spiralen beweging van de verborgen kracht die zich openbaart in bewustzijn de light code 184:2 Leeuwen Poort een Galactische Activatie Portaal met hoge resonantie en helderheid van rijpen in groei en ontwikkeling in vruchtbare grond.

May All Be in the South in the spiral movement of hidden power that reveals itself in consciousness within the light code 184:2 Lion Gate a Galactic Activation Portal with high resonance and clarity of ripening in growth and development in fertile ground of germination.

Rainbow Earth

Moge Allen Zijn in het Centrum van gronden en verankeren in de spiralen beweging binnenin de light code 75:11:13 Magnetische Vleermuis Volle Maanverduistering van de kwaliteit van gratie en vertrouwen zodat wij kunnen luisteren naar onze innerlijke stem als een galactisch voertuig van mysterie perceptie zodat wij met de staf in onze handen onszelf en anderen kunnen brengen naar de overkant en verder in dankbaarheid.

May All Be in the Center of grounding and anchoring in the spiral movement within the light code 75:11:13 Magnetic Bat Full Moon Eclipse of the quality of grace and trust to listen to the inner voice as a galactic conduit of mystic reception so that with the staff in our sacred hands bring ourselves and others to the other side of the shore or beyond in gratitude.

20170804_150727

Moge Allen Zijn in het Centrum van gronden en verankeren in de spiralen beweging met de light code 77:12:14 Magnetische Vleermuis Maan Leeuwen Poort met zijn Galactische Activatie Portaal van hoge resonantie en helderheid binnenin de evolutie van navigeren en synchroniciteit van Een Aarde, Een Mensheid geleid door de Universele Kracht van Een Zuivere Hart Liefdes Licht in dankbaarheid. 

May All Be in the Center of grounding and anchoring in the spiral movement of the light code 77:12:14 Magnetic Bat Moon Lion Gate with its Galactic Activation Portal with high resonance and clarity of the evolution of navigation and synchronicity of One Earth, One Humanity guided through the Universele Force of One Pure Heart Love Light in gratitude.ripening in growth and development in fertile ground of germination.

 

Zegeningen, Blessings

Full Moon Blessings via Crystal Elders – 8 July, 2017

20170707_150235

Crystalline Prayer for the Highest Good for All

From the East, the supportive natural energy flow.

May All be aligned to Universal Source to be inspired, to inspired others and creative projects in the spiral movement of courage to explore in wakefulness of open space.

Vanuit het Oosten, de ondersteunende natuurlijke energie stroming.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron om te worden geinspireerd, om andere te inspireren en creatieve projecten in de spirale beweging van moed om te onderzoeken de waakzaamheid van een open ruimte.

20170707_150250

 

From the North, the Higher Self with Divine Guidance energy flow.

May All be aligned to Universal Source to be within the Inner Shaman and its journeys; to be where you are now, to be who you are now is all you ever wished for. May the key be of realizing dream(s) upon this Planet Earth.

Vanuit het Noorden, het Hogere Zelf met begeleiding energie stroming.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron om te zijn binnenin de Innerlijke Sjamaan en zijn reizen; om te zijn waar je nu bent, om te zijn which jij werkelijk bent is alles wat je ooit gewenst hebt. Moge de sleutel zijn het realiseren van je droom(dromen) op deze Planeet Aarde.

20170707_150301

From the West, the challenge, strengthening and open opportunity.

May All be aligned to Universal Source to be within the fearlessness. Be now in the open field of stepping forward in difficult situation to relate Divine Truth. Ask questions to come into Divine Wisdom and Intelligence so that you may receive answers as a conduit for Divine Source.

 

Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en open ruimte van gelegenheid.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron om te zijn in onbevreesdheid. Wees in het open veld van naar voren treden in moeilijke situaties om zijn waarheid te ondervinden. Stel vragen om binnen te treden in wijsheid en intelligentie zodat je antwoorden mag ontvangen als een boodschapper van de Heilige Bron.

20170707_150311

 

From the South, the hidden power that will be revealed into the Consciousness.

May All be aligned to Universal Source to be uplifted to envision how you wish the world to be. Create this from a Pure Heart Love Light Source by using the Vision and Higher Consciousness flowering and flourishing.

 

Vanuit het Zuiden, de verborgen kracht dat zich openbaart in je Bewustzijn.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron en op getild worden om te handelen vanuit de visie van hoe je wilt data de wereld er uit zou zien. Deze wereld kun je zelf creeren vanuit een Pure Hart Liefdes Licht Bron door gebruik te maken van de visie en hogere bewustzijn bloei.

 

20170707_150325

Now Center, Ground and Anchor the wholeness offered during this Full Moon.

May All be aligned to Universal Source to be gifted the knowledge of dying or releasing that which no longer serves the Soul Source in the Presence of Now. This was just a boundary where behind it reality goes onwards. Only there were a open space is something can be revealed, learned and developed. Dare to let go! Purify, release and transform!

 

Nu Centreer, Grond en Veranker deze heelheid die aangeboden wordt tijdens deze Volle Maan.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron en geschonken worden de wijsheid van af laten sterven of los te laten dat wat niet langer dient de Zielen Bron in de aanwezigheid van Nu. Dit is slechts een scheidslijn waarachter de reliteit doorloopt. Alleen daar waar een open ruimte is kan iets nieuws ontstaan. waar genomen, geleerd of ontwikkeld. Durf los te laten! Zuiver, laat los en transformer!

20170707_150339

Gratitude, Dankbaarheid

Meditation Recording with Music and Voice in English and Dutch

Full Moon Circle Prayer – Volle Maan Cirkel Gebed

The Spiral Movement Crystalline Full Moon Circle Prayer.

De Spiralen Beweging Kristallijnen Volle Maan Cirkel Gebed.

20170507_005135

May we All Be in the Transcendence support the natural resonance of the Free Will of Choosing via the Sacred Fire.

Moge wij Allen Zijn in de transcenderende ondersteuning van de natuurlijke resonantie van de Vrije Will van Keuze via het Heilige Vuur.

20170507_005220

May our Inner Guidance vibrate the coming home of Magical Playfulness of Humor and Joy via the Sacred Waters.

Moge onze Innerlijke Begeleiding vibreren het thuiskomen in de Magische Speelsheid van Humeur en Plezier via de Heilige Wateren.

20170507_005236

May we endure the challenge to be strengthened and create an open opportunity by using the navigation of this spiral movement and to take a step into synchronicity via the Sacred Earth.

Moge wij verdragen de uitdaging om in kracht te zijn en te creëren een open gelegenheid gebruikmakend van de navigatie van deze spiralen beweging en een stap te nemen in synchroniciteit via de Heilige Aarde.

20170507_005258

May we initiate the powerful creation of the Inner Shaman in the Journey of Timelessness and Magic to realize our dream. Receive what is in the Present Now via the Sacred Air Breath.

Moge wij initiëren de krachtige creatie van de Innerlijke Sjamaan in de Reis van Tijdloosheid en Betovering om onze droom te realiseren. Ontvang wat er nu is via de Heilige Adem.

20170507_005319

Now we center, ground and anchor this celebration of connection with Source of Accomplishment and Wholeness.

Nu centeren, grond en verankeren wij deze viering van verbinding met de Bron van Volbrenging en Heelheid.

20170507_005350

Gratitude.

Dankbaarheid.

20170507_005159

Crystal Elders resonating in the flow of the Full Moon, Sunday, March 12

A Prayer in English and Dutch

May Harmony within, radiate Love Light’s Beauty and Elegance together with the connection of Crystalline Light Beings.

Moge Harmonie van binnenin uitstralen in het Liefdes Licht van Schoonheid en Elegantie samen met de verbinding van Kristallijnen Licht Wezens.

 

20170310_133030.jpg

May the Supportive flow of the East Be the Magical Playfulness of Innocent Pureness within the Magical Child’s Heart.

May the Supportive flow from the East Be the Magical Playfulness of Innocent Pureness within the Magical Child’s Heart.

Moge de Ondersteunende doorstroming vanuit het Oosten Zijn als de Magische Speelsheid van het Onschuldige Puurheid in het Hart van het Magische Kind.

 

20170310_133051.jpg

May the Star Child radiate the transformation Being of Beauty Sparkles in Creation of Artistic Skills upon Planet Earth together with Divine Guidance.

Moge de Sterren Kind stralen de transformatie van Zijn Schoonheid zoals het schittert in de schepping van artistieke vaardigheden op Planeet Aarde samen met Light Begeleiding.

20170310_133058.jpg

May the challenge, strengthening and open opportunity of Insight reflect the Cosmic Order of this Harmonic attunement.

Moge de uitdaging, bekrachtiging en open gelegenheid van Inzicht reflecteren de Kosmische Order van deze Harmonische afstemming.

20170310_133108.jpg

May the hidden power within the unconsciousness submerge to the consciousness of flowering awakening of courage to be a channel of messages.

Moge de verborgen kracht binnen het onbewuste zich onderdompelen om in het bewustzijn van bloei te ontwaken met moed om een kanaal te zijn van boodschappen.

 

20170310_133044.jpg

Now Center, ground and anchor this Creative Source to allow surrendering of this spiral movement to BE the Heart Harmony for All.

Nu Centreer, grond en veranker deze Creative Bron om toe te staan de spiralen beweging van ZIJN in de Hart Harmonie voor Allen.

20170310_133014.jpg

 

Blessings of Gratitude.

Zegening van Dankbaarheid.

 

 

 

Tag Cloud