A great WordPress.com site

Posts tagged ‘Kristallen’

Full Moon Ceremony/Volle Maan Ceremonie – 3:3:1

Full Moon Ceremony “The Magic of Release” – December 3, 2017

Volle Maan Ceremonie “De Magie van Loslaten” – 3 december, 2017

20171202_115119-2004674596.jpg

Connect with the Crystalline Rainbow Love Light embrace that surrounds Mother Earth to discover, share and give expression to insight in Openness.

Verbind je met de Kristallijnen Regenboog Liefdes Light die Moeder Aarde omarmt om te ontdekken, delen en expressie te geven aan inzichten in openheid.

 

20171202_115135-321972050.jpg

From the East, the supportive energy spiral movement of Instinctual Life Force shedding the old skin to reveal the new via sensitivity of nourishment, grounding, breathing, stretching, dancing and creativity.

Vanuit het Oosten, de ondersteunende energetische spiralen beweging van instinct levenskracht het loslaten van de oude huid om de nieuwe huid te openbaren via sensitiviteit van voeding, gronding, Ademhaling, strekken, dansen en creativiteit.

 

20171202_1151472014646207.jpg

From the North, the Highest Good for All (Higher Self) including Light Guidance, energetic spiral movement of the revelation of life and death; the realm of neutrality which facilitates bridging and connection; intimate exchange with the spirit of the Ancient Ancestors.

Vanuit het Noorden, het Hoogste Goed voor Allen (Hogere Zelf) inclusief Licht Begeleiding, energetische spiralen beweging van de openbaring van leven en dood; het rijk van neutraliteit dat de overbrugging en verbinding vergemakkelijkt; intieme uitwisseling met de geest van Oude Voorouders.

 

20171202_115156-925611392.jpg

From the West, the challenge, strengthening and open opportunity of the energetic spiral movement of the Source Seed of Growth and Development in germination of this Galactic Year its potential flowering.

Vanuit het Westen, de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid van de energetische spiralen beweging van de Bron Zaad van Groei en Ontwikkeling die ontkiemd in deze Galactische Jaar met zijn potentieel en bloei.

 

From the South, the energetic spiral movement of the hidden power that flourishes into the Consciousness step by step accomplishment that touches and embraces the idea or project so that understanding can be expressed via artistry, craft and skills to uplift ourselves, our community and our environment.

Vanuit het Zuiden, de energetische spiralen beweging van de verborgen kracht die stap voor stap tot boei komt in het Bewustzijn dat het idee of project raakt en omarmt, zodat het begrip kan worden uitgedrukt via kunst, ambachten en vaardigheden in onszelf, onze gemeenschap en onze omgeving te verheffen.

 

20171202_115246130596432.jpg

Within the energetic spiral movement of the Center, grounding and anchoring is the open space of play; enchantment emerges from receptivity to the expansion of the present Now with the light tools of authenticity, transparency and healing within timelessness.

Binnenin de energetische spiraalbeweging van het Centrum, Aarding en Verankering in de open ruimte van spelen; de betovering komt voort uit ontvankelijkheid voor de uitbreiding in het Heden. Nu met de licht instrumenten van authenticiteit, transparantie en genezing binnen tijdloosheid.

20171202_1153121357309542.jpg

Gratitude, Dankbaarheid

Half Moon Ceremony – Halve Maan Ceremonie

Sunday, November 26, 2017

The Collective of Inner and

Outer Resources Empowerment –

Half Moon Ceremony with Stones

20171126_022832-782520815.jpg

Zondag, 26 November, 2017

Het Verzamelen van Inwendige en

Uitwendige Bronnen Bekrachtiging –

Halve Maan Ceremonie met Stenen.

20171126_022851-1361076314.jpg

From the East may flow for the Highest Good for All the free choice of Wisdom in the Now.

Vanuit het Oosten moge stromen voor het Hoogste Goed voor Allen de vrije keus van Wijsheid in het Nu.

 

From the North may the vision BE created of Highest Consciousness for the Highest Good for All-in the Now.

Vanuit het Noorden moge de visie ZIJN de creatie van Hoger Bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

 

From the West may the spiral movement BE the navigation of evolution in synchronicity with the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Westen moge de spiralen beweging ZIJN de navigatie van evolutie in synchroniciteit voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_023019-1627592690.jpg

 

From the South may the Inner spiral movement BE the receptiveness of enchantment in the magical timelessness of consciousness for the Highest Good for All in the Now.

Vanuit het Zuiden moge de spiralen beweging ZIJN de ontvankelijkheid in de betoverende magische tijdloosheid van bewustzijn voor het Hoogste Goed voor Allen in het Nu.

20171126_034028-304241303.jpg

 

Now Center, Ground and Anchoring of the step by step empowerment of Accomplishment, Understanding and Wholeness for the Highest Good for All.

Centreer, Grond en Veranker Nu de stap voor stap bekrachtiging van Volbrenging, Begrijpen en Heelwording voor het Hoogste Goed voor Allen.

20171126_023102717637729.jpg

 

 

Gratitude/Dankbaarheid

20171126_0230431959169973.jpg

The Ancient Trust of Synchronized Development via Crystal Elders.

The Ancient Trust of Synchronized Development via Crystal Elders.

Het Oer vertrouwen van Synchroniciteit Ontplooiing via de Kristallen Ouderen.

naamloos

Prayer for the Highest Good for All:

Gebed voor het Hoogtes Goed voor Allen:

20171031_145251-1937337549.jpg

May All BE in the natural supportive energy bubble of gathering inner and outer resources of empowerment in Cosmic Order in the Presence of Now.

Moge Allen ZIJN in de natuurlijke ondersteunende energie bel van het verzamelen van innerlijke en uitwendige bronnen in Kosmische Orde in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145312-234123956.jpg

May All BE within the Higher Self with Divine Guidance energy bubble of the purified Universal Water of observation without judgement in the Presence of Now.

Moge Allen ZIJN binnenin het Hogere Zelf met Begeleiding energie bel van gezuiverde Universele Water van observeren zonder oordeel in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145331748715869.jpg

May All BE ready to face the challenge, strengthening and opportunity energy bubble of Humor within the Playful Magical Innocent Child to receive the gift of Life in the Presence of Now.

Moge Allen klaar ZIJN om uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid energie bel van Humor binnen het Speelse Magische Onschuldige Kind om te ontvangen het geschenk van het leven in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145349-1116703735.jpg

May All Be open to notice the hidden power within the unconscious energy bubble to allow it to move into the blooming Universal Fire Lotus of Universal Consciousness and Unconditional Love in the Presence of Now.

Moge Allen open ZIJN om op te merken de verborgen kracht binnenin het onbewust zijn energie bel om het voort te bewegen in de bloei van het Universele Vuur Lotus van Universele Bewustzijn en Onvoorwaardelijke Liefde in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_145423-753153474.jpg

May All BE centered, grounded and anchored in the Birth of Nourishing Nature of Ancient Trust in the Presence of Now.

Moge Allen ZIJN gecentreerd, gegrond en verankerd in de Geboorte van Voedende Natuur van Oeroud Vertrouwen in de Aanwezigheid van Nu.

20171031_1454581334325567.jpg

The Jewel of Gratitude. De Juweel van Dankbaarheid

De Eenheid van Onvoorwaardelijke Liefde – Nieuwe Maan

 

De Eenheid Keuze van Onvoorwaardelijke Liefde

Stroming van de Nieuwe Maan

19/1:11:1

e1ba222521932dd0591596ac709c6efb--sacred-feminine-divine-feminine

 

Wees Welkom als Een in de Aanwezigheid van Nu om op reis te zijn in de natuurlijke spiralen beweging van de transformerende zelfopwekkende energie van liefde en zachtheid.

Via het Universele Vuur van Zijn, dat alles is en verbondenheid in de Eenheid van het Hoogste Goed of Hogere Zelf in Onvoorwaardelijke Liefde.

In de stroming van de spiralen beweging gaan wij de Eenheid van Uitdaging, Kracht en Openheid in van Liefde in al zijn schakeringen binnenin relaties.

Om het oer vertrouwen van de verborgen kracht van het onbewuste in de Oeroude Water geboorte te schenken in het bewustzijn van de spiralen beweging van voeding en koesteren.

 

Deze reis wordt begeleid door de Kristallen Schedels, Kristallen en de klanken van Muziek Instrumenten.

 

Datum: zondag, 19 november

Tijd: 13:00 tot ongeveer 17:00 uur

Waar: Centrum Licht & Liefde, Moutmolen 72, 1703 TN Heerhugowaard

Bijdrage: Euro 22,00 (50% gaat naar het project in Laos “Tia 5555”)

 

Mocht kristallen of kristallen schedels roepen om mee te gaan deze zijn van Harte Welkom.

20171001_133544.jpg

In Dankbaarheid

 

De Eenheid Keuze van Innerlijke Begeleiding

De Eenheid Keuze van Innerlijke Begeleiding

11:11:1

naamloos

Wees Welkom als Een in de Aanwezigheid van Nu om op reis te zijn in de natuurlijke spiralen beweging van volbrenging en heling te laten stromen.

Via de onbevreesdheid innerlijke begeleiding van vragen stellen om wijsheid te vergaren in de Eenheid van het Hoogste Goed of Hogere Zelf.

In de stroming van de spiralen beweging gaan wij de Eenheid van Uitdaging, Kracht en Openheid in van de Ademhaling in communicatie met de Grote Geest.

Om te vertrouwen op de verborgen kracht van het onbewuste in het Universele Water bewustzijn van de spiralen beweging van zuiverende energie.

 

Deze reis wordt begeleid door de Kristallen Schedels, Kristallen en de klanken van Muziek Instrumenten.

 

Datum: zaterdag, 11 november

Tijd: 13:00 tot ongeveer 17:00 uur

Waar: Centrum Licht & Liefde, Moutmolen 72, 1703 TN Heerhugowaard

Bijdrage: Euro 22,00 (50% gaat naar een project in Laos “Tia5555”

20170908_184938

Mochten kristallen of kristallen schedels roepen om mee te gaan deze zijn van Harte Welkom.

In Dankbaarheid

De Eenheid van Innerlijke Communicatie

hXubS6o

De Eenheid van Innerlijke Communicatie

1:11:1

 

Wees Welkom als Een in de Aanwezigheid van Nu om op reis te zijn in de natuurlijke spiralen beweging synchroniciteit deze te laten stromen.

Via de Voedende en Inspirerende Adem van de Geest communiceren wij met de Eenheid van flexibiliteit en veranderingen in deze spiralen beweging.

In de stroming van de spiralen beweging gaan wij de Eenheid van Uitdaging, Kracht en Openheid in van de Keuze van Vrije Wil in zijn Wijsheid en Bevrijding.

Om te transformeren de verborgen kracht van het onbewuste in bewustzijn van de spiralen beweging van zelfopwekkende energie.

 

Deze reis wordt begeleid door de Kristallen Schedels, Kristallen en de klanken van Muziek Instrumenten.

 

Datum: woensdag, 1 november

Tijd: 20:00 tot ongeveer 22:00 uur

Waar: Centrum Licht & Liefde, Moutmolen 72, 1703 TN Heerhugowaard

Bijdrage: Euro 11,00

Mochten Kristallen en Kristallen schedels zich reopen om mee te gaan tijdens deze avond ze zijn van Harte Welkom.

In Dankbaarheid.

 

20171019_180426-1686569390.jpg

Full Moon – October 5, 2017 – Volle Maan

Prayer and Resonance of Full Moon – October 5, 2017

Gebed en Resonantie van de Volle Maan – 5 oktober, 2017

20171004_174337.jpg

Within the Infinite Love, Infinite Light, Infinite Wisdom and Healing we gather inner and outer resources to empower All for the Highest Good.

Binnenin de Oneindig Liefde, Oneindig Licht, Oneindig Wijsheid en Heling verzamelen Allen de inwendige en uitwendige bronnen van bekrachtiging voor het Hoogste Goed.

20171004_174308.jpg

In the spiral movement of the East of Natural support we seed the potential empowerment of growth and development.

In de spiralen beweging van het Oosten van Natuurlijke ondersteuning plaatsen wij het zaad van potentieel bekrachtiging van groei en ontwikkeling20171004_174403.jpg

In the spiral movement of the North of the Higher Selves or Highest Good together with Divine Guidance we embrace the Silence, Intuition and Abundance.

In de spiralen beweging van het Noorden van het Hogere Zelven of Hoogste Goed samen met Begeleiding omarmen wij de Stilte, Intuïtie en Overvloed.

20171004_174417.jpg

In the spiral movement of the West of challenges, strengthening and opportunity we follow our instincts and body wisdom of sensitivity.

In de spiralen beweging van het Westen van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheid volgen wij de instincten en lichaamswijsheid van sensitiviteit.

20171004_174432.jpg

In the spiral movement of the South of the Hidden Power revealed into the Consciousness we allow and surrender to let die or release that which no longer serves the Highest Good for All in the Presence of Now to create an open space of opportunity.

In de spiralen beweging van het Zuiden van de Verborgen Kracht die zich openbaard in het Bewustzijn geven wij ons over om te laten afsterven of loslaten datgene wat niet langer meer dient aan het Hoogste Goed in de Aanwezigheid van Nu om te creëren een open ruimte van gelegenheid.

20171004_174442.jpg

In the spiral movement of Centering, Grounding and Anchoring with the light code 135:5:16 Electric Deer Moon we create the vision of a Higher Consciousness for All.

In de spiralen beweging van Centreren, Gronden en Verankeren met de licht code 135:5:16 Elektrische Hert Maan creëren wij de visie van een Hogere Bewustzijn voor Allen.

Ixchel

Gratitude, Dankbaarheid

Tag Cloud