A great WordPress.com site

Posts tagged ‘All level healing’

The Intelligence of Harmony (13 days and nights) Dec. 5 through Dec. 17

The Intelligence of Harmony

Yellow Wave 16

December 5 through 17 December.

Intelligent Questioning

“Fearlessness” is not a reduction of fears, but rather the capacity to go beyond fear. “Going beyond fear begins when we examine our fear … In the Shambhala tradition, discovering fearlessness comes from working with the softness of the human heart.” – Chogyam Trungpa, Rinpoche

 

De Intelligentie van Harmonie

Gele Golf 16

5 december tot en met 17 December

Flora in the Heart Artwork.Olivia Curry.Yellow Wavespell

“Fearlessness” is geen vermindering van angsten, maar eerder het vermogen om verder te gaan dan angst. “Meer dan angst overschrijden begint wanneer we onze angst onderzoeken … In de traditie van Shambhala komt het ontdekken van onbevreesdheid voort uit het werken met de zachtheid van het menselijk hart.”

– Chogyam Trungpa, Rinpoche

 

General Information/Algemene Informatie:

The spirit of the Yellow Warrior invites us to: access divine guidance; circulate fresh analysis of our convictions to assure they represent our truths; confront uncharted terrain; exercise keen awareness; embrace challenge by recognizing it as the ever-present gift of growth; understand obstacles as opportunities to strengthen ourselves; apply mindfulness (being in the Now), precision, and will; question all appearances, reference points and information to gain deeper insight and intelligence; question and confront fears in order to release their hold and transcend them; apply one-pointed focus and determination in cautiously proceeding towards goals while remaining unweighted by expectations.

 

De geest van de Gele Strijder nodigt ons uit om: toegang te krijgen tot goddelijke leiding; circuleren van een nieuwe analyse van onze overtuigingen om te verzekeren dat zij onze waarheden vertegenwoordigen; confronteer onontgonnen terrein; oefen een scherp bewustzijn; omarm uitdaging door het te erkennen als de altijd aanwezige gave van groei; obstakels te begrijpen als kansen om onszelf te versterken; pas mindfulness toe (in het Nu zijn), precisie en wil; alle verschijningsvormen, referentiepunten en informatie bevragen om dieper inzicht en intelligentie te krijgen; een vraag stellen en de confrontatie aangaan met angsten om hun greep los te laten en ze te transcenderen; pas één puntige focus en vastberadenheid toe bij het voorzichtig nastreven van doelen terwijl je niet gewogen blijft door verwachtingen.

 

December 5 is een ceremonial feast in The Netherlands of “Saint Nicholas” for All Children/Inner Child. This is when the intelligence of the Staff is gifted to All.

5 December is een ceremonie feest in Nederland van “Sinterklaas” voor Allen Kinderen/Innerlijke Kind. Dit is wanneer de intelligentie van de Staf is geschonken aan Allen.

 

Questions/Vragen:

 • How will you channel the power of Intelligence via the Staff?
 • Hoe kan jij een bekrachtiging kanaal zijn van intelligentie via de Staf?

 

 • How can you integrate the 3 forces of mind, will and spirit to pick up the staff of galactic empowerment?
 • Hoe kan je de 3 krachten van denken, wil en geest integreren en de staf oppakken van galactische bekrachtiging?
 • Do you speak the truth, listen well en never strife?
 • Spreek je de waarheid, luister je goed en ga je niet in de strijd?

 

 • In conflict situation(s) do you contemplate life through the eyes of purity to see the beauty?
 • Beschouw je in conflictsituatie (s) het leven door de ogen van puurheid om de schoonheid te zien?

Yellow Wave 16/Gele Golf 16

Wave 16

 

Yellow Magnetic WarriorKIN 196 Yellow Magnetic Warrior/Gele Magnetische Krijger

Chant: Akbal, Cib, Cimi, Chicchan

Planets/Planeten: Saturn/Saturnus, Mars, Asteroid Belt/Asteroide Gordel

 

Prayer/Gebed:

May the power of darkness and the domain of dreams energetic spiral movement support, for the Highest of All, the abundance of information in the Silence of experience(s).

Moge de kracht van de duisternis en het domein van dromen energetische spiralen beweging ondersteunen, voor het Hoogste Goed voor Allen, de overvloed van informatie in de stilte van ervaring(en).

 

May the Highest Good spiral movement be guided in fearlessness to have the courage to step forward in difficult situations to speak the truth in clarity and wisdom.

Moge het Hoogste Goed spiralen beweging geleid worden door onbevreesdheid en de moed om naar voren te treden in moeilijke situaties te spreken in de waarheid van helderheid en wijsheid.

 

May, for the Highest Good for All, face the challenges, strengthening and opportunity of this spiral movement, to release all that no longer serves the Source to BE in the reality of changes to start anew.

Moge, voor de Hoogste Goed voor Allen, het aangezicht aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheden in deze spiralen beweging, om los te laten dat wat niet langer de Bron dient om te Zijn in de realiteit van verandering om opnieuw te beginnen.

 

May the hidden power be revealed in this spiral movement into the consciousness of body wisdom to follow the instincts of dancing, love and artistic flow in all its creations in alignment with Source.

Moge de verborgen kracht onthuld worden in deze spiraalvormige beweging naar het bewustzijn van lichaamswijsheid om de instincten van dansen, liefde en artistieke flow in al zijn creaties te volgen in afstemming met de Bron.

 

May for the Highest Good for All BE centered, grounded and anchored the Divine Intelligence Staff in Harmony with Source.

Moge voor het Hoogste Goed voor Allen ZIJN gecentreerd, gegrond en verankerd de Heilige Intelligentie Staf in Harmonie met de Bron.

 

Yellow Warrior Wavespell

Gratitude, Dankbaarheid

Full Moon Ceremony/Volle Maan Ceremonie – 3:3:1

Full Moon Ceremony “The Magic of Release” – December 3, 2017

Volle Maan Ceremonie “De Magie van Loslaten” – 3 december, 2017

20171202_115119-2004674596.jpg

Connect with the Crystalline Rainbow Love Light embrace that surrounds Mother Earth to discover, share and give expression to insight in Openness.

Verbind je met de Kristallijnen Regenboog Liefdes Light die Moeder Aarde omarmt om te ontdekken, delen en expressie te geven aan inzichten in openheid.

 

20171202_115135-321972050.jpg

From the East, the supportive energy spiral movement of Instinctual Life Force shedding the old skin to reveal the new via sensitivity of nourishment, grounding, breathing, stretching, dancing and creativity.

Vanuit het Oosten, de ondersteunende energetische spiralen beweging van instinct levenskracht het loslaten van de oude huid om de nieuwe huid te openbaren via sensitiviteit van voeding, gronding, Ademhaling, strekken, dansen en creativiteit.

 

20171202_1151472014646207.jpg

From the North, the Highest Good for All (Higher Self) including Light Guidance, energetic spiral movement of the revelation of life and death; the realm of neutrality which facilitates bridging and connection; intimate exchange with the spirit of the Ancient Ancestors.

Vanuit het Noorden, het Hoogste Goed voor Allen (Hogere Zelf) inclusief Licht Begeleiding, energetische spiralen beweging van de openbaring van leven en dood; het rijk van neutraliteit dat de overbrugging en verbinding vergemakkelijkt; intieme uitwisseling met de geest van Oude Voorouders.

 

20171202_115156-925611392.jpg

From the West, the challenge, strengthening and open opportunity of the energetic spiral movement of the Source Seed of Growth and Development in germination of this Galactic Year its potential flowering.

Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid van de energetische spiralen beweging van de Bron Zaad van Groei en Ontwikkeling die ontkiemd in deze Galactische Jaar met zijn potentieel en bloei.

 

From the South, the energetic spiral movement of the hidden power that flourishes into the Consciousness step by step accomplishment that touches and embraces the idea or project so that understanding can be expressed via artistry, craft and skills to uplift ourselves, our community and our environment.

Vanuit het Zuiden, de energetische spiralen beweging van de verborgen kracht die stap voor stap tot boei komt in het Bewustzijn dat het idee of project raakt en omarmt, zodat het begrip kan worden uitgedrukt via kunst, ambachten en vaardigheden in onszelf, onze gemeenschap en onze omgeving te verheffen.

 

20171202_115246130596432.jpg

Within the energetic spiral movement of the Center, grounding and anchoring is the open space of play; enchantment emerges from receptivity to the expansion of the present Now with the light tools of authenticity, transparency and healing within timelessness.

Binnenin de energetische spiraalbeweging van het Centrum, Aarding en Verankering in de open ruimte van spelen; de betovering komt voort uit ontvankelijkheid voor de uitbreiding in het Heden. Nu met de licht instrumenten van authenticiteit, transparantie en genezing binnen tijdloosheid.

20171202_1153121357309542.jpg

Gratitude, Dankbaarheid

Half Moon Ceremony – Halve Maan Ceremonie

Sunday, November 26, 2017

The Collective of Inner and

Outer Resources Empowerment –

Half Moon Ceremony with Stones

20171126_022832-782520815.jpg

Zondag, 26 November, 2017

Het Verzamelen van Inwendige en

Uitwendige Bronnen Bekrachtiging –

Halve Maan Ceremonie met Stenen.

20171126_022851-1361076314.jpg

From the East may flow for the Highest Good for All the free choice of Wisdom in the Now.

Vanuit het Oosten moge stromen voor het Hoogste Goed voor Allen de vrije keus van Wijsheid in het Nu.

 

From the North may the vision BE created of Highest Consciousness for the Highest Good for All-in the Now.

Vanuit het Noorden moge de visie ZIJN de creatie van Hoger Bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

 

From the West may the spiral movement BE the navigation of evolution in synchronicity with the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Westen moge de spiralen beweging ZIJN de navigatie van evolutie in synchroniciteit voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_023019-1627592690.jpg

 

From the South may the Inner spiral movement BE the receptiveness of enchantment in the magical timelessness of consciousness for the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Zuiden moge de spiralen beweging ZIJN de ontvankelijkheid in de betoverende magische tijdloosheid van bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_034028-304241303.jpg

 

Now Center, Ground and Anchoring of the step by step empowerment of Accomplishment, Understanding and Wholeness for the Highest Good for All.

Centreer, Grond en Veranker Nu de stap voor stap bekrachtiging van Volbrenging, Begrijpen en Heelwording voor het Hoogste Goed voor Allen.

20171126_023102717637729.jpg

 

 

Gratitude/Dankbaarheid

20171126_0230431959169973.jpg

“Creation” New Moon/”Creatie” Nieuwe Maan

“Creation”

 New Moon flow October 2017

in connection with the Crystallinerainbow

 

“Creatie”

Nieuwe Maan Oktober 2017

in verbinding met de Kristallijnenregenboog

May from the East BE, for the Highest Good for All, the supportive energetic spiral movement that manifests the inner reflection of Unconditional Love.

Moge Vanuit het Oosten ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, de ondersteunende energetische spiralen beweging die manifesteert de Innerlijke reflectie van Onvoorwaardelijke Liefde.

20171114_2353081391547753.jpg

 

May from the North BE, for the Highest Good for All, the enlightenment of the soul-energetic spiral movement  of Inner Guidance Empowerment that is connected to Universal Galactic Source. Allow and surrender to the beams of Love Light. Allow and surrender to the beams of Love Light.

Moge vanuit het Noorden ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, de verlichtende ziel- energetische spiralen beweging van Innerlijke Begeleiding Kracht die verbonden is met de Universele Galactische Bron. Sta toe en geef je over aan de stralen van Liefdes Licht.

20171114_235339-1421842087.jpg

May from the West BE, for the Highest Good for All, the facing of challenges, strengthening and opportunity that are made visible in purified Universal Crystalline Rainbow Water for bathing, cleansing and birthing the Trusted Creation of inner communication.

Moge vanuit het Westen ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, het aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid die zichtbaar zijn in de zuiverende Universele Kristallijnen Regenboog Water om te Baden, Verschonen en Geboorte te geven aan de Vertrouwde Creatie van Innerlijke Communicatie.

20171114_235359-605253313.jpg

May from the South BE, for the Highest Good for All, the invisible hidden power revealed through the breath of surrender and allowance of communication, inspiration, flexibility and changes of Love Light Source in its spiral movement codes.

Moge vanuit het Zuiden ZIJN, voor het Hoogste Goed voor Allen, het onzichtbare verborgen kracht door de adem van toestaan en overgave van communicatie, inspiratie, flexibiliteit en verandering van Liefde Licht Bron in zijn spiralen beweging codes.

20171114_2354141690219477.jpg

Now in Presence, for the Highest Good for All, BE centered, grounded and anchored the Creation of this New Moon Manifestation with Gratitude.

Nu in Aanwezigheid, voor het Hoogste Goed voor Allen, gecentreerd, gegrond en verankerd zijn de Creatie van deze Nieuwe Maan Manifestatie van Dankbaarheid.

 

 

 

 

 

The True Love Loyalty Relationship – November 9 – November 21, 2017

The True Love Loyalty Relationship

within the Breath of Spirit

The flow of the White Dog Spiral Movement Wave 14

November 9 through November 21, 2017

Including the Winter/Summer Solstice 2017

Relationship with Spirit

 

General Information:

This White Spiral Movement Wave brings to the surface all that no longer serves in relationship within and relationships because of its resonance of faith and loyalty, over leading and being lead.

Questions:

 • Do you live by what you believe?
 • How is your relationship within you concerning male and female vibrations?
 • Are they balanced?
 • Whereby do you let yourself be led by others and is that in resonance with who you are?
 • Do you refuse to see or look at confrontation within as they are reflected with others?

Love and Acceptance 

Take the lead in your own life and be faithful to your ideals and dreams. Be aware of the moments where you betray yourself in contact with the other person.

Being true to yourself is the constant question:

 • such as what creates joy within your actions or the situation?
 • Being true to yourself asks for a signal or symbol sometimes it comes through via another person or situation.

To do tip:

Give attention to your relationship within and with others or take care of your feet or take your dog out for a walk or run on the beach or dare to play or be honest.

 White Dog Wave 14

 

The theme or mission of this White Dog Wave 14

 

Thursday, November 9, 2017 (11:9:10)

White Magnetic Dog Chant: Muluc, Oc, Ahau, Chuen, Oc

Planets: Mercury, Pluto, Venus

KIN 170, Hun Oc, White Magnetic Dog, light code 170:1:23 Self Existing Owl Moon of Defining your Presence.

Today we INITIATE NEW CREATIONS OR BEGINNINGS to ATTUNE OR ALIGN within for the Higher Good and that of All relationships.

TODAY’S REFLECTION (WHITE DOG TRIBE): How can you be in true and in balance within Love?

TODAY’S MEDITATION: How can your embodiment of Soul Source gracefully guide your presence in communication with Spirit?

MULUC.Red Moon From Midnight to Sunrise, we are in the supportive energy spiral movement of MULUC, Red Magnetic Moon, Light code 209:1, Planet Mercury together with the Sacred Earth as the Crystalline Lotus Flower opens to purify your thoughts and actions beyond judgement. It is as it is to grow and develop more of your Essence.

 

OC.White Dog From Sunrise to Noon, we are within the Higher Good within its Divine Guidance spiral movement of OC, White Magnetic Dog, Light Code 170:1, Planet Mercury together with the Sacred Air as it breaths and blows inspiring loyalty of Love. The basis of healthy relationship is to always honor the truth of one’s own heart. Its essence is receptivity, transparency and devotion.

 

AHAU.Yellow Sun  From Noon to Sunset, we are in the challenge, strengthening and open space of qualities in the spiral movement of AHAU, Yellow Magnetic Sun, Light Code 20, Planet Pluto together with the Sacred Universal Fire with its sparks and flames of consciousness, unconditional to Love All Relationships.

 

CHUEN.Blue Monkey From Sunset to Midnight, we are in the hidden power of awakening; the subconscious gift of transforming into the innocence of pureness in its humor and magical playfulness in its spiral movement of Chuen, Blue Cosmic Monkey, Light Code 91:13, Planet Venus with the Sacred Water the bathing and swimming in the drops, ripples and waves of Joy and Laughter.

Archetypes10.White Dog

During the 13 days and night, within this vibrational resonance we all move within the sources of Hun Oc, White Magnetic Dog, Light Code 170:1:23 Self Existing Owl Moon together with the Sacred Ether in ceremony with I serve in the glory of union, welcoming all inclusively. Its strength of vulnerability; its beauty in its expression. Its function is love, endowed with infinite resources to share its graces. As we dwell in our spiritual heart’s simplicity, love takes the reins, and a path of possibilities effortlessly opens before us! (Source of this explanation is from Jose Arguelles).

 love-is-the-souls-light

Blessings to the All within Gratitude.

 

The Ancient Trust of Synchronized Development via Crystal Elders.

The Ancient Trust of Synchronized Development via Crystal Elders.

Het Oer vertrouwen van Synchroniciteit Ontplooiing via de Kristallen Ouderen.

naamloos

Prayer for the Highest Good for All:

Gebed voor het Hoogtes Goed voor Allen:

20171031_145251-1937337549.jpg

May All BE in the natural supportive energy bubble of gathering inner and outer resources of empowerment in Cosmic Order in the Presence of Now.

Moge Allen ZIJN in de natuurlijke ondersteunende energie bel van het verzamelen van innerlijke en uitwendige bronnen in Kosmische Orde in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145312-234123956.jpg

May All BE within the Higher Self with Divine Guidance energy bubble of the purified Universal Water of observation without judgement in the Presence of Now.

Moge Allen ZIJN binnenin het Hogere Zelf met Begeleiding energie bel van gezuiverde Universele Water van observeren zonder oordeel in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145331748715869.jpg

May All BE ready to face the challenge, strengthening and opportunity energy bubble of Humor within the Playful Magical Innocent Child to receive the gift of Life in the Presence of Now.

Moge Allen klaar ZIJN om uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid energie bel van Humor binnen het Speelse Magische Onschuldige Kind om te ontvangen het geschenk van het leven in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145349-1116703735.jpg

May All Be open to notice the hidden power within the unconscious energy bubble to allow it to move into the blooming Universal Fire Lotus of Universal Consciousness and Unconditional Love in the Presence of Now.

Moge Allen open ZIJN om op te merken de verborgen kracht binnenin het onbewust zijn energie bel om het voort te bewegen in de bloei van het Universele Vuur Lotus van Universele Bewustzijn en Onvoorwaardelijke Liefde in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145423-753153474.jpg

May All BE centered, grounded and anchored in the Birth of Nourishing Nature of Ancient Trust in the Presence of Now.

Moge Allen ZIJN gecentreerd, gegrond en verankerd in de Geboorte van Voedende Natuur van Oeroud Vertrouwen in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_1454581334325567.jpg

The Jewel of Gratitude. De Juweel van Dankbaarheid

The Navigation of Universal Water

The Navigation of Universal Water

Tzolkin Red Earth Spiral Movement Wave 13

October 27 through November 8, 2017

482945_4852318983882_151542603_n

General Information:

If your birthday falls in between these dates than you will be in this Galactic Year.

Red Earth is about your inner leadership, it’s your compass to know where you’re going too and to have confidence within that you’re going somewhere even if you do not know exactly where too. It is also the ability to recognize when you sidetrack on your path, when you have lost the red “grounding” or “navigation”. Earth transforms your mistrust to trust and reminds you of your path. There may also appear out of nowhere earthquakes in your life that cause major shifts in your work or private situation.

To do tips: Have confidence, let go of your stubbornness, keep your focus and follow your path. Step into your leadership!

naamloos

The Mission or Theme of the Red Earth Wave Spiral Movement 13:

Friday, October 27, 2017

naamloos (2)Chant: Ik, Caban, Manik, Kan, Caban

Planets: Uranus, Earth, Jupiter

KIN 157, Hun Caban, Red Magnetic Earth, Light code: 157:1:10 Self-Existing Owl Moon of Measurement, Definition, Form. 

Mudra: fingers and thumbs of both hands touching to form a triangular shape, moving from the lower chakras to the crown above the head, then to the heart chakra (repeat this three times). 

Today we CATALYZE AND ATTRACT our embodiment of initiating new creations in attunement with the Higher Goal of God’s will.

TODAY’S ESSENCE: Uniting with your purpose. Focus your energy on navigating the evolution of synchronicity on your pathway.

TODAY’S REFLECTION: For these next 13-days and nights, we are invited to align with the Red Earth’s Purpose: to be centered in the present now.

TODAY’S MEDITATION: How can my embodiment of the compass allow the larger pattern to emergence?

Above is partially written by Eden Sky of www.13moon.com from here we have added some information and deleted others.

IK, White Wind From Midnight to Sunrise, we are in the supportive energy spiral movement of Ik, White Magnetic Wind, Light code 222:1, Galactic Activation Portal with High Resonance and Clarity, Planet Uranus together with the Sacred Air of breathing of initiating the spirit wind that moves the inspiration of truth, presence and integration in co creation of reality, simplicity and unseen forces. May for the Highest Good of All communicate with Spirit.

 

CABAN.Red Earth From Sunrise to Noon, we are in the Higher Self within Divine Guidance spiral movement of CABAN, Red Magnetic Earth, Light Code 157:1, Planet Uranus together with the Sacred Earth Lotus Flower of grace and compassion to allow the Cosmic larger pattern to emergence as you remember your choice to come to Earth in this unique time of transformation. May for the Highest Good for All synchronize with leading Love Light empowerment.

 

MANIK, Blue_Hand From Noon to Sunset, we are in the challenge, strengthening and open space of qualities in the spiral movement of MANIK, Blue Magnetic Hand, Light Code 27:1, Planet Earth together with the Sacred Water with its drops, ripples and waves of change as you become aware of your resistance and distractions. Learn to finish what you started, taking satisfaction in each step along the way. Use commitment, focused intention and openness to help you complete. As from the Highest Good for All we are a tool of Love Light.

 

KAN.Yellow Seed From Sunset to Midnight, we are in the hidden power of awakening the subconscious gift of transforming into the consciousness as its spiral movement of Kan, Yellow Cosmic Seed, Light Code 104:13, Planet Jupiter with the Sacred Fire with its sparks and flames of being the seed that manifests self germination in the fertile ground of creation and gestation. The patterning of Light will open the possibility of the volcanic eruption of flowering.  May All BE in the Presence of Now in this growth and development as this also is the theme of the year.

MayanKin-13-CABAN-EN-Red-Earth-Wavespell-2014-blog

During the day and night, within these 13 spirals we all vibrate HUN CABAN, Red Magnetic Earth, Light Code 157:1:10 Self-existing Owl Moon of Action. Define the boundaries and create a blueprint for success. Planet Uranus with the quality of being centered in synergy together with the synchronicity of Earth Force in Cosmic alignment of Earth keeper in the fluidity of clue tracking and navigation.

Archetypes17.navigator.Red Earth 

Exercise:

humanholon-clans-chak

Antipode (challenge, strengthening and opportunity): Place the palms of your hands, fingertips and soles of your feet together to bring the challenge in balance.

Analog (supportive energy flow): Place your left hand on your right foot and your right hand on your left foot with the pink on the big toes. Energizing in any situation or as an meditation.

 

Gratitude for the Highest Good for All.

 

 

Tag Cloud