A great WordPress.com site

Posts tagged ‘Crystal Skulls’

Full Moon Ceremony/Volle Maan Ceremonie – 3:3:1

Full Moon Ceremony “The Magic of Release” – December 3, 2017

Volle Maan Ceremonie “De Magie van Loslaten” – 3 december, 2017

20171202_115119-2004674596.jpg

Connect with the Crystalline Rainbow Love Light embrace that surrounds Mother Earth to discover, share and give expression to insight in Openness.

Verbind je met de Kristallijnen Regenboog Liefdes Light die Moeder Aarde omarmt om te ontdekken, delen en expressie te geven aan inzichten in openheid.

 

20171202_115135-321972050.jpg

From the East, the supportive energy spiral movement of Instinctual Life Force shedding the old skin to reveal the new via sensitivity of nourishment, grounding, breathing, stretching, dancing and creativity.

Vanuit het Oosten, de ondersteunende energetische spiralen beweging van instinct levenskracht het loslaten van de oude huid om de nieuwe huid te openbaren via sensitiviteit van voeding, gronding, Ademhaling, strekken, dansen en creativiteit.

 

20171202_1151472014646207.jpg

From the North, the Highest Good for All (Higher Self) including Light Guidance, energetic spiral movement of the revelation of life and death; the realm of neutrality which facilitates bridging and connection; intimate exchange with the spirit of the Ancient Ancestors.

Vanuit het Noorden, het Hoogste Goed voor Allen (Hogere Zelf) inclusief Licht Begeleiding, energetische spiralen beweging van de openbaring van leven en dood; het rijk van neutraliteit dat de overbrugging en verbinding vergemakkelijkt; intieme uitwisseling met de geest van Oude Voorouders.

 

20171202_115156-925611392.jpg

From the West, the challenge, strengthening and open opportunity of the energetic spiral movement of the Source Seed of Growth and Development in germination of this Galactic Year its potential flowering.

Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid van de energetische spiralen beweging van de Bron Zaad van Groei en Ontwikkeling die ontkiemd in deze Galactische Jaar met zijn potentieel en bloei.

 

From the South, the energetic spiral movement of the hidden power that flourishes into the Consciousness step by step accomplishment that touches and embraces the idea or project so that understanding can be expressed via artistry, craft and skills to uplift ourselves, our community and our environment.

Vanuit het Zuiden, de energetische spiralen beweging van de verborgen kracht die stap voor stap tot boei komt in het Bewustzijn dat het idee of project raakt en omarmt, zodat het begrip kan worden uitgedrukt via kunst, ambachten en vaardigheden in onszelf, onze gemeenschap en onze omgeving te verheffen.

 

20171202_115246130596432.jpg

Within the energetic spiral movement of the Center, grounding and anchoring is the open space of play; enchantment emerges from receptivity to the expansion of the present Now with the light tools of authenticity, transparency and healing within timelessness.

Binnenin de energetische spiraalbeweging van het Centrum, Aarding en Verankering in de open ruimte van spelen; de betovering komt voort uit ontvankelijkheid voor de uitbreiding in het Heden. Nu met de licht instrumenten van authenticiteit, transparantie en genezing binnen tijdloosheid.

20171202_1153121357309542.jpg

Gratitude, Dankbaarheid

Half Moon Ceremony – Halve Maan Ceremonie

Sunday, November 26, 2017

The Collective of Inner and

Outer Resources Empowerment –

Half Moon Ceremony with Stones

20171126_022832-782520815.jpg

Zondag, 26 November, 2017

Het Verzamelen van Inwendige en

Uitwendige Bronnen Bekrachtiging –

Halve Maan Ceremonie met Stenen.

20171126_022851-1361076314.jpg

From the East may flow for the Highest Good for All the free choice of Wisdom in the Now.

Vanuit het Oosten moge stromen voor het Hoogste Goed voor Allen de vrije keus van Wijsheid in het Nu.

 

From the North may the vision BE created of Highest Consciousness for the Highest Good for All-in the Now.

Vanuit het Noorden moge de visie ZIJN de creatie van Hoger Bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

 

From the West may the spiral movement BE the navigation of evolution in synchronicity with the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Westen moge de spiralen beweging ZIJN de navigatie van evolutie in synchroniciteit voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_023019-1627592690.jpg

 

From the South may the Inner spiral movement BE the receptiveness of enchantment in the magical timelessness of consciousness for the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Zuiden moge de spiralen beweging ZIJN de ontvankelijkheid in de betoverende magische tijdloosheid van bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_034028-304241303.jpg

 

Now Center, Ground and Anchoring of the step by step empowerment of Accomplishment, Understanding and Wholeness for the Highest Good for All.

Centreer, Grond en Veranker Nu de stap voor stap bekrachtiging van Volbrenging, Begrijpen en Heelwording voor het Hoogste Goed voor Allen.

20171126_023102717637729.jpg

 

 

Gratitude/Dankbaarheid

20171126_0230431959169973.jpg

The Ancient Trust of Synchronized Development via Crystal Elders.

The Ancient Trust of Synchronized Development via Crystal Elders.

Het Oer vertrouwen van Synchroniciteit Ontplooiing via de Kristallen Ouderen.

naamloos

Prayer for the Highest Good for All:

Gebed voor het Hoogtes Goed voor Allen:

20171031_145251-1937337549.jpg

May All BE in the natural supportive energy bubble of gathering inner and outer resources of empowerment in Cosmic Order in the Presence of Now.

Moge Allen ZIJN in de natuurlijke ondersteunende energie bel van het verzamelen van innerlijke en uitwendige bronnen in Kosmische Orde in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145312-234123956.jpg

May All BE within the Higher Self with Divine Guidance energy bubble of the purified Universal Water of observation without judgement in the Presence of Now.

Moge Allen ZIJN binnenin het Hogere Zelf met Begeleiding energie bel van gezuiverde Universele Water van observeren zonder oordeel in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145331748715869.jpg

May All BE ready to face the challenge, strengthening and opportunity energy bubble of Humor within the Playful Magical Innocent Child to receive the gift of Life in the Presence of Now.

Moge Allen klaar ZIJN om uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid energie bel van Humor binnen het Speelse Magische Onschuldige Kind om te ontvangen het geschenk van het leven in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145349-1116703735.jpg

May All Be open to notice the hidden power within the unconscious energy bubble to allow it to move into the blooming Universal Fire Lotus of Universal Consciousness and Unconditional Love in the Presence of Now.

Moge Allen open ZIJN om op te merken de verborgen kracht binnenin het onbewust zijn energie bel om het voort te bewegen in de bloei van het Universele Vuur Lotus van Universele Bewustzijn en Onvoorwaardelijke Liefde in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145423-753153474.jpg

May All BE centered, grounded and anchored in the Birth of Nourishing Nature of Ancient Trust in the Presence of Now.

Moge Allen ZIJN gecentreerd, gegrond en verankerd in de Geboorte van Voedende Natuur van Oeroud Vertrouwen in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_1454581334325567.jpg

The Jewel of Gratitude. De Juweel van Dankbaarheid

Full Moon – October 5, 2017 – Volle Maan

Prayer and Resonance of Full Moon – October 5, 2017

Gebed en Resonantie van de Volle Maan – 5 oktober, 2017

20171004_174337.jpg

Within the Infinite Love, Infinite Light, Infinite Wisdom and Healing we gather inner and outer resources to empower All for the Highest Good.

Binnenin de Oneindig Liefde, Oneindig Licht, Oneindig Wijsheid en Heling verzamelen Allen de inwendige en uitwendige bronnen van bekrachtiging voor het Hoogste Goed.

20171004_174308.jpg

In the spiral movement of the East of Natural support we seed the potential empowerment of growth and development.

In de spiralen beweging van het Oosten van Natuurlijke ondersteuning plaatsen wij het zaad van potentieel bekrachtiging van groei en ontwikkeling20171004_174403.jpg

In the spiral movement of the North of the Higher Selves or Highest Good together with Divine Guidance we embrace the Silence, Intuition and Abundance.

In de spiralen beweging van het Noorden van het Hogere Zelven of Hoogste Goed samen met Begeleiding omarmen wij de Stilte, Intuïtie en Overvloed.

20171004_174417.jpg

In the spiral movement of the West of challenges, strengthening and opportunity we follow our instincts and body wisdom of sensitivity.

In de spiralen beweging van het Westen van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid volgen wij de instincten en lichaamswijsheid van sensitiviteit.

20171004_174432.jpg

In the spiral movement of the South of the Hidden Power revealed into the Consciousness we allow and surrender to let die or release that which no longer serves the Highest Good for All in the Presence of Now to create an open space of opportunity.

In de spiralen beweging van het Zuiden van de Verborgen Kracht die zich openbaard in het Bewustzijn geven wij ons over om te laten afsterven of loslaten datgene wat niet langer meer dient aan het Hoogste Goed in de Aanwezigheid van Nu om te creëren een open ruimte van gelegenheid.

20171004_174442.jpg

In the spiral movement of Centering, Grounding and Anchoring with the light code 135:5:16 Electric Deer Moon we create the vision of a Higher Consciousness for All.

In de spiralen beweging van Centreren, Gronden en Verankeren met de licht code 135:5:16 Elektrische Hert Maan creëren wij de visie van een Hogere Bewustzijn voor Allen.

Ixchel

Gratitude, Dankbaarheid

Crystals and the Magic of a Playful Child

20171001_133349.jpg

20171001_133433.jpg

20171001_133459.jpg

20171001_133516.jpg

20171001_133544.jpg

20171001_133534.jpg

 

Crystal Elders gathering for Peace

Light Energy Bubble for All

Infinite Peace, Infinite Respect, Infinite Safety and Infinite Dignity

September 20 through September 23

20170918_202228

The East spiral movement of natural support for the Highest Good for All.

20170918_202059

The North spiral movement of Highest Good or Higher Self with Divine Guidance.

20170918_202838

The West spiral movement of challenge, strengthening and opportunity for the Highest Good for All.

20170918_202138

The South spiral movement of the hidden power revealed into the consciousness to flourish and flower for the Highest Good for All.

20170918_203907

The centering, grounding and anchoring of Together for Peace, Respect, Safety and Dignity for the Highest Good for All together with the Light codes: 120:3:1 New Moon, 121:4:2 International Day of Peace, 122:5:3 Equinox and 123:6:4 Electric Deer Moon the Unconditional Love, Birthing the nourishing nature, Spirit Breath of Communication and the innocent, vulnerable magical playfulness of the Divine Child within.

Gratitude

20170918_202310

Crystal Elders resonating the Highest Good for All

Prayer – September 9, 2017

20170908_184625

May All gather inner and outer resources within and for others to be empowered in Love Light Radiance.

20170908_184708

From the East spiral movement may we All Be in the natural supportive flow of Heart Love Light Loyalty in our relationships.

20170908_184747

From the North spiral movement may we All Be in the Highest Good or Higher Self light bubble with Guidance in the cycle of Mother Earth’s loving leading empowerment to move, release and trust in the navigation and evolutionary synchronicity.

20170908_184819

From the West spiral movement may we All face the challenges, strengthening and opportunity of self-generative energy, transformation and healing to be in Divine Truth of Love, Tenderness and Vision that will transform All.

20170908_184853

From the South spiral movement may we All allow and surrender to the power within to awaken to the Divine Wisdom of Free Will to Be for every living creature and Human upon this Sacred Earth. Allow the flowering to flourish.

20170908_184916

Now we center, ground and anchor with the Great Sun and Crystalline Core of Earth to Be with All in this Light protective bubble of purifying Galactic Water flow.

20170908_184938

Gratitude Light Blessings for the Highest Good for All.

Beams of Light

Tag Cloud