Crystalline Rainbow

Posts tagged ‘Centre Love Light’

The Shift of 2017 to 2018 – Crystal Grid Vortex (English and Dutch)

 

The Shift of 2017 to 2018

Resonating with Crystal Grid Vortex and Music

De Verschuiving van 2017 naar 2018

Resoneert met de Kristallen Vortex en Muziek.

 

Within the Light Code 157:1 spiral movement of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the initiation of new creations via the supportive East initiation evolution navigation of synchronicity. (Uranus, Crown Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 157:1 spiralen beweging van Zondag, 31 december, 2017 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de initiatie van nieuwe creaties via de ondersteunde Oosten initieerde evolutie navigatie van synchroniciteit. (Uranus, Kruin Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161453209975001.jpg

 

Within the Light Code 222:1 Galactic Activation Portal with its High vibration spiral movement of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the initiation of new creations via the Highest Good with Divine Guidance Northern refinement of breathing within the communication with Spirit and Divine Light Beings. (Uranus, Crown Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 222:1 Galactische Activatie Portaal met zijn Hoge trillende spiralen beweging van Zondag, 31 december, 2017 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de initiatie van nieuwe creaties via het Hoogste Goed met Licht Begeleiding Noordelijke verfijning van ademhaling binnenin de communicatie met de Geest en Lichtwezens. (Uranus, Kruin Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161508-693874098.jpg

 

Within the Light Code 92:1 spiral movement of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the initiation of new creations via the Challenges, Strengthening, Opportunity Western flowering of Free Will of Choosing to understand Divine Wisdom. (Grounding and anchoring within the Crystalline Lotus Core of Earth/Gaia/Pachamama, Sun, Moon, Tibetan Singing Bowl).

Binnenin de Licht Code 92:1 spiralen beweging van Zondag, 31 december, 2017 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de initiatie van nieuwe creaties via de uitdagingen, bekrachtiging, gelegenheid Westelijke opbloei van Vrije Wil om keuzes te maken via Wijsheid. (Gronden en verankeren binnenin de Kristallijnen Lotus Kern van Aarde/Gaia/Pachamama, Zon, Maan, Tibetan Singing Bowl).

20171230_161519-860901870.jpg

 

Within the Light Code 39:13 Galactic Activation Portal with High vibrations spiral movement of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the celebration of connecting with source and life, coming home to start a new beginning via the Awakening and Flowering of Consciousness Southern transformation of catalyzing the self-generation energy flow to stimulate change. (Pluto, Sacral Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 39:13 Galactische Activatie Portaal met zijn Hoge trillende spiralen beweging van Zondag, 31 december, 2017 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de viering van de viering met de Bron en het Leven, thuiskomen om een nieuwe start te maken via de Ontwakende en tot Bloei komen van Bewustzijn Zuidelijke transformatie van het katalyseren van zelf-opwekkende energie die stimuleert veranderingen en transformatie. (Pluto, Sacrale Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_1619211047209636.jpg

 

Within the Light Code 222:1:19 Rhythmic Lizard Moon Galactic Activation Portal with its High vibrational spiral energy flow of Sunday, December 31, 2017, flowing in the resonance of the Full Moon for the Highest Good for All, May All Activate, Ground and Anchor within the Pureness of Heart Love Light that All may deep consciously breath to convey truths and create connections via the communication with Spirit. (Uranus, Neptune, Crown Chakra, Venus, Heart Chakra, Saturn, Root Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 222:1:19 Ritmische Hagedis Maan Galactische Activatie Portaal met zijn Hoge trillende spiralen beweging van Zondag, 13 December, 2017, stromende in de resonantie van de Volle Maan voor het Hoogste Goed voor Allen, Moge Allen Activeren, Gronden en Verankeren binnenin de Zuiverheid van Hart Liefdes Licht dat Allen Moge bewust ademhalen om over te brengen waarheden en verbindingen creëren via de communicatie van de Geest. (Uranus, Neptunus, Kruin Chakra, Venus, Hart Chakra, Saturnus, Stuit Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161544627136971.jpg

 

 

THE SHIFTING OF GROWTH AND DEVELOPMENT FROM MIDNIGHT TO SUNSET

20171230_161530200277972.jpg

Within the Light Code 236:2 spiral movement of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon, to stabilize the growth and development challenge of working together in Wholeness via the supportive East flowering of the capacity of going beyond fear to access divine guidance and embrace the challenge by recognizing it as the ever-present gift of growth and intelligence. (Saturn, Root Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 236:2 spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018, in de stromende resonantie van de Volle Maan, stabiliseer de groei en ontwikkeling van de uitdaging van het samen werken in Heelheid via de ondersteunde Oosten opbloei van de capaciteit van verder gaan dan de angst om toegang te krijgen tot goddelijke leiding en de uitdaging aan te gaan door het te erkennen als de altijd aanwezige gave van groei en intelligentie. (Saturnus, Stuit Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161453209975001.jpg

 

Within the Light Code 15:2 spiral movement of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon, to stabilize the growth and development challenge of working together in Wholeness via the Highest Good with Divine Guidance Northern transformation of a Higher Collective Mind, Visionary Creativity and Universal Consciousness as you discover unlimited clear-seeing, fertile imagination and ground-breaking ideas. (Jupiter, Third Eye and Pineal Gland, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 15:2 spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018 in de stromende resonantie van de Volle Maan, stabiliseer de groei en ontwikkeling van de uitdaging van het samen werken in Heelheid via het Hoogste Goed met Licht Begeleiding Noordelijke transformatie van een Hogere Collectief Denken, Visionaire Creativiteit en Universeel Bewustzijn terwijl je onbeperkte, heldere, vruchtbare verbeeldingskracht en baanbrekende ideeën ontdekt. (Jupiter, Derde Oog en Pijnappelklier, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161508-693874098.jpg

 

Within the Light Code 93:2 Galactic Activation Portal with High Vibration spiral movement of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon, to stabilize the growth and development challenge of working together in Wholeness via the Strengthening and Opportunity Western initiation of having the courage to Explore the Open Space of Wakefulness to the living dream as an outer reflection of our inner reality. (Mars, Solar Plexus Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 93:2 Galactische Activatie Portaal met zijn Hoge Vibratie spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018 in de stromende resonantie van de Volle Maan, stabiliseer de groei en ontwikkeling van de uitdaging van het samen werken in Heelheid via de bekrachtiging, gelegenheid Westelijke initiatie van de moed hebben om de Open Ruimte van Waakzaamheid te verkennen naar de levende droom als een uiterlijke weerspiegeling van onze innerlijke realiteit. (Mars, Solar Plexus Chakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_161519-860901870.jpg

 

Within the Light Code 38:12 spiral movement of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon, comes the discovery, sharing and giving expression to insights in openness and love via the Awakening and Flowering of Consciousness Southern refinement of delving into the source of reflection and polish the mirror of our mind that we may see from the deepest clarity we are capable of. In this way, all occurrences in our lives can be used to see ourselves more clearly, as an ongoing meditation of self-reflection. Ultimately, as we walk through the reflections we can enter the greater reality, the truth beyond the hall of mirrors, into the Divine Order which pervades All. (Neptune, Crown Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 38:12 spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018 in de stromende resonantie van de Volle Maan, komt de ontdekking, delen en expressie geven aan je inzichten in openheid en liefde via de Ontwakende en tot Bloei komen van Bewustzijn Zuidelijke verfijning van het graven in de bron van reflectie en de spiegel van onze geest oppoetsen die we kunnen zien vanuit de diepste helderheid waartoe we in staat zijn. Op deze manier kunnen alle gebeurtenissen in ons leven worden gebruikt om onszelf helderder te zien, als een voortdurende meditatie van zelfreflectie. Uiteindelijk kunnen we, terwijl we door de reflecties lopen, de grotere werkelijkheid betreden, de waarheid voorbij de spiegelzaal, in de goddelijke orde die alles doordringt. (Neptunus, Kroonchakra, Aarde, Zon, Maan).

20171230_1619211047209636.jpg

 

Within the Light Code 223:2:20 Rhythmic Lizard Moon of Monday, January 1, 2018, flowing in the resonance of the Full Moon for the Highest Good for All, Activate, Ground and Anchor All within enclosing the darkness/shadows; the place of mystery; the sanctuary of inner self. This is directly associated with redeeming materialism by honoring the ever-present abundance of the Universe’s gifts by working together with your intuition and dreams. True wealth is not found in acquisition of material goods, but rather, is revealed as the treasure of gratitude – acknowledging the blessing of plentitude that already exists. This heartfelt energy magically attracts that which fulfills our desires and dreams. (Saturn, Root Chakra, Neptune, Crown Chakra, Venus, Heart Chakra, Earth, Sun, Moon).

Binnenin de Licht Code 223:2:20 Ritmische Hagedis Maan spiralen beweging van Maandag, 1 januari, 2018, stromende in de resonantie van de Volle Maan voor het Hoogste Goed voor Allen, Activeren, Gronden en Verankeren Allen binnenin de duisternis/ schaduwen omsluiten; de plaats van het mysterie; het heiligdom van het innerlijk. Dit hangt direct samen met het verlossende materialisme door de altijd aanwezige overvloed van de gaven van het universum te eren door samen te werken met je intuïtie en dromen. Echte rijkdom is niet te vinden bij het verwerven van materiële goederen, maar wordt eerder onthuld als de schat van dankbaarheid – het erkennen van de zegening van overvloedigheid die al bestaat. Deze oprechte energie trekt op magische wijze datgene aan wat onze verlangens en dromen vervult. (Saturnus, Wortelchakra, Neptunus, Kroonchakra, Venus, Hartchakra, Aarde, Zon, Maan)

20171230_1614401047209636.jpg

 

20171230_161530200277972.jpg

 

Gratitude/Dankbaarheid

 

 

Handmade Ceremonial Cusco Q’ero Chumpi Healing Stones

HANDMADE SHAMAN CUSCO Q’ERO ANDEAN CHUMPI HEALING STONE – 7 POINT SET (can be ordered via Ebay)

Chumpi Khuyas energy Stones

Andean Chumpi Healing Stone Set

The khuyas energy stones, are stones used by a line of Andean shaman, who work with ñawis (chakras) and the energy structure called chumpi (power strips).

Every Ñawi and chumpi has an assigned corresponding energy stone, which are distinguished by their shape (for example, the number of sides, two three or four) or recorded or containing drawings, the total number of khuyas is usually five, seven or nine.

The ideal material from which they are made is red or black hematite ore, having high strength and magnetic properties such as glass and magnetism at the same time, they can be found in soapstone and alabaster (Huamanga Stone), which was easier to work with.

The khuyas are used to open ñawis (ñawi kichay), and to extract the savings (designed energy), and then close them; and to weave chumpis (chumpi away), i.e. fill the cracks and strengthen our energy body (poqpo) to create an energy envelope (walthay) that conveniently protect us.

Before using the stones for any purpose they must be cleaned, in the Andean world the stones have identity, vitality and energy and therefore deserve attention and even intangible affection. In this regard the khuyas stones come alive; there are ways to purify them.

For example:

* Let them stand in the light of the full moon, to clean and to recharge them with energy (Sami energy).

* Allow drops of tap water, from the bath or shower.

* Leave cardboard wrapped in letter or in the refrigerator overnight, the cold has a purifying power.

* Let the stones stand at dawn (at sunrise), for an hour.

While this is being done, you can meditate and visualize different ways of channeling the energy that falls on the stones, accepting the Sami energy (pure energy) as an everyday routine.

For those familiar with the practice of reiki, which is meditation and guided visualizations, there is a psychic form that can be applied to the stones, when you have cleaned them and in a meditational position, the stones are held with both hands, and then visualize the above techniques in a mental and energetic way, this method is only possible if the stones have been previously purified by their owner, physically discharging any gravitational force that they may contain.

If we work with an Andean table or (misha) or other power objects, stones are efficient channels for transmitting refined energy, you can even charge other stones for massage or energy work once our khuyas are operational.

The khuyas are only interested in their owner, and the combined affect he receives, in this regard and is not recommended to use the khuyas outside.

 

 

Chumpi stones (sometimes called Apu Stones) are healing stones from the Peruvian Andes. These stones are worked with for clearing the energy centers, protective work, and grounding work.

“Chumpi” is a Quechua word that means “belt”. This refers to the stones use in administering what is called “The Bands of Power” ceremony. The Bands of Power are protective rings or fields of energy that surround a person. They are each linked to an energy center and act to seal a person’s energy field and ward off harmful energies that would normally find their way through our natural energetic defenses.

The word “Apu” is the Quechua word for “mountain” and refers to the stones’ link to the Sacred Mountains. Each stone is linked to a Sacred Mountain and carries the energy of that mountain with it. When the Chumpi Stones are placed upon a person we can wake up the energy of the mountains as well, which enables a person to ground and anchor themselves within their own power. They are then able to sit within themself “as a mountain sits”… firm, strong, and self-empowered.

The Chumpi Stones are also worked with to open, clear, and empower a person’s energy centers. Just as our physical body has different organs that maintain different life functions, our energetic body has energy centers (sometimes called chakras) which also maintain different life functions- but on an energetic level. Sometimes these energy centers become blocked, closed, or weakened. The Chumpis can draw out dense energy and blockages as well as open them and balance their flow.

The Chumpi Stones that we work with in our practice come from the Sacred Valley region of the Cusco Peruvian Andes. They are made of Marble- Like stone and were hand carved by the shamans from that region. These Chumpis were also blessed to us by a Q’ero (traditional Andean shaman). They are powerful tools for healing.

Chumpi Stones:The Stones hold the keys to the cosmology of the Inca culture and have  the power to generate a web of connection  with the elements of creations; Earth, Water, Fire, Air, and pure spirit.

The name of the  7 sacred mountains are: Apu Sacsayhuaman, Apu Salcantay, Apu Ausangate, Apu Pachatusan, Apu Senccapicol, Apu Machupicchu and Apu Chicon.

Approx Size : 4 inches around (each)

Material : Marble- Like stone

Origin :  Cusco – Perú

Culture: Quechua

 Welcome Ceremony – August 29, 2017

Welcome Ceremony

Ceremonial Q'ero Chumpi Stones

Review of 11 day Camp for Teenagers and Young Adults of Open Mind Projects in Nong Khai, Thailand – Part 1 www.openmindprojects.org

Review of 11 day Camp for Teenagers and Young Adults of Open Mind Projects in Nong Khai, Thailand – Part 1 – www.openmindprojects.org

Open Mind Projects - Camp in Thailand

Monday, April 3, 2017

The morning started by the walk from Mut Wee Garden Guest House to Open Mind Projects. A nice breezy wind flowed along the Mekong River.

Upon arrival Joiy (teacher) send me an email with the camp theme we will be sharing with the campers “Environment/Global Warming” which we had worked on together last Friday together with a Power Point Presentation. A learning and doing teaching worked out step by step together with a video, some active games in between and ending with a debate. This theme will be given every day to a group of teenagers of young adults who will be arriving tomorrow for the camp.

The other themes will be Jobs & Technology, Food & Health and Informational Technology. These will be given by other staff members and volunteers.

 

Than we all had a tasty lunch together. After lunch, we all had a follow up meeting so that everyone could discuss and listen to the feed back from others. It was a open space to listen and understand more about the themes.

Learning by doing

We than came together again, Joiy and I, to finish off the theme along with the question for the debate. Along with this Moe, Joiy and I made the pretest for the campers concerning their knowledge and understanding of the English so that from this teams could be made for the rest of the 11 days. An example of this is translating from Thai certain personal questions written, speaking by answering personal questions plus translating a short story from English into Thai in the written form.

 

The movement via the Tzolkin in its resonance is:

naamloos (5)Chant: Muluc, Ik, Ahau, Chuen, Oc

Planets: Mercury, Jupiter, Pluto and Venus.

KIN 210, White Lunar Dog – Galactic Activation Portal of High Resonance and Clarity

Key vibration: Resonate into working together to stabilize the challenge of honesty.

The natural flow or supportive spiral movement energy of trusting the self remembrance in all communication with others, relationships and projects to be moved in the spiral of communication within and without. Place this in a higher level.

The challenge, strengthening and open opportunity of being in the awareness of unconditional love without judgement that is being brought forward in the hidden power of being in the flow of magical playfulness of innocence, spontanietylearning by doing.

To allow and surrender in this centered, grounded and anchored instinct of listening, giving feed back plus speaking for me more out loud to the group. This is a offering of motivation, confidence, thinking skills, team work and awareness

Blessings to All.

 

Review of Volunteer Journey to Nong Khai, Thailand – Part 1

Saturday, March 25 – Departure from Schiphol Airport Amsterdam, The Netherlands to Bangkok with Eva Airways

Unfortunately the flight was delayed one hour but it did not really matter in this open space. Was able to collect some Thai Bahts, had a nice walk with a couple who was also travelling to Bangkok and a nice dinner as well.  So we left Dutch time at 22:30 hours for a flight of 11 hours. Whilst waiting at the departure hall I saw a mouse hurrying by just in front of me by the window. It than came back near the huge plant were I was sitting by. I decided for me this was too close for comfort so I got up and walked a bit to slow down the anxiety within. I am not really so great with mice or mouse although this time I did not scream and remained calmed. Another woman screamed for me instead who also saw the mouse or mice.

img-20170325-wa0002.jpeg

The sphere and service of the direct flight to Bangkok of Eva Airways is fabulous. For me personally it felt like years ago that dishes and cutlery were used on board an airplane. Along with this a lotion towel along with a napkin with your meal and 3 times a warm meal.  In the toilet was available toothbrush and toothpaste. Some nice hand lotion, special hand soap, oil. A great pillow and nice old fashion blanket. Watched three movies very interesting seeing I am unable to sleep onboard. I drowsed off for about 1 hour.

Note: What was the resonance of these Galactic Signatures via the Tzolkin Mayan Calendar?

Red Rhythmic DragonChant: Etznab, Imix, Chuen, Ahau, Imix

Planets: Neptune, Venus and Pluto.

KIN 201, Red Rhythmic Dragon

Key vibration: Be in balance with organic equality.

The natural flow or supportive spiral movement energy of insightful Order within are reflected here on a Soul level and Universal Open Space to be moved onwards within the spiral of birthing being in the Ancient Waters of the grace of the Divine Mother.

The challenge, strengthening and open opportunity of Magical Playfulness of the Inner Child or Divine Child that is able with its openness and adventurous nature to be in the balanced Presence of Now to discover and touch the enlightenment of the attunement spiral movement of Pureness of Love Light within the Universal Open Space. What a treat to be in this centered, grounded and anchored bath of nurturing nourishment.

 

Sunday, March 26 – Still in flight to Bangkok with Eva Airways.

We all arrived in Bangkok accept one woman passenger who had a heart attack just one hour before landing. All assistance was given in the plane and once we landed. How this ended is not known by me but it did not look well that heart massage was still given before everyone left the plane. Whatever, I send together with the guidance of light beings here, the assistance that was given by all personnel and all other passengers who remained calm in the plane.

In the arrival hall there was a shuttle service to the Great Residence Hotel in Bangkok were I stayed the night before travelling onwards to Udon Thani and finally Nong Khai. The radiant smile of the Thai people was everywhere. The Hotel had a swimming pool were I was able to purify, release and transform on all levels and temples within in the Presence of Now.

Had a good night sleep with various dreams as kind of a remembrance that we are always One in the Circle.

Note: What was the resonance of these Galactic Signatures via the Tzolkin Mayan Calendar for Sunday?

White Resonant WindChant: Caban, Ix, Eb, Cauac, Ik

Planets: Uranus, Asteroid Belt, Earth and Pluto.

KIN 202, White Resonant Wind

Key vibration: Resonate to be inspired by attunement or alignment with inner communication.

The natural flow or supportive spiral movement energy of synchronicity  within the inner communication as it navigates your pathway to be moved onwards within the spiral of inner Divine Guidance of integrity as a Shaman, Magician or Jaguar able to listen in allowance and surrender.

The challenge, strengthening and open opportunity of Divine Wisdom within to be in wholeness of this communication to listen and react with solutions and creativity on this grace of Planet Earth to discover and awaken to transform the flowering of independence in all relationships and communications as a self generative flow. What magic is celebrated in this centered, grounded and anchored breath of an open pure channel.

 

Monday, March 27 – New Moon – Galactic Activation Portal with High Resonance and Clarity. Flight from Bangkok to Udon Thani with Nok Air plus transportation to Nong Khai.

The morning started with a rain shower and some thunder during the night. From the Great Residence Hotel at 06:30 hours via the shuttle service from the Hotel I arrived at Bangkok Airport. A new experience in how to find the check in, passport control and gate in this country. It went very smoothly and easily as the directions were very concise and clear. The one hour flight was very comfortable and here again the hospitality of the Thai people is so generous and compassionate. Arriving at Udon Thani, the limousine service/small van, was at hand to take some young people to the “Friendship Bridge of Nong Khai to Laos” and also bring me to Mut Wee Garden Guest House within 10 minutes and a scenic drive of 1 hour.

Having arrived at the Mut Wee Garden Guest House, http://www.mutwee.com  the check-in was glorious meeting someone from Australia at the reception and with a great place to stay in a private hut number 8.

Note: For me this resonance is the Trinity of Divinity or simply stated the immergence of the Divine Mother, Father and Child as One. Another abundant flow was that this is also Tone 8 of modelling the harmony on all levels.

20170327_174759.jpg

20170327_175022.jpgAbove feels like a great open space for dreamtime along with a beautiful shower area with a loose stone floor and tiles like being embraced in the arms of the crystalline core of Mother Earth’s treasures. Feeling and thinking I am home.

Later in the afternoon I walked 1 hour to visit the Open Mind Projects staff and trainees. I felt a warmth sharing with young adults eager to learn and show themselves. It reminded me also of dear grandson Diego who is approximately their age as well. I was first introduced to the staff and trainees. One of the trainees showed me around in the garden where he had planted vegetables with such care, honor and respect. Another experience was a young girl, approximately 5 years old who spread out her arms to be lifted up by me and than after this she showed me her brothers who were at the table on the terrace. A short briefing introduction was given by Sven, one of the co directors of the organization.

After this meet and greet I walked backed to the Mut Wee Garden Guest House along the boulevard of the Mekong River where on the other side was Laos. It felt good to have this grounding under my feet and the exercise. I was amazed at the open fitness apparatus on the way and also visited a temple to have some quiet space as well.

 

20170327_164306.jpg

This is a legend concerning Dragons.

Various  temples along the way.

The magic of Air and Water for the open space of Silence.

20170327_170032.jpg

Had a good night sleep with quiet dreams in a meditative state.

Note: What was the resonance of these Galactic Signatures via the Tzolkin Mayan Calendar for Monday’s New Moon?

Blue Galactic Night - GAPChant: Cib, Manik, Ben, Etznab, Akbal

Planets: Saturn, Earth, Mars and Neptune.

KIN 203, Blue Galactic Night

Key vibration: Resonate in modelling harmony within the integrity of Silent abundance.

The natural flow or supportive spiral movement energy of inner guidance  of the picking up the staff to take you within the shores of the other side to be moved onwards within the spiral of Fulfillment of a step by step accomplishment within the open realms of healing in all its modalities.

The challenge, strengthening and open opportunity of being courageous in the step by step exploration journey being open to receive messages from within in the open space of a sky walker taking its steps here on Earth in attunement with this abundance on all levels to flourish in the flowering of awakened awareness to transform the flowering of blossoming the inner sight of Universal Order in the Presence of Now. What reveals in this centered, grounded and anchored Waters of Silence in its Abundance in the Now.

 

Tuesday, March 28 – Visiting Open Mind Projects and having lunch.

Slept out a little bit late, woke up at 09:30 hours, all rested in the open space of timing in Thailand.  From there I went for a walk again to the Open Mind Projects. Met some other volunteers, one lady from Australia and a man from Bournemouth, England.

I helped out with cutting some vegetables for the lunch together with some trainees, who were very capable of preparing a meal for about 10 people. One of them told me they learned to cook already at a early age. The food was very tasty and it was such a joy to be sitting on the table together.

After the lunch we went into the training room where some trainees presented their discovery of various information about animals and blood (red and blue) which was linked to animals and humans. The trainees spoke good English and Sven asked them some deeper questions to invite them to discover there confidence of who they are and their qualities. I was amazed at their presence of showing themselves to others. One of them also gave this information in the Laos language and other trainees assisted where needed. Love how the collective was encouraged here. After this we, volunteers and staff, went out for a drink of coffee and we were all able to ask questions.

After this volunteer Kelly and I had a conversation about what has moved her in her life and where she is at in this openness of Now.

Than I went for a walk back to Mut Wee Garden Guest House and on the way went into a herbal store to buy some Coconut Oil for daughter Jessica and some herbal tea for myself.

Having arrived at the Mut Wee Garden Guest House, http://www.mutwee.com  I had a nice dinner and worked on finishing this review.

The movement via the Tzolkin in its resonance:

Yellow Solar SeedChant: Men, Ahau, Ix, Caban, Kan

Planets: Jupiter, Pluto, Asteroid Belt or Planet Maldek and Uranus.

KIN 204, Yellow Solar Seed

Key vibration: Resonate into the action of movement to realize the pulsation of your inner intention.

The natural flow or supportive spiral movement energy of vision in the overview of service to the larger pattern whilst believing in yourself to be moved onwards within the enlightenment of unconditional love and universal consciousness without judging or judgement.

The challenge, strengthening and open opportunity of being in the integrity flow of being the Magician or the Inner Shaman in celebration of life and all its attributes on all levels to explore the hidden power of being conscious of navigating the pathway of synchronicity. Therefore, allow and surrender in this centered, grounded and anchored fertile ground of development and growth.

Blessings to All.

 

 

 

 

 

Tag Cloud