Crystalline Rainbow

Posts tagged ‘Crystals’

Manifest the Navigation of Life Force and Instinct

Crystalline Elders resonating for the Highest Good for All

20180204_103539-906309889.jpg

East supportive spiral movement flow

20180204_103549-905914914.jpg

North Highest Good with Divine Guidance spiral movement flow

20180204_103610-952605434.jpg

West the challenges, strengthening and opportunity spiral movement flow

20180204_103619415537368.jpg

South hidden power revealed to flourish and flower

20180204_103635-1262672950.jpg

Gratitude

20180204_103539-1434065016.jpg

 

 

The Crystal Yellow Seed New Year – Prayer and Sound – Wednesday, July 26, 2017 – in English and Nederlands

Rainbow Welcome and Connection Prayer in the Spiral Movement

of the Crystal Yellow Seed Year

and Magnetic Bat Moon

via Crystal Ancient Elders together with Sound

 

Regenboog Welkom en Verbinding Gebed in de Spiralen Beweging

van de Kristallen Gele Zaad Jaar

en Magnetische Vleermuis Moon

via de Kristallen Oeroudere samen met Geluid.

 

https://soundcloud.com/c-harren-centrum-liefde/sounds-from-tuesday-morning-1

 

In the flow of the Crystal Yellow Seed New Year and the Magnetic Bat Moon on Wednesday, July 26, 2017. Let All Be in the flow of working together in exploration, sharing and expression of insight in Openness and Love Light within the Rainbow.

20170725_061331

In de stroming van de Kristallen Gele Zaad Nieuwe Jaar en de Magnetische Vleermuis Maan op Woensdag, 26 juli 2017. Laat Allen Zijn in de stroming van het samenwerken in ontdekkingen, delen en expressie aan inzichten in openheid en liefdes licht binnenin de Regenboog.

 

May the natural supportive Vision BE created for All on this Sacred Earth as it moves the spiral from the East.

20170725_060525

Moge de natuurlijke ondersteunende Visie in Zijn worden gecreëerd voor Allen op deze Aarde terwijl het beweegt in de spiraal vanuit het Oosten.

 

May Guidance from within allow the questioning to be answered in Divine Intelligence from the North.

20170725_060541

Moge Begeleiding vanuit binnenin toegestaan worden in vragen stellen die beantwoord worden in Intelligentie vanuit het Noorden.

 

May Challenges, Strengthening and Opportunity in this spiral movement of the West Be the Magical Timelessness within the Wizard or Inner Shaman to receive what is there Now.

20170725_060552

Moge Uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheden in deze spiralen beweging vanuit het Westen Zijn de Magische Tijdloosheid binnenin de Magiër of Innerlijke Sjamaan om te ontvangen wat er Nu is.

 

May the Hidden Power be revealed in the consciousness of the South to stabilize the spiral movement of trust in the evolution in its navigation and synchronicity.

20170725_060606

Moge de Verborgen Kracht zich openbaren in het bewustzijn van het Zuiden om te stabiliseren de spiralen beweging van vertrouwen in de evolutie in zijn navigatie en synchroniciteit.

 

Now we All center, ground and anchor the spiral movement of the Rainbow in Conscious Universal gathering of working together to seed this germination of ripening flowers that flourish in action, potential, growth and development.

20170725_060625

Nu centeren, gronden en verankeren Allen in deze spiralen beweging van de regenboog in het bewustzijn van Universele bijeenkomsten of het samenwerken om te zaaien deze opbloei van rijpen bloemen die opbloeien in actie, potentieel, groei en ontwikkeling.

 

Oh Yum Hunab Ku Evam Maya E Ma Ho

All Hail the Harmony of Spirit and Nature

Wees Gegroet de Harmonie van Geest en Natuur.

Day out of time

Gratitude

Dankbaarheid

Crystal Elders resonating the Galactic Directions

20170224_123759.jpg 

From the East, House of Light, House of Love Light Birth Being

May Divine Wisdom BE the insight of clarity with the instinct of Life Force.

 

Vanuit het Oosten, Huis van Licht, Huis van Licht Geboorte Zijn

Mogen Heilige Wijsheid ZIJN in inzicht van helderheid met het instinct van Levenskracht.

 

20170224_123857.jpg

From the North, House of Night and Darkness,

May Divine Wisdom ripen so we may see, feel and know all from within.

May we breathe and communicate together with Spirit to All be inspired.

 

Vanuit het Noorden, Huis van Nacht en Duisternis.

Mogen Wijsheid binnenin rijpen zodat wij kunnen zien, voelen en alles weten.

Mogen wij Ademhalen en communiceren met de Geest die ons allen inspireert.

 

20170224_123915.jpg

From the West, House of Transformation,

May Divine Wisdom BE radiant on our pathway and transforming so we may do what is asked for.

May the Cosmic Seed flower in fertile ground.

 

Vanuit het Westen, Huis van Transformatie

Mogen Heilige Wijsheid stralend ZIJN op onze pad en transformeren zodat wij doen wat wordt gevraagd.

Mogen het Kosmische Zaad bloeien in vruchtbare grond.

 

20170224_124013.jpg

From the South, House of the Eternal Sun,

May Purity reap the harvest so we may enjoy the fruition of Universal Being in relationships.

May fulfillment of passion, creation and deeds BE materialized so that we Understand All relationships.

Vanuit het Zuiden, Huis van de Eeuwige Zon

Mogen Zuiverheid zich oogsten zodat wij allen kunnen genieten van de vruchtbaarheid van Universele Zijn in allen relaties.

Mogen de vervulling van passie, creatie en daden zich materialiseren in begrip in Allen relaties.

 

20170224_124120.jpg

From Above, House of Heaven or Spirit or Cosmos

May Star, Planetary, Suns Elders and Ancient Ancestors be with us now.

Vanuit Boven, Huis van de Hemel of Geest of Kosmos

Mogen de Sterren Ouderen, Planetaire Licht Wezens, Zonne Wezen en Oeroudere met ons Allen NU Zijn.

 

20170224_124035.jpg

From Below, House of Earth,

May the Pure Heartbeat of her Crystal Core bless us in harmony, love and peace in All relationships.

 

Vanuit Beneden, Huis van de Aarde,

Mogen de Zuivere Hartslag van haar Kristallijnen Kern zegen ons in harmonie, Liefde en vrede in Allen relaties.

 

unfolding_rainbow_synth_flower_by_wolfepaw

From the Center, which is everywhere and nowhere in the Here and Now.

May everything be known as the Golden Rainbow Sparkle Light of Mutual Love in All Relationships.

 

Vanuit het Centrum, die overall is en nergens in het Hier en Nu.

Mogen alles ZIJN in Weten, als een Gouden Regenboog Glinsterende Licht van Liefde in allen relaties.

 

*Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

Oh Yum, Hunab Ku, Evam Maya E Ma Ho!

*translation:

“Oh Mother, Source – the Harmony of Mind and Nature”.

This phrase combines Mayan and Tibetan language.

 

*vertaling:

“Oh Moeder Bron – de Harmonie van Geest en Natuur”.

Dit combineert de Maya en Tibetaanse taal.

communion-frank-howell

Gratitude – Dankbaarheid

 

 

 

The Spiral Movement of the Crystalline Challenge of Truthful Cosmic Order in its Transformation of Love.

De Spiralen beweging van de kristallijnen uitdaging van de Kosmische waarheid in zijn transformatie van Liefde.

Overview: Crystal Elders resonating in the flow of the Penumbral Lunar Eclipse Full Moon of February 10/11, 2017.

Overzicht: Oerkristallen Ouderen resoneren de stroming van de Penumbral Lunar Eclipse Volle Maan van 10/11, 2017.

20170207_175802.jpg

20170210_083512.jpg

From the East the supportive lunar challenge and electric service of nourishing nature and unconditional Love via the crystalline snowflakes.

Vanuit het Oosten de ondersteunende lunaire uitdaging en elektrische dienstbaarheid van voedende natuur en onvoorwaardelijke Liefde via de kristallijnen sneeuwvlokken.

20170207_175820.jpg

From the North the Higher Self with guidance lunar challenge and electric service of Heart Loyalty in All relationships and intuitive dreams of abundance for All.

Vanuit het Noorden het Hogere Zelf met begeleiding lunaire uitdaging en elektrische dienstbaarheid van hart Loyaliteit in allen relaties en intuitieve dromen van overvloed voor Allen.

20170207_175832.jpg

From the West, the strengthening and open opportunity lunar challenge and electric service of Harmony via Artistic Skills of beauty and elegance in the movement of trust and purification.

Vanuit het Westen de bekrachtiging en open gelegenheid lunaire uitdaging en elektrische dienstbaarheid van Harmonie via Artistieke vaardigheden van schoonheid en elegantie in de beweging van vertrouwen en zuiverheid.

20170207_175846.jpg

From the South, the hidden power of awakening flourishing flower lunar challenge and electric service of Abundance within the silent sanctuary of peace and communication breathing with Spirit.

Vanuit het Zuiden, de verborgen kracht van ontwakende bloeiende bloem lunaire uitdaging en elektrische dienstbaarheid van Overvloed binnenin de stille Heiligdom van Vrede en communicatie ademhaling van de Geest.

20170207_175903.jpg

To Center, Ground and Anchor in the Presence of Now reflecting the Cosmic Order within the transformational catalyzing of never ending self-generative energy.

 

Om te centeren, gronden en verankeren de aanwezigheid van Nu welke reflecteert de Kosmische Order binnenin de transformatie kanalisatie van oneindige zelf-generatieve energie.

20170207_175917.jpg

Gratitude Blessings to All in this Lunar Eclipse Full Moon. Planets: Mercury, Neptune, Pluto, Saturn, Uranus, Venus.

Dankbaarheid aan Allen in deze Lunaire Eclips Volle Maan. Planeten: Mercurius, Neptunus, Pluto, Saturnus, Uranus, Venus.

20170207_175929.jpg

Worldwide Group Skype Transmission

20161018_112748.jpg

 

Be welcome to share our Heart Love as One together with the Circle of the Ancient Ones via Skype on Friday, November 11, 2016 at 9 p.m. Amsterdam Time.

We will start by calling upon the Sacred Directions together with the Crystal Elders, Sacred Music Instruments and Silence.

Please connect via Skype Carla Harren, Heerhugowaard so that we can add you to the group or send a message to charren@kpnplanet.nl

.

Gratitude Always

Lunar Moon of Challenge

Lunar Moon of Challenge – Tuesday, August 23 through Monday, September 19, 2016

Inclusive Annular Solar Eclipse New Moon, New Galactic Spin and Penumbral Lunar Eclipse Full Moon.

naamloos (2)

The Lunar Moon of Challenge resonates with the totem animal Scorpion – Transformation, Defensiveness/Protection and Passion/Isolation

Stabilize, polarize, challenge

In the yearly Tzolkin Wave spell, the process of 13 steps flows via the First Moon where you have set your goal. With the second moon you take a look at what takes you away from your goal; what is the challenge? Which obstacles lie on your path? The second step stabilizes the positive energy of enthusiasm with starting a new project. Do not let yourself be lead astray to go into action to clear the obstacles. That will come later on. Gather first all the material.

Be honest in recognising your limitations to overcome them and embrace them.

Mother Moon shows us polarity: we can only see her from one side. When we look at this on the surface we forget the other side,

You can experience this in various ways. Most often we strive towards the one side (light) and wish to stay away from the other (shadow). But this is the aspect of yourself where you want to turn away from, although it sets you into uplifting flow. This is where your motivation for movement comes from, it gives energy. It is looking at your shadow where your soul grows and develops! This stimulates and is the challenge.

This asks us to look at the other side with Loving resonance; the shadow, it sets it into motion. Embrace your shadow.

Totem Animal Scorpion

 Scorpion%20Animal%20Totem

Scorpion sheds her exoskeleton several times in her life.  The medicine in this is that of death/rebirth/transformation.  By doing this she is asking you to take a look at the things and people in your life that no longer serve you.  Scorpion has multiple eyes so evaluate your surroundings with a critical eye.  Release your old baggage, let go of objects that clutter your space/home and purge the negative energy of those who are co-dependent on you and to whom you enable.  Focus on your purge so that you can take you own steps forward with clear decisions for what you want for your life.

Scorpion’s physical appearance shows the medicine of defensiveness and/or protection.  Her exoskeleton is a symbol for self protection while her pincers and tail are used for defense of herself and her offspring when she gives birth.  She is teaching that it is important to have your barriers/boundaries up if you want to survive, but you also need to learn when to let them down.  Sometimes being vulnerable is necessary and learning to balance when to guard and when to let down your guard is a balancing act.  Use your pincers for control/keeping “predators” at a distance, but more importantly they are a reminder for the use of self-control so that you stay on your path.  The tail signifies the ability to strike with your full potential when the time is right.

Scorpion is usually a solitary animal but when it comes time for mating they do a passionate/elaborate “dance” but when they have completed their ritual they go their separate ways.  This symbolizes the nature or cycles of relationships and how important it is to not be overly attached to people who come into your life.  There is a reason/lesson for you to learn from that relationship.  Sometimes they leave so that something new/better/exciting/different can enter.  She is also showing you that you need to be content with being alone, which means you need to learn to accept and love yourself.  Do you balance your relationships with periods of solitude?  It is also important to control your passions.  Controlling your passions/desires allows you to direct your energy appropriately and it will determine whether your transformations will occur in the midst of calmness or chaos.  Do you allow your passions to override your common sense?

Crystals to remind you of Scorpions medicine/messages are:

Transformation: Malachite Narmada River Shiva Lingam Dendrite on Marl Green Calcite

Defensiveness/Protection: Apache Tears Bronzite Dalmatian Jasper Chiastolite

Passion/Isolation: Rose Quartz Prasiolite Garnet Ruby

https://www.healingcrystals.com/Scorpion__Animal_Totem_Articles_14213.html

 

This Moon resonates at Lunar 1 via the Crown with

MANIK, Blue_HandKin 247: Manik Ox Lahun, Blue Cosmic Hand. The attraction to unite, initiating the new creation within the Higher Goal and Divine Will to touch, to set about and to accomplish the idea with a form, from here comes the Divine Understanding. Hand represents action, creating something, to help and assist the healing.

This Moon ends to start a new beginning at Lunar 28 via the Heart with

IX.White WizardKin 14: Hun Ix, White Magnetic Wizard. The attraction to unite, initiating the new creation within the Higher Goal and Divine Will of the Inner Shaman who can travel without having to move from one place to another. Who you are now and where you are now is everything you ever wished for. This Presence or Now is the key to realizing your dreams. Receive what is in the now.

 

Communication within listening and speaking – Light Code 242:8:24

Crystal Elders and Ancient Ones resonating via Spirit:

20160818_083430.jpg

We stand for the flow of integrity, integration and harmony

To navigate the evolution of synchronicity

To release let die opening to the opportunity

As we all have a Divine Free Will of Choice

Strengthening Divine Wisdom

Awakening within the Transformation

Centering, grounding and anchoring the downloading

of Communication Listening and Speaking

So be it.

20160818_083430.jpg

20160818_083404.jpg

 

 

Tag Cloud