A great WordPress.com site

Posts tagged ‘Crystal Grid’

Half Moon Ceremony – Halve Maan Ceremonie

Sunday, November 26, 2017

The Collective of Inner and

Outer Resources Empowerment –

Half Moon Ceremony with Stones

20171126_022832-782520815.jpg

Zondag, 26 November, 2017

Het Verzamelen van Inwendige en

Uitwendige Bronnen Bekrachtiging –

Halve Maan Ceremonie met Stenen.

20171126_022851-1361076314.jpg

From the East may flow for the Highest Good for All the free choice of Wisdom in the Now.

Vanuit het Oosten moge stromen voor het Hoogste Goed voor Allen de vrije keus van Wijsheid in het Nu.

 

From the North may the vision BE created of Highest Consciousness for the Highest Good for All-in the Now.

Vanuit het Noorden moge de visie ZIJN de creatie van Hoger Bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

 

From the West may the spiral movement BE the navigation of evolution in synchronicity with the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Westen moge de spiralen beweging ZIJN de navigatie van evolutie in synchroniciteit voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_023019-1627592690.jpg

 

From the South may the Inner spiral movement BE the receptiveness of enchantment in the magical timelessness of consciousness for the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Zuiden moge de spiralen beweging ZIJN de ontvankelijkheid in de betoverende magische tijdloosheid van bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_034028-304241303.jpg

 

Now Center, Ground and Anchoring of the step by step empowerment of Accomplishment, Understanding and Wholeness for the Highest Good for All.

Centreer, Grond en Veranker Nu de stap voor stap bekrachtiging van Volbrenging, Begrijpen en Heelwording voor het Hoogste Goed voor Allen.

20171126_023102717637729.jpg

 

 

Gratitude/Dankbaarheid

20171126_0230431959169973.jpg

Crystal Elders gathering for Peace

Light Energy Bubble for All

Infinite Peace, Infinite Respect, Infinite Safety and Infinite Dignity

September 20 through September 23

20170918_202228

The East spiral movement of natural support for the Highest Good for All.

20170918_202059

The North spiral movement of Highest Good or Higher Self with Divine Guidance.

20170918_202838

The West spiral movement of challenge, strengthening and opportunity for the Highest Good for All.

20170918_202138

The South spiral movement of the hidden power revealed into the consciousness to flourish and flower for the Highest Good for All.

20170918_203907

The centering, grounding and anchoring of Together for Peace, Respect, Safety and Dignity for the Highest Good for All together with the Light codes: 120:3:1 New Moon, 121:4:2 International Day of Peace, 122:5:3 Equinox and 123:6:4 Electric Deer Moon the Unconditional Love, Birthing the nourishing nature, Spirit Breath of Communication and the innocent, vulnerable magical playfulness of the Divine Child within.

Gratitude

20170918_202310

Crystal Elders resonating the Highest Good for All

Prayer – September 9, 2017

20170908_184625

May All gather inner and outer resources within and for others to be empowered in Love Light Radiance.

20170908_184708

From the East spiral movement may we All Be in the natural supportive flow of Heart Love Light Loyalty in our relationships.

20170908_184747

From the North spiral movement may we All Be in the Highest Good or Higher Self light bubble with Guidance in the cycle of Mother Earth’s loving leading empowerment to move, release and trust in the navigation and evolutionary synchronicity.

20170908_184819

From the West spiral movement may we All face the challenges, strengthening and opportunity of self-generative energy, transformation and healing to be in Divine Truth of Love, Tenderness and Vision that will transform All.

20170908_184853

From the South spiral movement may we All allow and surrender to the power within to awaken to the Divine Wisdom of Free Will to Be for every living creature and Human upon this Sacred Earth. Allow the flowering to flourish.

20170908_184916

Now we center, ground and anchor with the Great Sun and Crystalline Core of Earth to Be with All in this Light protective bubble of purifying Galactic Water flow.

20170908_184938

Gratitude Light Blessings for the Highest Good for All.

Beams of Light

Audio

The Purifying Blue Storm 7 Spiral Movement Transformation 

Overview

Crystal Elders resonating the natural support spiral movement of the Cosmic Womb

20170810_200335

 

The Higher Self with Guidance within the Cosmic Womb

20170810_200359

 

The spiral movement of the West with its challenges, strenghthening and opportunity within the Cosmic Womb

20170810_200411

 

The Hidden Power revealed within the Cosmic Womb consciousness

20170810_200430

 

The entering, grounding and anchoring of the spiral movement within the Cosmic Womb in Gratitude together with the Sacred Water

20170810_200449

Gratitude

 

Crystalline Portal Grid in the flow of the Full Partial Moon Eclipse and Lion Gate – August, 2017

Kristallijnen Portaal Grid in de stroming van de Volle Partiele Maan Eclipse en de Leeuwen Poort – KIN 76 en KIN 77 – in de Gele Kristallen Regenboog Jaar

Wees Welkom in deze centrum van gronden en verankeren.

Be Welcome in this central of grounding and anchoring.

20170804_150343

Moge Allen Zijn in het Oosten in de stroming van natuurlijke ondersteunende bevrijding om los te laten dat wat niet langer dienstbaar is via vergeving in nederigheid en acceptatie binnenin de light code 63:11 Volle Maanverduistering van de overvloedige stilte waar de intuïtie  resoneert.

May All Be in the Eastern flow of natural supportive liberation to let go of that which no longer serves via forgiveness in humility and acceptance within the light code 63:11 Full Moon Eclipse of abundant silence where the resonance of intuition resonates.

20170804_150406

Moge Allen Zijn in het Oosten in de spiralen beweging van natuurlijke ondersteunende bevrijding om los te laten dat wat niet langer dienstbaar is via vergeving in nederigheid en acceptatie binnenin de light code 102:12 met zijn Leeuwen Poort van de Ademhaling van Communicatie met de Geest.

May All Be in the Eastern spiral movement of natural supportive liberation to let go of that which no longer serves via forgiveness in humility and acceptance within the light code 102:12 with its Lion Gate of the breath of communication with Spirit.

Bat Moon

Moge Allen Zijn in het Noorden in de stroming van het Hogere Zelf met begeleiding binnenin de light code 76:11:13 Magnetische Vleermuis Volle Maanverduistering van onbevreesdheid om vragen te stellen om wijsheid te ontvangen.

May All Be in the Northern flow of the Higher Self with guidance within the light code 76:11:13 Magnetic Bat Full Eclipse Moon of the flow of fearlessness to ask questions and receive answers to be in Divine Intelligence.

20170804_150434

Moge Allen Zijn in het Noorden in de spiralen beweging van het Hogere Zelf met begeleiding binnenin de light code 129:12 Leeuwen Poort plus de Mystieke Blauwe Kolom van de Universele Wateren voor zuivering en vertrouwen.

May All Be in the North in the spiral movement of the Higher Self with guidance within the light code 129:12 Lion Gate plus Mystic Blue Column of the flow of Universal Water for purification and trust.

sunlight

 

Moge Allen Zijn in het Westen in de stroming van de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid binnenin de light code 206:11 Volle Maanverduistering van het laten afstervende of loslaten dat wat niet langer dienstbaar is aan de Bron op ruimte te maken voor nieuwe kansen.

May All Be in the Western flow of challenges, strengthening and opportunity within the light code 206:11 Full Moon Eclipse of letting die or releasing that which no longer serves the Source to allow and surrender to the open space of opportunity.

20170804_150449

Moge Allen Zijn in het Westen in de spiralen beweging van de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid binnenin de light code 207:12 Leeuwen Poort van aanraken, aanpakken en omvatten een creatie van vorm, vandaaruit komt het begrijpen en heel wording.

May All Be in the West in the spiral movement of challenges, strengthening and opportunity within the light code 207:12 Lion Gate of touching, handling and embracing a creation of form, from which we understand and healing.

Day out of time

Moge Allen Zijn in het Zuiden in de stroming van de verborgen kracht die tot bloei komt in het bewustzijn binnenin de light code 185:3 Volle Maanverduistering en zich verbindt en activeert om dienstbaar te zijn in mogelijkheden en oplossingen door je instincten te volgen in zijn lichaamswijsheid.

May All Be in the Southern flow of hidden power that flourishes into the consciousness within the light code 185:3 Full Moon Eclipse and connects and activates the possibilities and solutions through following your instincts in its bodywisdom.

20170804_150509

 

Moge Allen Zijn in het Zuiden in de spiralen beweging van de verborgen kracht die zich openbaart in bewustzijn de light code 184:2 Leeuwen Poort een Galactische Activatie Portaal met hoge resonantie en helderheid van rijpen in groei en ontwikkeling in vruchtbare grond.

May All Be in the South in the spiral movement of hidden power that reveals itself in consciousness within the light code 184:2 Lion Gate a Galactic Activation Portal with high resonance and clarity of ripening in growth and development in fertile ground of germination.

Rainbow Earth

Moge Allen Zijn in het Centrum van gronden en verankeren in de spiralen beweging binnenin de light code 75:11:13 Magnetische Vleermuis Volle Maanverduistering van de kwaliteit van gratie en vertrouwen zodat wij kunnen luisteren naar onze innerlijke stem als een galactisch voertuig van mysterie perceptie zodat wij met de staf in onze handen onszelf en anderen kunnen brengen naar de overkant en verder in dankbaarheid.

May All Be in the Center of grounding and anchoring in the spiral movement within the light code 75:11:13 Magnetic Bat Full Moon Eclipse of the quality of grace and trust to listen to the inner voice as a galactic conduit of mystic reception so that with the staff in our sacred hands bring ourselves and others to the other side of the shore or beyond in gratitude.

20170804_150727

Moge Allen Zijn in het Centrum van gronden en verankeren in de spiralen beweging met de light code 77:12:14 Magnetische Vleermuis Maan Leeuwen Poort met zijn Galactische Activatie Portaal van hoge resonantie en helderheid binnenin de evolutie van navigeren en synchroniciteit van Een Aarde, Een Mensheid geleid door de Universele Kracht van Een Zuivere Hart Liefdes Licht in dankbaarheid. 

May All Be in the Center of grounding and anchoring in the spiral movement of the light code 77:12:14 Magnetic Bat Moon Lion Gate with its Galactic Activation Portal with high resonance and clarity of the evolution of navigation and synchronicity of One Earth, One Humanity guided through the Universele Force of One Pure Heart Love Light in gratitude.ripening in growth and development in fertile ground of germination.

 

Zegeningen, Blessings

Full Moon Blessings via Crystal Elders – 8 July, 2017

20170707_150235

Crystalline Prayer for the Highest Good for All

From the East, the supportive natural energy flow.

May All be aligned to Universal Source to be inspired, to inspired others and creative projects in the spiral movement of courage to explore in wakefulness of open space.

Vanuit het Oosten, de ondersteunende natuurlijke energie stroming.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron om te worden geinspireerd, om andere te inspireren en creatieve projecten in de spirale beweging van moed om te onderzoeken de waakzaamheid van een open ruimte.

20170707_150250

 

From the North, the Higher Self with Divine Guidance energy flow.

May All be aligned to Universal Source to be within the Inner Shaman and its journeys; to be where you are now, to be who you are now is all you ever wished for. May the key be of realizing dream(s) upon this Planet Earth.

Vanuit het Noorden, het Hogere Zelf met begeleiding energie stroming.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron om te zijn binnenin de Innerlijke Sjamaan en zijn reizen; om te zijn waar je nu bent, om te zijn which jij werkelijk bent is alles wat je ooit gewenst hebt. Moge de sleutel zijn het realiseren van je droom(dromen) op deze Planeet Aarde.

20170707_150301

From the West, the challenge, strengthening and open opportunity.

May All be aligned to Universal Source to be within the fearlessness. Be now in the open field of stepping forward in difficult situation to relate Divine Truth. Ask questions to come into Divine Wisdom and Intelligence so that you may receive answers as a conduit for Divine Source.

 

Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en open ruimte van gelegenheid.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron om te zijn in onbevreesdheid. Wees in het open veld van naar voren treden in moeilijke situaties om zijn waarheid te ondervinden. Stel vragen om binnen te treden in wijsheid en intelligentie zodat je antwoorden mag ontvangen als een boodschapper van de Heilige Bron.

20170707_150311

 

From the South, the hidden power that will be revealed into the Consciousness.

May All be aligned to Universal Source to be uplifted to envision how you wish the world to be. Create this from a Pure Heart Love Light Source by using the Vision and Higher Consciousness flowering and flourishing.

 

Vanuit het Zuiden, de verborgen kracht dat zich openbaart in je Bewustzijn.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron en op getild worden om te handelen vanuit de visie van hoe je wilt data de wereld er uit zou zien. Deze wereld kun je zelf creeren vanuit een Pure Hart Liefdes Licht Bron door gebruik te maken van de visie en hogere bewustzijn bloei.

 

20170707_150325

Now Center, Ground and Anchor the wholeness offered during this Full Moon.

May All be aligned to Universal Source to be gifted the knowledge of dying or releasing that which no longer serves the Soul Source in the Presence of Now. This was just a boundary where behind it reality goes onwards. Only there were a open space is something can be revealed, learned and developed. Dare to let go! Purify, release and transform!

 

Nu Centreer, Grond en Veranker deze heelheid die aangeboden wordt tijdens deze Volle Maan.

Moge Allen afgestemd zijn op de Universele Bron en geschonken worden de wijsheid van af laten sterven of los te laten dat wat niet langer dient de Zielen Bron in de aanwezigheid van Nu. Dit is slechts een scheidslijn waarachter de reliteit doorloopt. Alleen daar waar een open ruimte is kan iets nieuws ontstaan. waar genomen, geleerd of ontwikkeld. Durf los te laten! Zuiver, laat los en transformer!

20170707_150339

Gratitude, Dankbaarheid

Crystal Elders resonating – Kristallen Oeroudere resoneren.

chart.IncaEnvironmental Synergy

Crystal Elders resonating the coming home on June 26, 2017

of the Crystal Rabbit Moon (dedication of universalizing cooperation)

reference a Peruvian Group Journey of 20 people, organized by Arthur van Steen, Pieter Tigelaar, Travel Agency in Peru (Carmen and Patricia) plus ceremonies of Fernando  Escobar (Pisac, Cusco, Peru)

and the beginning of the 28 days of Cosmic Turtle Moon Spiral

(enduring the transcendence of to bare Presence) mission or theme

June 27 through July 24, 2017

“To transcend is to go beyond the present state of conditioned being:

This is the purpose of life.” – Cosmic History Chronicles.

Inka-kors-tegning2 

Kristallen Oeroudere resoneren het thuiskomen van 26 juni, 2017

Van de Kristallen Konijnen Maan (toewijding van universaliseren van samenwerking)

referentie van een Peruaanse Groep Reis of 20 people vanuit Nederland, georganiseerd door Arthur van Steen, Pieter Tigelaar, Travel Agency in Peru (Carmen en Patricia) plus ceremonies van Fernando  Escobar (Pisac, Cusco, Peru)

en het begin van de 28 dagen van de Kosmische Schildpad Maan Spiraal

(Het beheren of thema van de transcendentie van de naakte oftewel kwetsbare aanwezigheid in het Nu).

27 juni tot en met 24 juli, 2017

chakana.Inca Cross

“Om te transcenderen is het verder gaan dan de huidige toestand van je geconditioneerde wezen. Dit is het doel van het leven.” – Kosmische Geschiedenis Kronieken.

andean-cross-diagram-23

Gratitude Prayer – Dankbaarheid Gebed

From the East of the Sacred Fire may All Be  coming Home in the Life Force of following and listening to the Body Wisdom Instincts. To start a new cycle initiation of seeding the germination of Growth and Development into Fertile Ground within the Pure Heart Love Light of Oneness.

Van het Oosten van het Heilige Vuur moge een ieder thuis komen in de levenskracht van het volgen en luisteren naar het lichaam wijsheid met zijn instincten. Om een nieuwe initiatie cyclus te beginnen die de ontkieming van Groei en Ontwikkeling in vruchtbare grond in het zuivere hartliefde licht van eenheid zaait.

20170626_062923

From the North the Sacred Air May All be in the  home coming flow of Insight in Cosmic Order reflecting the Truth. To start a new initiation spiral cycle of magical playfulness with humor initiating the new creation in alignment with the Higher Goal of Divine Will.  

Vanuit het Noorden, de Heilige Lucht, moge Allen in de stroom van inzicht in Kosmische Orde thuiskomen die de waarheid weerspiegelt. Om een nieuwe initiatie spiraalcyclus van magische speelsheid te beginnen met humor die de nieuwe schepping begint in overeenstemming met het Hogere Doel van Goddelijke Wil.

20170626_062948

From the West, the Sacred Water, May All be in the  home coming flow of challenges, strengthening and open space of Universal Oneness Consciousness of Ripening the Flowering the Growth and Development. To start a new initiation spiral cycle of Life Force Body Wisdom as we follow our instincts and body signals enjoying the pleasure of dancing, movement and love. 

Vanuit het Westen, het Heilige Water, moge Allen in de stroom van uitdagingen, versterking en openheid van het Universele Eenheid bewustzijn van het rijpen van de bloeiende groei en ontwikkeling. Om in de een nieuwe initiatie spiraal te gaan van Levenskracht Lichaam Wijsheid door onze instincten en lichaam signalen te volgen en te genieten van het genot van dansen, beweging en liefde.

20170626_063001

From the South, the Sacred Earth,  May All be in the  home coming flow of allowing and surrendering to the hidden power that reveals the step by step accomplishment of healing by touching, by meeting and embracing to create a idea or form and material understanding of creation, to assist and heal.  To start a new initiation spiral cycle of releasing, death or letting go of boundaries of that which no longer serves the Presence to Be in Creation such as this birth brings joy and compassionate forgiveness and pureness of Love.

Vanuit het Zuiden, de Heilige Aarde, Moge Allen zijn in de komende stroming van het toelaten en overgeven aan de verborgen kracht die de stap voor stap verwezenlijking van genezing onthult door aan te raken, door te ontmoeten en omarmen om een idee of vorm en materieel begrip te creëren van Creatie, om te helpen en te genezen. Om een nieuwe startspiraalcyclus te beginnen met het laten afstreven of loslaten van die grenzen van datgene dat niet langer de aanwezigheid dient in het Nu, te zijn in de schepping, zoals deze geboorte, brengt vreugde en mededogen, vergeving en zuiverheid van de Liefde.

20170626_063017

From the Center, Grounding and Anchoring,  May All be in the  home coming flow of the Inner Shaman in its Chakana who can journey without having to physically move to anywhere or something. Who you are now is All that you ever wished for. This Presence is the Key to realisation of your dreams. Receive what is there Now.  To start a new initiation spiral cycle of empowering the uplifting and alignment to create how you wish to world to be. This vision can be created from a Higher Consciousness. So it Is and will Be.

Vanuit het Centrum, Gronding en Verankering, Moge Allen zijn in het binnenkomen van de Innerlijke Sjamaan in zijn Chakana die kan reizen zonder fysiek zich te verplaatsen naar overal of iets. Wie jij nu bent, is alles wat je ooit wilde. Deze aanwezigheid is de sleutel tot het realiseren van je dromen. Ontvang wat er nu is. Om een nieuwe spiraal cyclus te starten die de opheffing en de uitlijning toelaat om te creëren hoe je in de wereld wilt zijn. Deze visie kan worden gecreëerd vanuit een hoger bewustzijn. Dus het is en zal zijn.
20170626_062826
Gratitude – Dankbaarheid

 

 

 

 

Tag Cloud