Crystalline Rainbow

Posts tagged ‘Crystal Elders’

Summer Solstice – June 21, 2018 – Worldwide Meditation – sunrise and sunset

Crystal Elders calling today, Monday, June 18 in attunement and alignment

preparing for the Summer Solstice

21 June, 2018 connecting with Worldwide Gathering at Ravne Park 2, Visoko, Bosnia

Bosnian Pyramids at 17:00 hours for the Golden Sun Ceremony and worldwide

in the flow until 22:00 hours

Today is the beginning of the Tzolkin Blue Wave 11. Mission or theme is KIN131 – Chuen, Blue Magnetic Monkey of Humor, Playfulness and Magic. Goal of the wave KIN 143 – Akbal, Blue Cosmic Night of Abundance, Silence, Sacred Sanctuary.

We are in the flow of allowance and surrender.

20180618_092814-1800045220.jpg

Overview

20180618_092831-24434620.jpg

May the Eastern supportive energetic spiral sharing the Sacred Fire BE the Harmony of Beauty and Elegance for the Highest Good for All.

20180618_092850709542161.jpg

May the Northern spiral movement Sacred Water Multidimensional Guidance Be the Spine of Innocence within the Divine Child of the Highest Good for All.

20180618_0929041908637839.jpgMay the Western spiral movement of the Sacred Earth with its challenges, strengthening and open space of opportunities Be the Birthing of nourishing nature within the embracement of the Ancient Mother/Ancient Grandmothers.

20180618_0929231694872903.jpg

May the Southern spiral movement of Sacred Air/Ether with its Hidden Power of the Soul reveal the flourishing flower of Consciousness of Pure Heart Love in All Relationships as One Unified Space.

20180618_0929431006613662.jpg

May for the Highest Good for All be transformed the Rainbow Crystalline Clear Quartz Clusters plus 2 Sacred Stones from the Bosnian Pyramids in Visoko including All Sacred Stone Circles, Pyramids, Temples, Sacred Places, Sacred Circles and Sacred Ceremonies be centered, grounded and anchored. So be it! So it is!

20180618_092952-1233836707.jpg

Gratitude, Gratitude, Gratitude

 

 

 

 

Crystalline Rainbow Gathering in the flow of the Full Moon

Crystalline Rainbow Gathering

In the flow of the Full Moon (2 GAP days) before the Full Moon

(An invitation to use color resonance at home if called for)

20180329_1237201709164927.jpg

Kristallijnen Regenboog Samenzijn

In de stroming van de Volle Maan (2 GAP dagen) net voor de Volle Maan.

(Een uitnodiging om kleuren resonantie te gebruiken thuis als je geroepen voelt)

 

Prayer/Gebed:

From the Eastern supportive spiral movement, we produce the manifestation of the Purified Heart Love Light in its liberation via Artistic Beauty and Elegance to discover, share and give expression to understand the Wholeness as One.

Vanuit het Oosten ondersteunende spiralen beweging produceren wij de manifestatie van een Gezuiverd Hart Liefdes Licht in zijn bevrijding via Artistieke Schoonheid en Elegantie om te ontdekken, delen en expressie geven aan het begrijpen van de Heelheid van Een.

20180329_123116-846749702.jpg

 

From the Northern Highest Good with Divine Guidance spiral movement we produce the manifestation of the Loyalty Heart Love Light within All relationships in its liberation via the intuitive abundance of Silence to discover, share and give expression to Divine Intelligence by asking questions to receive the gift of answers.

Vanuit het Noorden Hoogste Goed met Licht Begeleiding spiralen beweging produceren wij de manifestatie van een Loyaliteit Hart Liefdes Licht binnenin Allen relaties in zijn bevrijding via de intuïtieve overvloed van Stilte om te ontdekken, delen en expressie geven aan de Overstijgende Intelligentie door middel van vragen stellen om te ontvangen het geschenk van antwoorden.

20180329_123128608736494.jpg

 

From the West of challenges, strengthening and opportunity spiral movement we produce the manifestation of Universal Fire Consciousness to enlighten living in the Heart Love Light in its liberation of birthing Ancient Trust in its Being of nourishing nature to discover, share and give expression to the breath of communication with Spirit in its inspiration, flexibility and changes.

Vanuit het Westen van uitdaging, bekrachtiging en open gelegenheid spiralen beweging produceren wij de manifestatie van het Universele Vuur Bewustzijn om te verlichten het leven in Hart Liefde in zijn bevrijding van Geboorte van Oeroude Vertrouwen in het Zijn van voedende natuur om te ontdekken, delen en expressie geven aan de Adem van Communication met Spirit/Geest in zijn inspiratie, flexibiliteit en veranderingen.

20180329_123137-1650882199.jpg

 

From the Southern Hidden Power that flourishes the Lotus Flower spiral movement we define a Blue Print Plan for action of Magical Playfulness in a humorous Joy in its gathering of inner and outer resources to empower yourself and others via the Pure Heart Love Loyalty in All relationships to Be in Balance in the inner Masculine and Feminine source to cleanse and bath in the Universal Water within Trust.

Vanuit het Zuiden de Verborgen Kracht dat opbloeit in de Lotus Bloem spiralen beweging definiëren wij een Blauwdruk Plan voor actie in de Magische Speelsheid van humor en vreugde in zijn verzamelen van Innerlijke en Uiterlijke bronnen om jezelf en anderen te bekrachtigen via Puur Hart Liefde Loyaliteit in Allen relaties om te Zijn in Balans met het Innerlijke Mannelijke en Vrouwelijke bronnen om te zuiveren en te baden in het Universele Water van Vertrouwen.

20180329_1234181934924440.jpg

 

From the Center, Grounding and Anchoring the spiral movement we produce the manifestation of the Loyalty Heart Love Light within All relationships in the resonance of the Galactic Activation Portal in its liberation via the Magical Playfulness of the Divine Inner Child with its humor and joy in the resonance of the Galactic Activation Portal to discover, share and give expression to Divine Wisdom of the Free Will of Choose via the Full Moon.

Vanuit het Centrum, Gronden en Verankeren wij de spiralen beweging die manifestatie produceerd van een Loyaliteit Hart Liefdes Licht binnenin Allen relaties in de resonantie van de Galactische Activatie Portaal in zijn bevrijding via de Magische Speelsheid van het Heilige Innerlijke Kind met zijn humor en vreugde in de resonantie van de Galactische Activatie Portaal om te ontdekken, delen en expressie geven aan de Overstijgende Wijsheid van de Vrije Wil om te Kiezen via de Volle Maan.

20180329_1237311520165357.jpg

Gratitude, Dankbaarheid

20180329_123426-792671083.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifest the Navigation of Life Force and Instinct

Crystalline Elders resonating for the Highest Good for All

20180204_103539-906309889.jpg

East supportive spiral movement flow

20180204_103549-905914914.jpg

North Highest Good with Divine Guidance spiral movement flow

20180204_103610-952605434.jpg

West the challenges, strengthening and opportunity spiral movement flow

20180204_103619415537368.jpg

South hidden power revealed to flourish and flower

20180204_103635-1262672950.jpg

Gratitude

20180204_103539-1434065016.jpg

 

 

The Magic Art of Being Crystal Portal Grid. De Magische Kunst van Zijn Portaal.

The Art of Being Crystal Portal Grid

De Kunst van Zijn Kristallen Portalen Wiel/Grid

20180125_115838-562651333.jpg

 

Via guidance was asked last night in dreamtime to prepare for the Full Moon Total Eclipse together with the Spirit Animal “Hawk” and “Horse”, Ancient Grandfather Sun, Ancient Grandmother Moon and Crystal Elders to place a Crystal Portal Grid creation outside on the Terrace. Also included are the Clear Quartz Cluster Energetic Elixirs. These are 6 steps ascending/or being uplifted to the Sacred Temple on top of the Pyramid to 7 and than descending 6 steps as a message for the Highest Good for All in this spiral movement.

This evening we will prepare a Crystal Portal Grid inside the Crystal Room of Center Love Light as well. Photographs will follow shortly. See below the Inner Cosmic Womb Magical Art of Being.

Via Begeleiding was gevraagd gisteravond in droomruimte om voor te bereiden voor de Volle Maan Totale Maansverduistering samen met de Spiritdieren “Havik” en “Paard”, Oeroude Grootvader Zon, Oeroude Grootmoeder Maan en de Kristallen Oeroudere om een Kristallen Portaal Wiel/Portaal Grid te creëren buiten op het terras. Mede zijn ook de Bergkristallen Clusters Energetische Elixers hieraan toe gevoegd. Dit zijn de 6 stappen die ascenderen/oftewel opgetild zijn naar de Heilige Tempel bovenaan de Piramide naar 7 en dan 6 stappen omlaag gaan met de boodschap voor het Hoogste Goed voor Allen in deze spiralen beweging .

East Supportive/Oosten Ondersteunend

 

North Highest Good with Guidance/Noorden Hoogste Goed met Begeleiding

 

West Challenge, Strengthening and Opportunity/Westen Uitdaging, Bekrachtiging en Gelegenheid

 

South Hidden Power Revealed/Zuiden Verborgen Kracht geopenbaard

 

Center, Grounding and Anchoring/Centrum, Gronden en Verankeren

20180125_1155311497694323.jpg

 

Gratitude/Dankbaarheid

 

The Inner Cosmic Womb Magical Art of Being – 144,000 light codes

De Innerlijke Kosmische Baarmoeder Magische Kunst van Zijn – 144,00 licht codes

Overview/Overzicht

20180125_210549-1764601421.jpg

East supportive spiral flow/Oosten ondersteunde spiralen stroming

20180125_210604-307427717.jpg

North – The Highest Good for All with Guidance/Noorde – het Hoogste Goed voor Allen met Begeleiding.

20180125_210618-2147009736.jpg

West facing the challenges, strengthening and opportunity spiral flow. Westen het aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid.

20180125_210632-113732512.jpg

South the Hidden Power flowering spiral movement. Het Zuiden de Verborgen Kracht in zijn Bloeiende spirale beweging.

20180125_2106501399426453.jpg

The centering, grounding and anchoring as One. Het Centeren, Gronden en Verankeren als Een.

20180125_210715316645160.jpg

Gratitude/Dankbaarheid

 

 

The Crystal Yellow Seed New Year – Prayer and Sound – Wednesday, July 26, 2017 – in English and Nederlands

Rainbow Welcome and Connection Prayer in the Spiral Movement

of the Crystal Yellow Seed Year

and Magnetic Bat Moon

via Crystal Ancient Elders together with Sound

 

Regenboog Welkom en Verbinding Gebed in de Spiralen Beweging

van de Kristallen Gele Zaad Jaar

en Magnetische Vleermuis Moon

via de Kristallen Oeroudere samen met Geluid.

 

https://soundcloud.com/c-harren-centrum-liefde/sounds-from-tuesday-morning-1

 

In the flow of the Crystal Yellow Seed New Year and the Magnetic Bat Moon on Wednesday, July 26, 2017. Let All Be in the flow of working together in exploration, sharing and expression of insight in Openness and Love Light within the Rainbow.

20170725_061331

In de stroming van de Kristallen Gele Zaad Nieuwe Jaar en de Magnetische Vleermuis Maan op Woensdag, 26 juli 2017. Laat Allen Zijn in de stroming van het samenwerken in ontdekkingen, delen en expressie aan inzichten in openheid en liefdes licht binnenin de Regenboog.

 

May the natural supportive Vision BE created for All on this Sacred Earth as it moves the spiral from the East.

20170725_060525

Moge de natuurlijke ondersteunende Visie in Zijn worden gecreëerd voor Allen op deze Aarde terwijl het beweegt in de spiraal vanuit het Oosten.

 

May Guidance from within allow the questioning to be answered in Divine Intelligence from the North.

20170725_060541

Moge Begeleiding vanuit binnenin toegestaan worden in vragen stellen die beantwoord worden in Intelligentie vanuit het Noorden.

 

May Challenges, Strengthening and Opportunity in this spiral movement of the West Be the Magical Timelessness within the Wizard or Inner Shaman to receive what is there Now.

20170725_060552

Moge Uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheden in deze spiralen beweging vanuit het Westen Zijn de Magische Tijdloosheid binnenin de Magiër of Innerlijke Sjamaan om te ontvangen wat er Nu is.

 

May the Hidden Power be revealed in the consciousness of the South to stabilize the spiral movement of trust in the evolution in its navigation and synchronicity.

20170725_060606

Moge de Verborgen Kracht zich openbaren in het bewustzijn van het Zuiden om te stabiliseren de spiralen beweging van vertrouwen in de evolutie in zijn navigatie en synchroniciteit.

 

Now we All center, ground and anchor the spiral movement of the Rainbow in Conscious Universal gathering of working together to seed this germination of ripening flowers that flourish in action, potential, growth and development.

20170725_060625

Nu centeren, gronden en verankeren Allen in deze spiralen beweging van de regenboog in het bewustzijn van Universele bijeenkomsten of het samenwerken om te zaaien deze opbloei van rijpen bloemen die opbloeien in actie, potentieel, groei en ontwikkeling.

 

Oh Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho

All Hail the Harmony of Spirit and Nature

Wees Gegroet de Harmonie van Geest en Natuur.

Day out of time

Gratitude

Dankbaarheid

Crystal Elders resonating the Galactic Directions

20170224_123759.jpg 

From the East, House of Light, House of Love Light Birth Being

May Divine Wisdom BE the insight of clarity with the instinct of Life Force.

 

Vanuit het Oosten, Huis van Licht, Huis van Licht Geboorte Zijn

Mogen Heilige Wijsheid ZIJN in inzicht van helderheid met het instinct van Levenskracht.

 

20170224_123857.jpg

From the North, House of Night and Darkness,

May Divine Wisdom ripen so we may see, feel and know all from within.

May we breathe and communicate together with Spirit to All be inspired.

 

Vanuit het Noorden, Huis van Nacht en Duisternis.

Mogen Wijsheid binnenin rijpen zodat wij kunnen zien, voelen en alles weten.

Mogen wij Ademhalen en communiceren met de Geest die ons allen inspireert.

 

20170224_123915.jpg

From the West, House of Transformation,

May Divine Wisdom BE radiant on our pathway and transforming so we may do what is asked for.

May the Cosmic Seed flower in fertile ground.

 

Vanuit het Westen, Huis van Transformatie

Mogen Heilige Wijsheid stralend ZIJN op onze pad en transformeren zodat wij doen wat wordt gevraagd.

Mogen het Kosmische Zaad bloeien in vruchtbare grond.

 

20170224_124013.jpg

From the South, House of the Eternal Sun,

May Purity reap the harvest so we may enjoy the fruition of Universal Being in relationships.

May fulfillment of passion, creation and deeds BE materialized so that we Understand All relationships.

Vanuit het Zuiden, Huis van de Eeuwige Zon

Mogen Zuiverheid zich oogsten zodat wij allen kunnen genieten van de vruchtbaarheid van Universele Zijn in allen relaties.

Mogen de vervulling van passie, creatie en daden zich materialiseren in begrip in Allen relaties.

 

20170224_124120.jpg

From Above, House of Heaven or Spirit or Cosmos

May Star, Planetary, Suns Elders and Ancient Ancestors be with us now.

Vanuit Boven, Huis van de Hemel of Geest of Kosmos

Mogen de Sterren Ouderen, Planetaire Licht Wezens, Zonne Wezen en Oeroudere met ons Allen NU Zijn.

 

20170224_124035.jpg

From Below, House of Earth,

May the Pure Heartbeat of her Crystal Core bless us in harmony, love and peace in All relationships.

 

Vanuit Beneden, Huis van de Aarde,

Mogen de Zuivere Hartslag van haar Kristallijnen Kern zegen ons in harmonie, Liefde en vrede in Allen relaties.

 

unfolding_rainbow_synth_flower_by_wolfepaw

From the Center, which is everywhere and nowhere in the Here and Now.

May everything be known as the Golden Rainbow Sparkle Light of Mutual Love in All Relationships.

 

Vanuit het Centrum, die overall is en nergens in het Hier en Nu.

Mogen alles ZIJN in Weten, als een Gouden Regenboog Glinsterende Licht van Liefde in allen relaties.

 

*Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

*translation:

“Oh Mother, Source – the Harmony of Mind and Nature”.

This phrase combines Mayan and Tibetan language.

 

*vertaling:

“Oh Moeder Bron – de Harmonie van Geest en Natuur”.

Dit combineert de Maya en Tibetaanse taal.

communion-frank-howell

Gratitude – Dankbaarheid

 

 

 

February Eclipse 2017

The Spiral Movement of the Crystalline Challenge of Truthful Cosmic Order in its Transformation of Love.

De Spiralen beweging van de kristallijnen uitdaging van de Kosmische waarheid in zijn transformatie van Liefde.

Overview: Crystal Elders resonating in the flow of the Penumbral Lunar Eclipse Full Moon of February 10/11, 2017.

Overzicht: Oerkristallen Ouderen resoneren de stroming van de Penumbral Lunar Eclipse Volle Maan van 10/11, 2017.

20170207_175802.jpg

20170210_083512.jpg

From the East the supportive lunar challenge and electric service of nourishing nature and unconditional Love via the crystalline snowflakes.

Vanuit het Oosten de ondersteunende lunaire uitdaging en elektrische dienstbaarheid van voedende natuur en onvoorwaardelijke Liefde via de kristallijnen sneeuwvlokken.

20170207_175820.jpg

From the North the Higher Self with guidance lunar challenge and electric service of Heart Loyalty in All relationships and intuitive dreams of abundance for All.

Vanuit het Noorden het Hogere Zelf met begeleiding lunaire uitdaging en elektrische dienstbaarheid van hart Loyaliteit in allen relaties en intuitieve dromen van overvloed voor Allen.

20170207_175832.jpg

From the West, the strengthening and open opportunity lunar challenge and electric service of Harmony via Artistic Skills of beauty and elegance in the movement of trust and purification.

Vanuit het Westen de bekrachtiging en open gelegenheid lunaire uitdaging en elektrische dienstbaarheid van Harmonie via Artistieke vaardigheden van schoonheid en elegantie in de beweging van vertrouwen en zuiverheid.

20170207_175846.jpg

From the South, the hidden power of awakening flourishing flower lunar challenge and electric service of Abundance within the silent sanctuary of peace and communication breathing with Spirit.

Vanuit het Zuiden, de verborgen kracht van ontwakende bloeiende bloem lunaire uitdaging en elektrische dienstbaarheid van Overvloed binnenin de stille Heiligdom van Vrede en communicatie ademhaling van de Geest.

20170207_175903.jpg

To Center, Ground and Anchor in the Presence of Now reflecting the Cosmic Order within the transformational catalyzing of never ending self-generative energy.

 

Om te centeren, gronden en verankeren de aanwezigheid van Nu welke reflecteert de Kosmische Order binnenin de transformatie kanalisatie van oneindige zelf-generatieve energie.

20170207_175917.jpg

Gratitude Blessings to All in this Lunar Eclipse Full Moon. Planets: Mercury, Neptune, Pluto, Saturn, Uranus, Venus.

Dankbaarheid aan Allen in deze Lunaire Eclips Volle Maan. Planeten: Mercurius, Neptunus, Pluto, Saturnus, Uranus, Venus.

20170207_175929.jpg

Crystal Elders vibrating the Divine Wisdom flowing into the Miracle of Life

20160320_142446.jpg

Overview

20160320_142504.jpg

East towards the West. Universal supportive energy flow.

20160320_142518.jpg

North towards the South. Higher Self with Guidance.

Another view from the South facing North

Another view from the South facing North.

West towards East.challenge.strengthening.opportunity

West facing East. The challenge, strengthening and open opportunity.

South towards North.Hidden Power revealed Awakening Awarenesss

South facing North. The Hidden Power reveals awakening awareness.

Centering

Centering

Grounding

Grounding

Anchoring Gratitude for the Highest Good for All

Anchoring Blessings of Gratitude for the Highest Good of All.

Exploring the Space of Universal Wakefulness

Crystal Elders resonating

Overview of Coming Home and a New Beginning Overview of coming home and a new beginning

East.Spirit Wind Breath.supportive.Cimi East.Sacred Wind.supportive energy flow of Cimi.Release that which no longer serves the Present.

Another view of the East Another view of the East

North.Sacred Earth.Higher Self and Guidance.Caban North.Sacred Earth.Higher Self with guidance.Caban

Another view of the North.Gratitude Ankh created by Jaap van Velsen Another view of the North with Gratitude Ankh

West.challenge.strengthening.opportunity.Chuen West.Sacred Water.challenge.strengthening.opportunity energy flow of Chuen

South.Sacred Fire.hidden power.awakening awareness.Lamat South.Sacred Fire.hidden power awakening awareness energy flow of Lamat – Harmony

Another view of South Another view of the South

Centering Centering the Sacred Spirit Wind Breath.Sacred Earth.Sacred Water.Sacred Fire

Grounding with Gratitude Grounding with Gratitude for All

Anchoring Anchoring

Tag Cloud