A great WordPress.com site

Posts tagged ‘Tzolkin Maya Kalendar’

The Intelligence of Harmony (13 days and nights) Dec. 5 through Dec. 17

The Intelligence of Harmony

Yellow Wave 16

December 5 through 17 December.

Intelligent Questioning

“Fearlessness” is not a reduction of fears, but rather the capacity to go beyond fear. “Going beyond fear begins when we examine our fear … In the Shambhala tradition, discovering fearlessness comes from working with the softness of the human heart.” – Chogyam Trungpa, Rinpoche

 

De Intelligentie van Harmonie

Gele Golf 16

5 december tot en met 17 December

Flora in the Heart Artwork.Olivia Curry.Yellow Wavespell

“Fearlessness” is geen vermindering van angsten, maar eerder het vermogen om verder te gaan dan angst. “Meer dan angst overschrijden begint wanneer we onze angst onderzoeken … In de traditie van Shambhala komt het ontdekken van onbevreesdheid voort uit het werken met de zachtheid van het menselijk hart.”

– Chogyam Trungpa, Rinpoche

 

General Information/Algemene Informatie:

The spirit of the Yellow Warrior invites us to: access divine guidance; circulate fresh analysis of our convictions to assure they represent our truths; confront uncharted terrain; exercise keen awareness; embrace challenge by recognizing it as the ever-present gift of growth; understand obstacles as opportunities to strengthen ourselves; apply mindfulness (being in the Now), precision, and will; question all appearances, reference points and information to gain deeper insight and intelligence; question and confront fears in order to release their hold and transcend them; apply one-pointed focus and determination in cautiously proceeding towards goals while remaining unweighted by expectations.

 

De geest van de Gele Strijder nodigt ons uit om: toegang te krijgen tot goddelijke leiding; circuleren van een nieuwe analyse van onze overtuigingen om te verzekeren dat zij onze waarheden vertegenwoordigen; confronteer onontgonnen terrein; oefen een scherp bewustzijn; omarm uitdaging door het te erkennen als de altijd aanwezige gave van groei; obstakels te begrijpen als kansen om onszelf te versterken; pas mindfulness toe (in het Nu zijn), precisie en wil; alle verschijningsvormen, referentiepunten en informatie bevragen om dieper inzicht en intelligentie te krijgen; een vraag stellen en de confrontatie aangaan met angsten om hun greep los te laten en ze te transcenderen; pas één puntige focus en vastberadenheid toe bij het voorzichtig nastreven van doelen terwijl je niet gewogen blijft door verwachtingen.

 

December 5 is een ceremonial feast in The Netherlands of “Saint Nicholas” for All Children/Inner Child. This is when the intelligence of the Staff is gifted to All.

5 December is een ceremonie feest in Nederland van “Sinterklaas” voor Allen Kinderen/Innerlijke Kind. Dit is wanneer de intelligentie van de Staf is geschonken aan Allen.

 

Questions/Vragen:

  • How will you channel the power of Intelligence via the Staff?
  • Hoe kan jij een bekrachtiging kanaal zijn van intelligentie via de Staf?

 

  • How can you integrate the 3 forces of mind, will and spirit to pick up the staff of galactic empowerment?
  • Hoe kan je de 3 krachten van denken, wil en geest integreren en de staf oppakken van galactische bekrachtiging?
  • Do you speak the truth, listen well en never strife?
  • Spreek je de waarheid, luister je goed en ga je niet in de strijd?

 

  • In conflict situation(s) do you contemplate life through the eyes of purity to see the beauty?
  • Beschouw je in conflictsituatie (s) het leven door de ogen van puurheid om de schoonheid te zien?

Yellow Wave 16/Gele Golf 16

Wave 16

 

Yellow Magnetic WarriorKIN 196 Yellow Magnetic Warrior/Gele Magnetische Krijger

Chant: Akbal, Cib, Cimi, Chicchan

Planets/Planeten: Saturn/Saturnus, Mars, Asteroid Belt/Asteroide Gordel

 

Prayer/Gebed:

May the power of darkness and the domain of dreams energetic spiral movement support, for the Highest of All, the abundance of information in the Silence of experience(s).

Moge de kracht van de duisternis en het domein van dromen energetische spiralen beweging ondersteunen, voor het Hoogste Goed voor Allen, de overvloed van informatie in de stilte van ervaring(en).

 

May the Highest Good spiral movement be guided in fearlessness to have the courage to step forward in difficult situations to speak the truth in clarity and wisdom.

Moge het Hoogste Goed spiralen beweging geleid worden door onbevreesdheid en de moed om naar voren te treden in moeilijke situaties te spreken in de waarheid van helderheid en wijsheid.

 

May, for the Highest Good for All, face the challenges, strengthening and opportunity of this spiral movement, to release all that no longer serves the Source to BE in the reality of changes to start anew.

Moge, voor de Hoogste Goed voor Allen, het aangezicht aangaan van uitdagingen, bekrachtiging en gelegenheden in deze spiralen beweging, om los te laten dat wat niet langer de Bron dient om te Zijn in de realiteit van verandering om opnieuw te beginnen.

 

May the hidden power be revealed in this spiral movement into the consciousness of body wisdom to follow the instincts of dancing, love and artistic flow in all its creations in alignment with Source.

Moge de verborgen kracht onthuld worden in deze spiraalvormige beweging naar het bewustzijn van lichaamswijsheid om de instincten van dansen, liefde en artistieke flow in al zijn creaties te volgen in afstemming met de Bron.

 

May for the Highest Good for All BE centered, grounded and anchored the Divine Intelligence Staff in Harmony with Source.

Moge voor het Hoogste Goed voor Allen ZIJN gecentreerd, gegrond en verankerd de Heilige Intelligentie Staf in Harmonie met de Bron.

 

Yellow Warrior Wavespell

Gratitude, Dankbaarheid

Verslag van de Rondreis in Turkije – Dag 1 en Dag 2

Rondreis in Turkije (10 oktober tot 25 oktober, 2017)

Dag 1 en Dag 2.

 

Dag 1 – De reis begon vanaf Schiphol Airport naar Antalya met Corendon Airways op dinsdag, 10 oktober, 2017.

 

De spiralen energiebeweging van deze dag en avond:

naamloos (8)Gele Planetaire Zon van vervolmaking en kwaliteiten in vertrouwen en dankbaarheid.

De natuurlijke ondersteuning van transformatie die katalyseert de zelfopwekkende spiralen energie binnenin eenieder en brengt deze in schoonheid en elegantie van harmonie terwijl de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid is van een pure liefde stroming in allen relaties. Dan ontwaakt je in bewustzijn van een nieuw begin dat geboren is door een voedende koestering ’s natuur van Oer vertrouwen terwijl het geheel wordt gecentreerd, gegrond en verankerd in het Universele Vuur van Verlichting binnenin Onvoorwaardelijke Liefde en Universele Bewustzijn voor Allen.

 

Bij het vliegveld in Antalya werden wij verwelkomd door onze gids Ayden en de buschauffeur en zo kwam de groep bij elkaar voor de rondreis. Het voelde goed en afgestemd. Een korte rit naar Lara Hotel plus een welkomst diner was een traktatie van de gastvrijheid van Turkije. Het begon met 2 honden die voor de deur lagen van het Hotel volledig ontspannen toch ook opmerkzaam. Inderdaad was het ook een goede nachtrust nadat er eerst een meditatie voorafging om af te stemmen.

 

Dag 2 – Van Antalya naar de Cappadocië. Woensdag, 11 oktober, 2017 (11:10:10) Ongeveer 6 uur in de bus met tussen pauzes en bezichtiging.

De spiralen energiebeweging van deze dag en avond:

Red Spectral DragonRode Spectrale Draak van bevrijding, loslaten en overgeven in nederigheid en acceptatie.

De natuurlijke ondersteuning van de spiralen bewegende energie van inzichten en waarheid binnenin eenieder en brengt deze in de baringskracht van Moeder Aarde in het zijn van stilte en vertrouwen, vrij van gedachten en volledig in het hier en nu terwijl de uitdaging, bekrachtiging en gelegenheid is van de humor en magische speelsheid van het zuivere kind binnenin ons allen. Dan ontwaakt je in de bewustzijn golf van Onvoorwaardelijke Liefde en Universele Bewustzijn het geheel wordt dan gecentreerd, gegrond en verankerd in een nieuwe begin van vertrouwen dat gekoesterd en omarmt wordt in het Nu.

image004

Een prachtig landschap onderweg van de Taurasgebergte naar Konya.

 

Bezoek in Konya.

sultanhani-aksaray

Wij brachten een bezoek aan de “Aksaraq Sultanhan Kervansaray”. De toegang is geplaatst in het Oosten van het gebouw. Hier zie je de Heilige Geometrie dat aangeeft het Universele voor Allen. Ook de open ruimte is in de vorm van de geometrie. De gesloten ruimte met dak is vooral het mooie licht inval dat door de opening schijnt. Het is net of ook hier de tijd van de dag wordt aangegeven. Verder is hier nog een mooie video impressie https://www.youtube.com/watch?v=ioZDta2L4PU

SULTANAKSARAYPLANannotated

image179_preview

53222482

 

De ingang van het gebouw.

kervansaray-resimleri

De open ruimte waar de mensen en dieren bijeenkwamen om te eten, te slapen en in gebed te gaan.

sultanhani-caravansaray

De Moskee in het midden van de open ruimte.

Hierboven de gesloten ruimte met de lichtinval.

 

Daar tussenin ruimte voor koffie/thee pauze/toilet plus een lunch.

Om eind van de middag aan te komen in Cappadocië en het Hotel waar wij 3 nachten hebben verbleven.

 

De Nieuwe Maan – The New Moon, April 26, 2017

De Nieuwe Maan Resonantie van Kristallijnen Moed van Levenskracht – 26 April, 2017

The New Moon Resonance of Crystalline Courage of Life Force – April 26, 2017

23874_356584331097194_1720486428_n

Deze Nieuwe Maan in de trilling van voortkomende Liefde in zijn Helderheid en Puurheid ontwaakt de Ziel om zich nog meer te initiëren vanuit openheid te tonen oftewel Aanwezigheid in het Nu.

This New Moon in its vibrational forthcoming Love of Clarity and Pureness awakens the Soul to allow this initiation to be opened even more in its toning in others Be Present in the Now.

 

De Tzolkin Maya Kalender spiralen beweging:

naamloos

Kin 233 – Ca Lahun Ben, Rode Kristal Hemelwandelaar

Chant: Cimi, Chicchan, Akbal, Lamat, Ben

Planeten: Mars, Maldek, Saturnus, Venus, Mars

Toon 12: Ontdek, deel en geef expressie aan je inzichten in openheid en liefde. Creëer deze als een Universele toewijding in samenwerking met Alles.

 

Binnenin deze spiralen beweging van samenwerking is de ondersteunende natuurlijk stroming van het loslaten wat niet langer dient als een Universele Bron om een stap te nemen in nieuwe kansen in deze open ruimte. Beweeg dan verder in de resonantie van luisteren naar je instincten met zijn eigen wijsheid en lichaamswijsheid.

Ga verder in de verdieping van de spiralen beweging om uitdagingen, bekrachtiging en mogelijkheden te voelen van de overvloedige stilte van intuïtie die je van binnenin leidt om je dromen in de werkelijkheid te zetten.

 

Ontwaak in deze beweging de verborgen kracht van harmonische balans met zijn schoonheid en elegantie stralingen. Maak gebruik van je artistieke vaardigheden.

 

Centreer, grond en veranker deze ruimte om de onderzoekende ontwaken van het onbekende als kanaal boodschappen te ontvangen.

Dankbaarheid.

 

 

The Tzolkin Mayan Calendar spiral movement:

naamloos

Kin 233 – Ca Lahun Ben, Red Crystal Skywalker

Chant: Cimi, Chicchan, Akbal, Lamat, Ben

Planets: Mars, Maldek, Saturn, Venus, Mars

Tone 12: Discover, share and give expression to insights in the openness and love. Create this as a Universal devotion in working together with All.

 

Within this spiral movement of joint venture is the supportive natural flow of letting go of that which no longer serves the Universal Source to take a further step into new opportunities in this Open Space. Now move further in this resonance of listening to your instincts with its Wisdom and Body Wisdom.

 

Now go onwards in the deeper spiral movement to face and feel the challenge(s), strengthening and open possibilities of the abundant silence of inner intuitive leadership to co create the dream of reality.

 

Awaken in this spiral movement the hidden power of harmonic balance within its beauty and elegance radiance. Make use of your artistic skills for this.

 

Center, ground and anchor this open space to discover the awakening of the unknown as a channel messenger.

Gratitude Blessings

 

23874_356584331097194_1720486428_n

De Loyaliteit van Een – Samenzijn

“De Loyaliteit van Een “

naamloos

Mantra: Muluc, Cimi, Ahau, Akbal, Oc

Kin 30, Can Oc, Witte Zelfbestaande Hond

Blauwe Golf 3 – Resonate Maan van Afstemming

De Kanaal die inspireert om af te stemmen.

 

Maandag, 18 januari, 2016

 

Introductie:

Samen met een Kristal, Kristallen Schedel of a favoriete Heilige plek op Aarde, een Heilige Ceremonie of Krachtdier stem je af met een Hart Liefdes frequentie.

Sta toe om je aandacht te brengen naar de ademhaling van je neusvleugels. Je observeert de ademhaling en ga dan naar de onderbuik en observeer de ademhaling aldaar die in en uit gaat. Beinvloed niet de ademhaling en voor het geval dat je gedachten afdwalen breng deze dan op een vriendelijke manier weer terug naar de bewustzijn en nieuwsgierigheid van de ademhaling in het Nu.

Geef je over om een verbinding aan te gaan met de Kristal, Kristallen Schedel of een Heilige Plek op Aarde of je Krachtdier om samen te smelten in de spiralen beweging vn de Heilige Cirkel of Wiel.

 

De Heilige Spirale Cirkel/Wiel/Grid Reis:

Vanuit de ademhaling binnenin geef je over aan de ontwakende Aanwezigheid terwijl je binnen gaat in de Oosterlijke richting van de Tzolkin Spiralen Heilige Cirkel of Wiel met de ondersteuning van de Heilige Aarde met zijn Kristallijnen Lotus Bloem.

c6ebcbcdcd49f720f4995be980833394

Voel de hartverbinding en innerlijke zicht die beweegt van het initieren van Verenigd Zijn in Dankbaarheid voor Allen samen met:

MULUC.Red Moon  De Tzolkin code 69:4 – Galactische Activatie Portaal – Can Muluc, Red Zelfbestaande Maan – heb vertrouwen in de signalen en symbolen terwijl je ontwaakt in de herinnering van je innerlijke begeleiding als een Kosmische kanaal een lichtbaken samen met Planeet Mercurius, de Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidhoeders enz.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging. Volg je adem bewustzijn om toe te staan en je over te geven aan de creatie die binnenkomt om je te ondersteunen in deze reis voor Allen zoals kleuren, geluiden, geuren, symbolen en signalen, geometrische figuren, de licht taal van artistieke inspiratie – observeer terwijl de Heilige Lotus Bloem zich opent en doorstroomt door zijn wortelen.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

Stilte

Nu gaan wij verder in de spiralen beweging van het Heilige Cirkel/Wiel/Grid naar de Noordelijke richting terwijl de Heilige Geest Wind ademt de natuurlijke cyclus met inhoudelijke afstemming van Kinich Ahau onze fysieke Zon voor Allen terwijl wij afsterven en loslaten in balans met de openbaring met betrekking tot het Hogere Zelf samen met Begeleiding in Dankbaarheid met:

Ruach

 

CIMI.White Worldbridger  De Tzolkin code 166:4 Can Cimi, Witte Zelfbestaande Wereld overbrugger – terwijl het beleeft de perfectie om wijsheid te ontvangen van sereniteit samen met Planeet Mars, Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidhoeders enz. –observeer terwijl de adem passeert.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid. Volg de bewuste ademhaling om toe te staan en je over te geven aan wat naar voren komt in deze samenzijn in de Heilige Cirkel met de Oerouderen die delen deze Eenheid via kleuren, klanken, geuren, symbolen of licht taal en geometrische vormen. Observeer en voel dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Nu gaan wij verder naar de Westelijke richting in de spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid met zijn vlammen en vonken van Heilgie Vuur geef je over en sta toe om de uitdaging aan te gaan, te bekrachtigen en een open gelegenheid te creeren voor Allen als een Verenigde Eenheid samen met:

Sacred Fire

AHAU.Yellow Sun  De Tzolkin code 160:4 Can Ahau, Gele Selfbestaande Zon van de Universele Bewustzijn van Ik Ben terwijl de innerlijke warmte stroomt in Onvoorwaardelijke Liefde van solaire meesterschap van creatie samen met Planeet Pluto, de Kristallen Ouderen, de Solaire Raad van Licht, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidhoeders enz. – observeer terwijl de vonken en vlammen langskomen voor Allen.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid. Volg de bewuste ademhaling die in en uit gaat om toe te staan en je over te geven aan de klanken, geuren, symbolen of licht taal, geometrische vormen en kleuren. Observeer en voel dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Verder nu naar de Zuidelijke richting om te zijn in de druppels, golven en stromingen van het Heilige Water van de Alpha Moeder Heelal met zijn intentie en motivatie van het fundament van Essentie terwijl het meanderdt in de verborgen kracht van het ontwakende Universele Bewustzijn voor Alle samen met:

Sacred Water

AKBAL.Blue Night   De Tzolkin code 23:10 – Lahun Akbal, Blauwe Planetaire Nacht van de mysterie van sereniteit van vrede, een open ruimte om naar binnen te gaan terwijl het donkerer je omringt in het Licht van de Hart van je Stilte Essentie van de dromen samen met Planeet Saturnus, de Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oerouderen Wijsheidhoeders enz. Observeer nu de druppels en golven van het Heilige Water waarin je aan het baden bent.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid. Volg de Heilige Water die meanderdt binnenin je wezen om toe te staan en je over te geven aan de druppels en golven van klanken, geuren, symbolen of tekens van de licht taal, geometrische vormen en kleuren die langskomen. Observeer en voel dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Centeren, Gronden en Verankeren in het Nu in deze nul punt van de spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid samen met de Heilige Wind Adem die waait en ademt terwijl het samensmelt als Een met de Heilige Aarde, Heilige Vuur en Heilige Water in Dankbaarheid voor Alle samen met:

breath-of-life

 

OC.White Dog  De Tzolkin code 30:4:9 Resonante Maan van Afstemming, Krachtdier Aap – Can Oc, Witte Zelfbestaande Hond van een doorbraak en nieuw begin van de affiniteite kracht van begeleiding samen met Planeet Mercurius, de Kristallen Oerouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidhoeders enz.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel/Wiel/Grid. Volg de ontwaakte ademhaling om toe te staan en je over te geven aan wat binnenkomt aan klanken, geuren, symbolen of licht taal, geometrische vormen, artistieke expressie en kleuren van de Hart Loyaliteit van Een terwijl het ademt. Observeer en voel dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Afsluiting:

Voel je voeten op de grond en je gehele lichaam. Beweeg je tenen, vingers en andere delen van je lichaam terwijl je uitrekt en open je ogen.

naamloos (2)

Geliefde diepe Dankbaarheid.

 

Het Oervertrouwen van Een – Winter Zonnewende

Live recording of Ceremony of The Ancient Trust of One – Winter Solstice – Sunday, December 20, 2015

South.Sacred Earth.awakening the flowering of One

 

Het Oervertrouwen van Een

“Het Oervertrouwen van Een “

WinterSolstice3-200x300

In trilling van de Winter Zonnewende

 

Red Magnetic Dragon

Mantra: Etznab, Imix, Chuen, Ahau, Imix

Kin 1, Ox Imix, Rode Magnetische Draak

Galactische Activatie Portaal van de Rode Golf 1

 

Zondag, 20 december, 2015

 

We Verenigen om te Voeden

Het aantrekken van het Zijn

We bezegelen de inbreng van Geboorte

Met de Magnetise Toon van het Doel

We worden geleid door de Dubbele Kracht

Wij zijn een Galactische Activatie Portaal

In de Geest zijn we Een!

Dankbaarheid

????????????????????????????????????

 

Introductie:

Samen met een Kristal, Kristallen Schedel of a favoriete Heilige plek op Aarde, een Heilige Ceremonie of Krachtdier stem je af met een Hart frequentie.

Sta toe om je aandacht te brengen naar de ademhaling van je neusvleugels. Je observeert de ademhaling en ga dan naar de onderbuik en observeer de ademhaling aldaar die in en uit gaat. Beinvloed niet de ademhaling en voor het geval dat je gedachten afdwalen breng deze dan op een vriendelijke manier weer terug naar de bewustzijn en nieuwsgierigheid van de ademhaling in het Nu.

Geef je over om een verbinding aan te gaan met de Kristal, Kristallen Schedel of een Heilige Plek op Aarde of je Krachtdier om samen te smelten in de spiralen beweging vn de Heilige Cirkel of Wiel.

 South.Sacred Earth.awakening the flowering of One

De Heilige Spirale Cirkel of Wiel Reis:

Vanuit de ademhaling binnenin geef je over aan de ontwakende Aanwezigheid terwijl je binnen gaat in de Oosterlijke richting van de Tzolkin Spiralen Heilige Cirkel of Wiel met de ondersteuning van de Heilige Geest Wind Ademhaling.

Sacred Spirit Wind

 

Voel de hartverbinding en innerlijke zicht die beweegt van het initieren van Verenigd Zijn in Dankbaarheid voor Allen samen met:

ETZNAB.White Mirror  De Tzolkin code 118:1 Hun Etznab, Witte Magnetische Spiegel – Ben nu in de reflectie van Heilige Inzicht samen met Planeet Neptunus en de Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidbewakers enz.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging. Volg je adem bewustzijn om toe te zijn en je over te geven aan wat binnenkomt om je te ondersteunen in deze reis voor Allen zoals een situatie, persoon, geluid, geur, symbolen, geometrische figuren, licht taal of artistieke inspiratie van diepe helderheid – observeer terwijl de Heilige Geest Wind Adem langs komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

Stilte

 

Nu gaan wij verder in de spiralen beweging van het Heilige Cirkel of Wiel naar de Noordelijke richting terwijl de Kristallijnen Lotus Bloem toont de Natuurlijke Voeding van Oeroude Vertrouwen voor Allen al seen Verenigd Eenheid via zijn Bladeren, Wortels en geuren van de Heilige Aarde met betrekking tot het Hogere Zelf met Begeleiding in Dankbaarheid samen met:

Sacred-Earth

 

IMIX.Red Dragon  De Tzolkin code 1:1 Hun Imix, Rode Magnetische Draak, Galactische Activatie Portaal – terwijl het onthult de verbinding met Oerouderen en de Galactische Federatie via de Universele Wateren van geboorte Zijn voor Allen– Planeet Neptunus en de Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidbewakers enz. –observeer terwijl de bloei van de Heilige Aarde langs komt.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel of Wiel. Volg de bewuste ademhaling om toe te staan en je over te geven aan wat naar voren komt in deze samenzijn in de Heilige Cirkel met de Oerouderen die delen deze Nieuwe Galactische Licht Spin als Een samen met de klanken, geuren, symbolen of licht taal, geometrische vormen en kleuren. Observeer dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

 

STILTE PAUZE

 

Nu gaan wij verder naar de Westelijke richting in de spiralen beweging van de Heilige Cirkel of Wiel met zijn golven en druppels van Heilgie Water geef je over en sta toe aan de uitdaging, bekrachtiging en open gelegenheid voor Allen als een Vernigde Eenheid samen met:

Sacred Water

CHUEN.Blue Monkey  De Tzolkin code 131:1 van Hun Chuen, Blue Magnetic Monkey – Blauwe Mystieke Kolom van de Heilige Drieeenheid van de Moeder, Vader en Kind terwijl zij nieuwe patronen weven, constructieve oplossingen die binnen komen, artistieke expressive of uitvindingen brengen in een onverwachte veranderingen samen met Planeet Venus en de Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidbewakers enz. – observeer terwijl de druppels en de golven langskomen met het Heilige Water voor Allen.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel of Wiel. Volg de bewuste ademhaling die in en uit gaan om toe te staan en je over te geven aan het baden samen met de klanken, geuren, symbolen of licht taal, geometrische vormen en kleuren die langskomen in deze nieuwe galactische spin. Observeer dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Verder nu naar de Zuidelijke richting om te zijn in de vonken en vlammen van het Heilige Vuur als het oplaait in de verborgen kracht van het ontwakende Universele Bewustzijn voor Alle samen met:

Sacred Fire

 

 

AHAU.Yellow Sun  De Tzolkin code 260:13 – Ox Lahun Ahau, Gele Kosmische Zon Galactische Activatie Portaal van het Universele Vuur des Leven zoals het zich presenteert als een unie van vormloze potentiele en vormden heelheid; niets en totaliteit samen met Planeet Pluto de Kristallen Ouderen, de Solaire Raad van Licht, Galactische Federatie Raad van Licht, Oerouderen Wijsheidhoeders enz. Observeer nu de vonken en vlammen van het Heilige Vuur terwijl de frequentie resoneert.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel of Wiel. Volg de Heilige Vuur binnenin je wezen om toe te staan en je over te geven aan vonken en vlammen van klanken, geuren, symbolen of licht taal, geometrische vormen en kleuren die langskomen in deze nieuwe galactische spin. Observeer dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Centeer, Grond en Veranker Nu in deze nul punt van de spiralen beweging van de Heilige Cirkel of Wiel samen met de Heilige Aarde omarming terwijl het samensmelt als Een met de Heilige Geest Wind, Heilige Water en Heilige Vuur in Dankbaarheid voor Alle samen met:

Sacred Earth.1

 

 

IMIX.Red Dragon  De Tzolkin code 1:1:8 Ritmische Maan van Gelijkheid, Krachtdier Hagedis – Hun Imix, Rode Magnetische Draak Nieuwe Galactische Spin Activatie Portaal van Oervertrouwen voedende Natuur van Zijn Geboorte als Een samen met Planeet Neptunus en de Kristallen Ouderen, de Galactische Federatie Raad van Licht, Oeroude Wijsheidhoeders enz.

Wij zijn nu in deze spiralen beweging van de Heilige Cirkel of Wiel. Volg de ontwaakte ademhaling om toe te staan en je over te geven aan wat binnenkomt aan klanken, geuren, symbolen of licht taal, geometrische vormen, artistieke expressie en kleuren van Oervertrouwen terwijl het zich badt in de Universele Wateren. Observeer dit zoals het komt.

Adem nu 5 keer diep in en uit.

STILTE PAUZE

 

Afsluiting:

Voel je voeten op de grond en je gehele lichaam. Beweeg je tenen, vingers en andere delen van je lichaam terwijl je uitrekt en open je ogen.

Deepest Gratitude to All

Geliefde diepe Dankbaarheid.

 

Centrum Licht & Liefde open zijn deuren

overview-white-wave-6
Vanaf Zaterdag, 28 augustus – zullen wij het Centrum weer open stellen voor persoonlijke sessies.
Deze sessies houden in met galactische signaturen, kristallen en klanken communiceren plus een reis door een Heilige Wiel met licht codes samen als Een.
De kosten voor de sessies zijn Euro 13,00 per 20 minuten.

Daarnaast zullen wij weer open avonden delen:
Maandag, 7 September van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur.
Maandag, 21 September van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur.
Maandag, 5 Oktober van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur.
Vrijdag, 16 Oktober van 20:00 tot ongeveer 22:00 uur
Donderdag, 29 Oktober van 20:00 tot 22:00 uur
Woensdag, 11 November – Nieuwe Maan van 20:00 tot 22:00 uur
Woensdag, 25 November – Volle Maan van 20:00 uur tot 22:00 uur
Maandag, 7 December van 20:00 tot 22:00 uur
Maandag, 21 December – Winter zonnewende van 20:00 tot 22:00 uur
Kosten: Euro 13,00 per avond.
Maandag, 21 December van 20:00 tot 22:00 uur
Wees welkom om een email bericht te sturen over je aanwezigheid, het maken van een afspraak of met eventuele vragen.
Harte groet,
Carla Harren
Centrum Licht & Liefde
Moutmolen 72
1703 TN Heerhugowaard
heart_of_oneness1

Tag Cloud